« uninterrupted » traduction en finnois

EN

« uninterrupted » en finnois

Consultez les phrases d'usage pour voir « uninterrupted » employé en contexte.

Exemples d'usage pour « uninterrupted » en finnois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYou will continue to have uninterrupted service for your existing products.
Voit jatkossakin nauttia nykyisten tuotteidesi keskeytyksettömistä palveluista.
Englishbecause of the extraordinary 60 years of practically uninterrupted peace on our continent;
koska mantereellamme on vallinnut lähes keskeytyksettä rauha jo 60 vuoden ajan,
EnglishIf I have calculated correctly, that will make for an uninterrupted period of 17 years.
Jos olen laskenut oikein, hänen yhtäjaksoinen virkakautensa on kestänyt tuolloin 17 vuotta.
EnglishThe uninterrupted production of electricity and its secure supply are therefore important.
Tärkeää on siis sähköntuotannon häiriöttömyys ja toimitusvarmuus.
EnglishIn preparing this regulation we held hearings that were, in truth, one uninterrupted lament.
Asetusta valmistellessamme järjestimme kuulemistilaisuuksia, jotka olivat suoraan sanottuna yhtä valitusta.
EnglishIt is claimed that the Internet would grind to a halt or that services would not be able to work uninterrupted.
Väitetään, että Internet romahtaisi tai että palveluja ei voitaisi enää tarjota häiriöttömästi.
EnglishIt's best to let the index run uninterrupted in the background, but you can pause it for 15 minutes at a time.
Taustalla suoritettavaa indeksiä ei kannata pysäyttää, mutta sen voi keskeyttää 15 minuutiksi kerrallaan.
EnglishThe action is thus guaranteed to continue uninterrupted.
EnglishThat would be to the benefit of both sides and would ensure an uninterrupted flow of natural gas to Europe.
Tästä hyötyisivät molemmat osapuolet ja näin varmistettaisiin maakaasun katkeamaton toimittaminen Eurooppaan.
EnglishIf they are to enjoy uninterrupted connection, they must have radio frequencies dedicated entirely to them.
Jotta he saisivat käyttöönsä katkeamattomat yhteydet, he tarvitsevat kokonaan heille osoitettuja radiotaajuuksia.
EnglishThe tutorial takes about 30 minutes to complete, so make sure that you have enough uninterrupted free time to complete it.
Opiskeluohjelma kestää noin 30 minuuttia, joten varmista, että sinulla on siihen riittävästi aikaa.
EnglishThe first stage is to create the conditions for uninterrupted movement of trains over the entire region of the European Union.
Ensimmäisenä vaiheena on luoda edellytykset keskeytymättömälle junaliikenteelle unionin alueella.
EnglishIt is not enough to insist on guarantees of uninterrupted supply from other countries, particularly neighbouring countries.
Ei riitä, että vaaditaan takuita keskeytymättömistä toimituksista muista maista, erityisesti naapurimaista.
EnglishThe uninterrupted continuation of structural aid after the end of the year would also be at risk if we did not cooperate rapidly.
Myös rakennetuen jatkuva edistäminen vaarantuu vuoden lopun jälkeen, jos emme tee ripeästi yhteistyötä.
EnglishThe Tempus programme, which concerns the central and eastern European countries, began in 1990 and has since continued uninterrupted.
Keski- ja Itä-Euroopan maita koskenut Tempus-ohjelma alkoi vuonna 1990 ja on sittemmin jatkunut keskeytyksettä.
EnglishAllowing or forcing people to operate after dozens of hours of nearly uninterrupted work is playing with people's lives.
Se, että annetaan leikata tai käsketään leikkaamaan ihmisiä kymmeniä tunteja lähes tauotta kestäneen päivystyksen jälkeen, on ihmishengillä leikkimistä.
EnglishIf you install and use the Sign In application, you will have uninterrupted access to all services that your company has assigned to you.
Jos Kirjautumissovellus asennetaan ja otetaan käyttöön, kaikki yrityksen sinulle määrittämät palvelut ovat keskeytyksittä käytettävissäsi.
English(NL) Unlike trains or buses, aircraft are completely dependent on the uninterrupted operation of their engines for their safety.
(NL) Lentokoneiden turvallisuus on toisin kuin junien tai linja-autojen turvallisuus täysin riippuvaista niiden moottorien häiriöttömästä toiminnasta.
EnglishMr President, I wish to begin by thanking the House for allowing the President-in-Office to present his important message uninterrupted.
Arvoisa puhemies, haluaisin aloittaa kiittämällä parlamenttia siitä, että se antoi neuvoston puheenjohtajan esittää tärkeän viestinsä keskeytyksittä.
EnglishFurthermore, we must take advantage of these restrictions on heavy goods traffic to ensure that drivers enjoy a minimum period of uninterrupted rest.
Meidän on myös hyödynnettävä näitä kuorma-autojen liikkumisrajoituksia, jotta kuljettajille varmistetaan yhtäjaksoinen vähimmäislepoaika.
Autres mots
English
  • uninterrupted