« active » traduction en hongrois

EN

« active » en hongrois

EN active
volume_up
{adjectif}

active (aussi: acting, activated, zippy)
volume_up
aktív {adj.}
Build active targetConstructs a series of make commands to build an active target.
Az aktív célpont lefordításaVégrehajtja az aktív célpont lefordításához szükséges Make parancsokat.
Pharmacokinetic investigation of pharmacologically active substances is desirable.
A farmakológiailag aktív anyagok farmako-kinetikai vizsgálatát el kell végezni.
it puts forward strategies for active participation in the imperialist occupation.
stratégiákat terjeszt elő az imperialista megszállásban való aktív részvételre.
The Commission was very active and cooperation was very close.
A Bizottság nagyon tevékeny, az együttműködés pedig rendkívül szoros volt.
I hope that Parliament will take an active role in this strategy.
Remélem, a Parlament tevékeny szerepet vállal majd ebben a stratégiában.
That is why we need active policies in Central Asia, in the Black Sea region.
Ezért van szükségünk tevékeny politikára Közép-Ázsiában, a fekete-tengeri régióban.
I am thinking of active measures against corruption.
A korrupció elleni hatékony intézkedésekre gondolok.
An active and effective European Union contributes to the overall security of the Euro-Atlantic area.
Egy aktív és hatékony Európai Unió hozzájárul az euro-atlanti régió egészének biztonságához.
After all, events in North Africa demonstrate that for effective reform, you need an active civil society.
Végül is az észak-afrikai események megmutatják, hogy a hatékony reformokhoz aktív civil társadalom szükséges.
active (aussi: alive, animated, breezy, brisk)
McLanahan mistook the look for active interest and charged forward.
McLanahan félreértette a nézést, azt hitte élénk érdeklődés jele, így aztán tovább nyomult.
Only his eyes were active, darting round and round the room, puzzled, alert with intelligence.
Csak a szeme mozgott, zavart, de élénk, fürkésző pillantása körbejárt a szobában.
The Commission has also been active in this area and has tabled proposals we regard as very interesting.
A Bizottság szintén aktívan foglalkozott e kérdéssel, és elénk is tárt néhány nagyon érdekes javaslatot.
active
I believe we must take active steps here in the interests of our producers.
Úgy gondolom, cselekvő lépéseket kell tennünk a gyártóink érdekében.
. - (HU) I welcome the European Union's active participation and assumption of responsibility in looking for a solution for Kosovo.
. -) Üdvözlöm az Európai Unió cselekvő részvételét és felelősségvállalását a koszovói megoldáskeresésben.
The aim of the 'Youth in Action' programme is to inspire a feeling of active European citizenship, solidarity and tolerance among Europeans, from adolescence to adulthood.
A Cselekvő ifjúság program célja, hogy ösztönözze az aktív európai polgárság érzését, a szolidaritást és a toleranciát az európaiak körében, serdülőkortól felnőttkorig.
active (aussi: acting, influential)
volume_up
ható {adj.}
The WHO Commission on Social Determinants is of the opinion that by adopting a pro-active approach the inequalities can be reduced within a relatively short space of time.
A WHO egészségre ható társadalmi tényezőkkel foglalkozó bizottsága szerint, megfelelő fellépéssel - viszonylag szűkös határidőn belül is - az egyenlőtlenségek mérsékelhetők.

Synonymes anglais de « active »

active

Exemples d'usage pour « active » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe police chief seems to have been the active figure, and he's out of our way.
Úgy tűnik, a rendőrfőnök volt mindenben a ludas, ő pedig már nem árthat nekünk.
EnglishUse the opportunities and contribute to the active organisation of democracy!
Ragadd meg a lehetőséget, és járulj hozzá tevékenyen a demokrácia fejlődéséhez!
EnglishSo, multi-touch interaction research is a very active field right now in HCI.
A multi-touch kezelés kutatása egy nagyon mozgalmas terület mostanság az HCI-ban.
EnglishHe's already reviewed every active case, and targeted a few for quick movement.
Már minden függőben lévő ügyet átnézett, és néhány gyors lépést már el is tervezett.
EnglishThe new approach implies that the equivalent standardisation committees are active.
Az új megközelítés feltételezi, hogy az adott szabványosítási bizottságok aktívak.
EnglishWell, a squadron recall was the most active thing he could have ordered, he thought.
Nos, a riadó elrendelése a lehető leghatározottabb lépés az ő részéről, gondolta.
EnglishWe have to be more ambitious and more pro-active in the area of regulation, firstly.
Először is ambiciózusabbnak és tevékenyebbnek kell lennünk a szabályozás területén.
EnglishWe need to become more pro-active on the fundamental issues that concern us.
Sokkal kezdeményezőbbnek kell lennünk a minket érintő alapvető kérdéseket illetően.
EnglishThe Claudian family had been particularly active, I noticed, in these forgeries.
A Claudius család, mint láttam, különlegesen szorgalmas volt az ilyen hamisítások terén.
EnglishBlyth resented his handicap bitterly; he was ten by that time, and very active.
Blyth nehezen viselte a fogyatékosságát; tízéves volt, és nagyon eleven.
EnglishDeck claims to have thirty active files, though this number seems a bit high.
Deck azt állítja, hogy harminc ügye van, de nekem egy kicsit magasnak tűnik ez a szám.
EnglishWe believe that it is important for women to play a more active part in peace processes.
Fontosnak tartjuk, hogy a békefolyamatokban a nők is aktívabb szerephez jussanak.
EnglishClear and strict criteria would be set for the approval of active substances.
A hatóanyagok jóváhagyását világos és szigorú kritériumokhoz fogják kötni.
EnglishThe older generation must be encouraged to stay active as long as possible.
Az idősebb nemzedéket bátorítsuk arra, hogy amilyen sokáig lehet, dolgozzon.
EnglishLast night my mind was active and I lay awake formulating plans by the dozen.
Tegnap este ébren feküdtem az ágyamban, és tucatjával szőttem a terveket.
EnglishHowever, citizens are entitled to know what special interests are active.
A polgároknak azonban joguk van tudni, hogy milyen különleges érdekek hatnak.
English(NL) Mr President, Commissioner, there is the expectation of Europe to be pro-active.
(NL) Elnök úr, biztos asszony, Európának elvárása, hogy megelőző szemléletünk legyen.
EnglishWe need a more active labour market policy and one which covers many areas.
Aktívabb és sok területet átfogó munkaerő-piaci politikára van szükségünk.
EnglishEducating young consumers who are particularly active online is crucial.
A fiatal fogyasztók oktatása, akik különösen aktívak online, kulcsfontosságú.
EnglishThe volumes were cached here by a resistance group active perhaps nine thousand years ago.
- A köteteket úgy kilencezer évvel ezelőtt az egyik lázadó csoport rejtette el.