« authority » traduction en hongrois

EN

« authority » en hongrois

volume_up
authority {substantif}
volume_up
author {substantif}

EN authority
volume_up
{substantif}

authority (aussi: authorities)
volume_up
hatóság {substantif}
Appointment of the Chairperson of the European Supervisory Authority (European Banking Authority)
Az Európai Felügyeleti Hatóság (Európai Bankfelügyeleti Hatóság) elnökének kinevezése
The European Securities and Markets Authority will be the supervisory body.
A felügyeleti szerv az Európai Értékpapír-piaci Felügyeleti Hatóság lesz.
It is this that gives rise to the European Banking Authority.
Ezek vezettek az Európai Bankfelügyeleti Hatóság felemelkedéséhez.
authority (aussi: force, grip, hold, leverage)
volume_up
hatalom {substantif}
Federalist members request the creation of a European political authority.
A föderalista képviselők tényleges európai politikai hatalom létrehozását kérik.
The exercise of authority restored her confidence, made her feel better.
A hatalom gyakorlása helyreállította önbizalmát, kezdte jobban érezni magát.
And apparently, he disobeyed God, and that's the ultimate disobedience to authority.
Nem engedelmeskedett Istennek, ami a hatalom iránti végső engedetlenség.
authority (aussi: control, supremacy)
volume_up
fennhatóság {substantif}
We fulfilled the Authority's commands diligently, and for that we were honored.
Buzgón teljesítettük a Fennhatóság parancsait, és ezért tisztesség dukált.
The Authority himself dwells in a chamber at the heart of the Mountain.
Maga a Fennhatóság lakozik egy kamrában a hegy szívében.
The Authority has been suppressing them since he came into being.
A Fennhatóság, amióta csak létrejött, elnyomja őket.
authority (aussi: potency, standing)
volume_up
tekintély {substantif}
She spoke with authority, her eyes commanded Linda's acquiescence.
Szavaiban parancsoló tekintély volt, tekintete feltétlen engedelmességet követelt.
His voice had an authority to it, a pure strength, though it was soft.
Tekintély csengett a hangjában, lágyságában is érezni lehetett az erőt.
Ashton the administrator, armed with the lightnings of authority.
Ashton, az adminisztrátor, a tekintély villámaival fölfegyverkezve.
authority (aussi: admission, chop, clearance, concession)
volume_up
engedély {substantif}
Authority may also be given for lodgment of the declaration before the goods arrive in the customs territory.
Engedély adható az árunyilatkozat benyújtására azt megelőzően is, hogy az áruk a vámterületre érkeznének.
In considering whether to grant a licence, the competent authority shall take into account the competence and integrity of the applicant.
Az engedély megadásakor az illetékes hatóság figyelembe veszi a kérelmező alkalmasságát és feddhetetlenségét.
Next time, Kaya should contact the Maltese CITES authority to find out if the product she wants to bring back requires a certificate.
Kayának meg kellett volna érdeklődnie a máltai CITES-hatóságtól, hogy a külföldön vett terméket hazaviheti-e engedély nélkül vagy sem.
authority
volume_up
szaktekintély {substantif}
Világhírű szaktekintély a víz alatti erózió területén.
(GA) Mr President, I am no authority on this matter, but since I come from an island nation, I know that fishing is very important for coastal communities throughout Ireland.
(GA) Elnök úr, nem vagyok szaktekintély ebben a kérdésben, de mivel szigetországból származom, tudom, hogy a halászat nagyon fontos az írországi part menti közösségek számára.
authority (aussi: authorization, license, warrant, mandate)
volume_up
felhatalmazás {substantif}
What authority? the mage sneered as he retreated a step, the flamehoops still blazing about his hands.
- Miféle felhatalmazás? - horkantott fel a mágus, miközben tett egy lépést hátrafelé.
authority (aussi: authorization, commission, proxy, warrant)
volume_up
meghatalmazás {substantif}
authority
volume_up
forrásmű {substantif} (amiből idézünk)
authority (aussi: expert, judge, dab, cognoscente)
volume_up
szakértő {substantif}
- one expert from the competent authorities of the Member States.
( egy szakértő a tagállamok hatáskörrel rendelkező hatóságaitól.
(SK) Commissioner, thank you for your competent reply and congratulations to the Italian authorities for their appropriate action.
Köszönöm szakértő válaszát, és gratulálok az olasz hatóságoknak helyes lépésükhöz.
Information needs to be reliable, validated by the authorities, independent, accessible and targeted to an average, non-expert audience.
Az információnak megbízhatónak, a hatóságok által hitelesítettnek, függetlennek, hozzáférhetőnek kell lennie, és átlagos, nem szakértő hallgatósághoz kell szólnia.

Exemples d'usage pour « authority » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI trust if I'm to prosecute this case, I'll get the authority which comes with it.
Remélem, ha én képviselem a vádat, megkapom az ezzel járó teljes felhatalmazást.
EnglishI am here on the personal authority of Marshal of the Soviet Union D.
Én itt a Szovjetunió marsalljának, D. T. Jazovnak a személyes képviselője vagyok.
English'The Primate of Cimmura has no authority there, so the matter didn't concern him.'
Cimmura primátusának ott semmi hatalma sincs, ezért őt nem is érintette az ügy.
EnglishIf I did not give Talamasca authority and support, she would take off on her own.
Ha nem kapja meg tőlem a Talamasca tekintélyét és támogatását, akkor egyedül megy.
EnglishThat is why I voted for the report on the European GNSS Supervisory Authority.
Ezért az Európai GNSS Ellenőrzési Hatóságáról szóló jelentés mellett szavaztam.
EnglishThe brown stuff was blood, he said with the authority of a medical examiner.
- Az a barnaság vér volt - közölte Mark egy halottkém szakmai magabiztosságával.
EnglishHow will it then be possible to carry out effective checks of parental authority?
Hogyan lehet akkor ezután hatékonyan ellenőrizni a szülői felügyeleti jogot?
EnglishFor this reason, the composition of the media authority is, in our eyes, not ideal.
Ezért véleményünk szerint a Médiatanács összetétele nem tekinthető ideálisnak.
EnglishAnd spoke to him, saying: Tell us, by what authority dost thou these things?
Bizony mondom nektek: Szodoma sorsa könnyebb lesz azon a napon, mint azé a városé.
EnglishOf course, we can only do what is possible for a legislative authority to do.
Természetesen csak annyit tudunk tenni, ami egy jogalkotó szervtől elvárható.
EnglishMr President, I wish that we did not have a European Supervisory Authority, but we do.
Elnök úr, szeretném, ha nem lenne Európai Felügyeleti Hatóságunk, de sajnos van.
EnglishAs the head of a police authority, this minister should pack his bags and go.
Rendvédelmi szerv fejeként ennek a miniszternek szednie kellene a sátorfáját.
EnglishThat decision must be affirmed by higher authority, but my influence carries weight!
- A döntést magasabb helyeken kell jóváhagyatni, én azonban nagy befolyással bírok!
EnglishThirdly, the legal authority of producer organisations must be significantly improved.
Harmadszor, a termelői szervezetek jogi hatáskörét jelentősen meg kell növelni.
English(FR) I would remind you again that the House is the sovereign authority here.
(FR) Újfent emlékeztetni szeretném Önöket, hogy a Parlament független szerv.
Englishthe man demanded, with all the harshness of petty authority.
Mi folyik itt? kérdezte a férfi a hatalommal felruházott kisember minden nyerseségével.
EnglishI am the official inspector of hostelries, by the authority of King Aillas.
- Tudod, én ellenőr vagyok, aki a fogadókat járom Aillas király megbízásából.
EnglishWith this conflict, Hannan Mosag could lose his authority among the Tiste Edur.
Ezzel a konfliktussal Hannan Moszang elveszítheti királyi hatalmát is az edurok felett.
EnglishI would like this Parliament to have the confidence and moral authority to do this.
Szeretném, hogy ha ennek a Parlamentnek erre hitele és erkölcsi felhatalmazása lenne.
EnglishOn whose authority do you speak on behalf of all 500 million European citizens?
Honnan van önnek felhatalmazása arra, hogy 500 millió európai polgár nevében beszéljen?