« denominator » traduction en hongrois

EN

« denominator » en hongrois

volume_up
denominator {substantif}
HU

EN denominator
volume_up
{substantif}

1. Mathématiques

denominator
volume_up
nevező {substantif} (törté)
Multilingualism must be a common denominator, not a factor of division for the European Union.
A többnyelvűség közös nevező kell, hogy legyen, nem pedig az Európai Uniót megosztó tényező.
We know also that he is the lowest common denominator among the governments of the Member States.
Azt is tudjuk, hogy ő a legkisebb közös nevező a tagállamok kormányai között.
Determines the spacing between the fraction bar and the denominator.
Meghatározza a térközt a törtvonal és a nevező között.

Exemples d'usage pour « denominator » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe common denominator of all these endeavours is a full-on attack on workers.
Mindezeknek a törekvéseknek a közös nevezője a munkavállalók elleni frontális támadás.
EnglishIt condemns our foreign policy to the lowest common denominator and to always being late.
Ezzel a legkisebb közös nevezőre és örökös késlekedésre ítéli a külpolitikánkat.
EnglishWe do not, however, want one which is the lowest common denominator.
Nem akarunk viszont olyan megállapodást, amely a legkisebb közös nevezőn alapul.
EnglishIt is your job and your responsibility to find the common denominator among the 27 Member States.
Az ön feladata és felelőssége, hogy közös nevezőre leljen a 27 tagállam között.
EnglishThen you present the lowest common denominator, and often at times when events have already moved on
Ezután bemutatja a legkisebb közös nevezőt, és az események eddigre gyakran már tovább is haladnak.
EnglishPresident Sarkozy just reminded us about what happens if you go for the lowest common denominator.
Sarkozy elnök úr az előbb emlékeztetett bennünket arra, hogy mit történik, ha legkisebb közös nevezőre törekszünk.
EnglishThe denominator of the gymnosophist's life was infinity.
A gümnoszofista életének mércéje a végtelenség.
EnglishAnd so, the denominator of Alexander's life was one.
Nagy Sándor életének nevezője az egyes szám volt.
English'All I'm doing is pointing out a common denominator.'
- Én csupán a közös nevezőre próbálok rámutatni.
EnglishThis, I think, is not the lowest common denominator consensus. It is mainly the result of three factors.
Úgy gondolom, hogy ez nem a legkisebb közös többszörösre épülő konszenzus, hanem leginkább három tényező eredménye.
EnglishWe must not put up with the lowest common denominator.
EnglishIn the end, the principle of the lowest common denominator prevails, which certainly cannot be satisfactory in the long term.
Végül győzött a legkisebb közös többszörös elve, amely hosszú távon biztosan nem kielégítő megoldás.
EnglishThese are big challenges and great goals - diverse issues with a common denominator, namely, global solidarity.
Ezek tehát a nagy kihívások és a nagy célok - különböző témák, amelyeknek a globális szolidaritás a közös nevezőjük.
EnglishI must say, said Sir Henry ruefully, that I do dislike the way you reduce us all to a general common denominator.
Meg kell mondanom mondta Sir Henry szemrehányóan , nem tetszik nekem az, hogy maga mindnyájunkat közös nevezőre hoz.
EnglishThese amendments are proof that we will not put up with harmonisation to the lowest common denominator.
Ezek a módosítások a bizonyságai annak, hogy nem elégszünk meg olyan harmonizációval, amely a legkisebb közös nevezőn alapszik.
EnglishIt is therefore a matter of urgency that we come to an equitable common denominator in order to harmonise laws throughout Europe.
Sürgősen meg kell tehát találnunk a közös nevezőt annak érdekében, hogy egész Európában harmonizáljuk a törvényeket.
EnglishIf you were to be as critical of the opposition as we are of the government, then we would be able to find a common denominator.
Ha annyira kritikusan viszonyulnának az ellenzékhez, mint mi a kormányhoz, akkor képesek lennénk megtalálni a közös nevezőt.
EnglishEnter the denominator of your result
EnglishOn some key points, however, the same countries have imposed on the others a 'lowest common denominator' compromise.
Más kulcsfontosságú kérdésekben azonban ugyanezek az országok a "legkisebb közös nevezőn” alapuló kompromisszumot kényszerítettek a többiekre.
EnglishWe also need micro-supervision and, in my opinion, the Commission proposal represents the lowest common denominator, the minimum.
Mikrofelügyeletre is szükségünk van, és véleményem szerint a Bizottság javaslata a legkisebb közös nevezőt, a minimumot képviseli.