« to deviate » traduction en hongrois

EN

« to deviate » en hongrois

EN to deviate
volume_up
[deviated|deviated] {verbe}

It is also the case that, although the report refers to the Madrid criteria, it deviates from them.
Ugyanez a helyzet a madridi kritériumokkal, amelyekre ugyan utal a jelentés, azonban eltér tőlük.
Even the Commission website admits 'Switzerland can develop and retain its own regulations in other areas which deviate from EU rulings.
Még a Bizottság honlapja is elismeri, hogy "Svájc az egyéb területeken olyan saját szabályozást alakíthat ki és fogadhat el, amely eltér az uniós rendelkezésektől.
On some essential points, it deviates from the text that we as the Socialist Group in the European Parliament originally contributed.
Néhány alapvető ponton eltér attól a szövegtől, amelyhez mi, mint az Európai Parlament szocialista képviselőcsoportja eredetileg hozzájárultunk.
to deviate (aussi: to deflect, to dip, to shear, to sway)

Exemples d'usage pour « to deviate » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWe must not deviate from the initial reasoning proposed by the European Commission.
Nem térhetünk el az Európai Bizottság által eredetileg javasolt okfejtéstől.
EnglishHowever, perhaps the EU also wants to deviate from its human rights standards.
Lehetséges azonban, hogy az EU is el akar térni az emberi jogi normáitól.
EnglishFor a moment, allow me to deviate from the protocol for the sake of a historic reference.
Engedjék meg, hogy egy pillanatra eltérjek a protokolltól, egy történelmi visszautalás kedvéért.
EnglishHe was not allowed to deviate from it, nor answer questions.
Megtiltották neki, hogy eltérjen tőőle vagy kérdésekre válaszoljon.
EnglishBecause our ideas and attitudes are not 'politically correct' or deviate from the prevailing line.
Mert a gondolataink, attitűdjeink nem "politikailag korrektek” vagy eltérnek az uralkodó irányzattól.
EnglishWhich gave rise to the theory that the new revolutionary protagonist was not the proletarian but the deviate.
Kidolgoztak egy elméletet, mely szerint a forradalom új alanya nem a proletár, hanem a deviáns.
EnglishObviously, we will not deviate from our fundamental principles.
Természetesen az alapelveinktől nem fogunk eltérni.
EnglishThey were punctilious; they did not mock her; they did not deviate from laws seventy thousand years old.
Aprólékosak voltak; nem] gúnyolták ki; és semmiben sem tértek el a hetvenezer évvel! korábbi törvényektől.
EnglishArticle 215 addresses the role of Parliament and Council and the legislator should not deviate from the treaty.
A 215. cikk foglalkozik a Parlament és a Tanács szerepével, és a jogalkotó nem térhet el a szerződéstől.
EnglishIn essence - and this is something we should recognise - freedom thrives on the opportunity to deviate from the norm.
Lényegében - és ezt el kell ismernünk - a szabadság a normától való eltérés lehetőségéből táplálkozik.
EnglishThe Commission cannot deviate from this position when negotiating the data protection agreement with the US.
A Bizottság nem térhet el ettől az állásponttól az adatvédelmi megállapodásról az USA-val folytatott tárgyalások során.
EnglishWe repeat our request for the Commission not to deviate from international accounting and auditing standards.
Ismételten felszólítjuk a Bizottságot arra, hogy ne térjen el a nemzetközi számviteli és könyvvizsgálati standardoktól.
EnglishBut we should not deviate from this course.
EnglishWe do not need to deviate and believe that there is a magic solution that will bring prices down immediately.
Nem kell eltérnünk ettől, és nem kell azt hinnünk, hogy van valamiféle varázslatos megoldás, amely az árakat azonnal csökkentené.
EnglishThe European People's Party will support you, but we will criticise you very severely if you deviate from the original programme.
Az Európai Néppárt támogatni fogja önöket, de nagyon keményen kritizálni fogjuk önöket, hogyha eltérnek az eredeti programtól.
EnglishTo deviate from this principle would set a dangerous precedent that could lead to the criminalisation of certain migrant nationalities.
Ezen elvtől történő elhajlás veszélyes precedenst teremtene, ami bizonyos migráns nemzetiségek kriminalizációjához vezethetne.
EnglishAhead lay the trackless Tang-Tang Steppe, and Glyneth began to fear that they might deviate from their course and so lose their way.
Előttük nyújtózott a hatalmas, kopár Tang-Tang síkság, és Glyneth kezdett attól félni, hogy letérnek a helyes irányról, s eltévednek.
EnglishIt was not easy and quite clearly was marred by those who thought to deviate the results of the conference for their own narrow political ends.
Nem volt könnyű megszervezni, és elég egyértelműen tönkretették azok, akik kicsinyes politikai céloktól vezérelve meg akarták változtatni eredményeit.
EnglishIf you deviate too much in the parameters that are close to the midline of that life-permitting survival range, you go into disease or death.
Ha ugyanis túl sokat változtatunk a paramétereken, amelyek az életet lehetővé tevő túlélési tartomány középéhez közel esnek, megbetegszünk, vagy meghalunk.
EnglishA vehicle shall not be considered to deviate from the approved type where tolerances are permitted by separate Directives and these tolerances are respected.
Egy jármű nem minősül a jóváhagyott típustól eltérőnek, ha a különálló irányelvek bizonyos tűrést engedélyeznek, és e tűréseket betartották.