« discrepancy » traduction en hongrois

EN

« discrepancy » en hongrois

volume_up
discrepancy {substantif}

EN discrepancy
volume_up
{substantif}

discrepancy (aussi: deviation, digression, excursion, margin)
volume_up
eltérés {substantif}
There is something of a discrepancy between scientific findings and political action.
Valamiféle eltérés van a tudományos leletek és a politikai lépések között.
This discrepancy, which amounts to 17%, is quite simply unacceptable.
Egész egyszerűen elfogadhatatlan a 17%-os eltérés.
The discrepancy is even greater if we compare the everyday lives of the people affected.
Ez az eltérés még nagyobb, ha megvizsgáljuk az érintett emberek mindennapi életét.
discrepancy (aussi: clash, conflict, contradiction, inconsequence)
volume_up
ellentmondás {substantif}
Véleményem szerint ez elfogadhatatlan ellentmondás.
Valóban ellentmondás mutatkozik.
Úgy tűnik, itt ellentmondás van.
discrepancy (aussi: distinctness, diversity)

Synonymes anglais de « discrepancy »

discrepancy

Exemples d'usage pour « discrepancy » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis discrepancy between Polish and European Community laws needs to be clarified.
Ezt a jogszabálybeli eltérést a lengyel és európai közösségi jog között tisztázni kell.
EnglishThat impasse is the result of the discrepancy or difference between the offers presented.
A holtpont az előterjesztett ajánlatok közötti ellentmondásból vagy különbségből ered.
EnglishIt was the little discrepancy in time that first drew my attention to you - right at the beginning.'
Az a kis időbeli eltolódás, az hívta fel a figyelmemet magára, mindjárt az elején.
EnglishMost of my work is on computer, Ostermann said, having noted the same discrepancy himself.
- A munkám java komputeren történik - szólalt meg Ostermann, akinek szintén feltűnt a dolog.
EnglishWould you care now to comment on this puzzling discrepancy?
Szíveskedne most elmondani a véleményét erről a zavarba ejtő ellentmondásról?
EnglishWithout this correction, there would be a discrepancy between the regulation itself and its title.
E javítás nélkül a rendelet szövege és a cím nem lennének összhangban.
EnglishThere is no discrepancy if Copenhagen is a success.
Megszűnnek ezek az ellentmondások, ha a koppenhágai csúcstalálkozó sikeres lesz.
EnglishWell, what kind of discrepancy are we talking about, Bill?
Tulajdonképpen milyen eltérésekről beszélünk most, Bill?
EnglishRegulation (EC) No 1400/2002 reduced this discrepancy.
Az 1400/2002/EK rendelet csökkentette ezeket az eltéréseket.
EnglishIs it really likely that a scholar of his standing would have missed the discrepancy between the calendars?
El lehet-e azt képzelni, hogy egy olyan komoly tudós, mint ő, megfeledkezzék a naptárak közti eltérésről?
EnglishNow, to begin with, there were two facts and a little discrepancy in time which especially attracted my attention.
Mindenekelőtt két olyan tény volt, amely különösen felkeltette a figyelmemet, meg bizonyos kis időbeli eltolódások.
EnglishGuyal returned the inspection, and now found a puzzling lack about their persons, a discrepancy which he could not instantly identify.
Õ viszonozta a tekintetüket, és észrevett rajtuk valami furcsát, de nem tudta megmondani, hogy mit.
EnglishKing Casmir, unaware of the discrepancy, puts Dhrun's age at five rather than his actual age of close to fourteen.
Casmir király, akinek nem volt tudomása erről az eltérésről, Dhrun korát a valóságos közel tizennégy év helyett ötnek hitte.]
EnglishAs long as this obvious discrepancy exists, the effectiveness and rationale of this report will necessarily be limited.
Mindaddig, amíg ez a nyilvánvaló ellentét fennáll, a jelentés hatékonysága és logikai alapja szükségszerűen korlátozott marad.
EnglishWe can find not one discrepancy.
EnglishUnfortunately, we can find similar examples of a discrepancy between the law and daily practice in EU Member States as well.
Sajnos hasonló esetekre, a törvények és a mindennapi gyakorlat közti megfelelés hiányára az Unió tagállamaiban is találunk példát.
EnglishI hope Mr Frattini will use all his influence to aim to eliminate this discrepancy between Polish and European Community laws.
Remélem, hogy Frattini úr minden befolyását latba veti annak érdekében, hogy azt a lengyel és Európai Közösségi jog közötti eltérést eltörölhessük.
EnglishWhy is there a large discrepancy between the salaries here and those in the US and Canada, making the lack of attractiveness even more glaring?
Miért olyan nagy a különbség az itteni és az egyesült államokbeli, valamint kanadai fizetések között, ami még szembetűnőbbé a teszi vonzerő hiányát?
EnglishI was hungry, said Kivara, unable to think of a better explanation for the discrepancy between her halfling appetites and Sorak's asceticism.
- Éhes voltam - felelte Kivara, mert nem jutott eszébe jobb az ő félszerzet-étvágya és Sorak aszkétizmusa között mutatkozó ellentmondások magyarázatára.