« distant » traduction en hongrois

EN

« distant » en hongrois

EN distant
volume_up
{adjectif}

distant (aussi: far, faraway, outlying, remote)
The Simbul's will bore down on distant creatures... and her magic took them.
Simbul eközben távoli teremtményeket szólított meg... akik feleltek a hívására.
For that distant region, globalisation was both a threat and an opportunity.
E távoli régió számára a globalizáció egyaránt jelentett fenyegetést és lehetőséget.
A curious, rather distant smile, as if she was thinking of something far away.
Mosolya kíváncsi volt, és olyan, mintha valami távoli dologra gondolna.
distant
volume_up
messze {adj.}
The goddess was growing distant now, still striding across the waves.
Az istennő messze járt már, megállás nélkül haladva a hullámok felett.
A vízen egy halász dolgozott, de ő messze volt.
El még túl messze volt, hogy hallja mit mondanak.
distant (aussi: far, faraway)
volume_up
messzi {adj.}
From the distant temple he could hear the voices of women chanting to the gods.
A messzi templom felől hallotta az istenekhez fohászkodó asszonyok kántálását.
That and the scent of the red cedars, and the faint salt traces of the distant, expectant sea.
Meg a vörös cédrusok és a messzi-messzi, várakozásteljes óceán idáig érződő, enyhe sós illata.
Or does she climb some distant path where rhyme and song can't find her?
Vagy a dallam nem ér utol Messzi-messzi csapásokon?
distant (aussi: wide)
volume_up
távol {adj.}
Because I sense a distant awakening - but not, alas, as distant as you would like.
Mert érzem, hogy a távolban valaki feléledt de bizony nem olyan távol, ahogy te szeretnéd.
She was as distant from me in these moments as she had ever been.
Olyan távol volt tőlem ezekben a percekben, mint mindig.
He was as distant from suicide as he was from rape; he could not imagine actually doing it.
Az öngyilkosság éppoly távol állt tőle, akár a nemi erőszak - helyzetet nem képzelhetett hozzá.
distant (aussi: close, dry, mealy-mouthed, reserved)
Lanscombe illően udvarias, de tartózkodó volt.
But the other one, the distant one, moved forward suddenly and stood between us.
De a másik, a tartózkodó vámpír előrelépett, s közénk állt.
Look, Miss Fromsett, Id like to be smooth and distant and subtle about all this too.
Nézze, Miss Fromsett, én szeretnék sima, tartózkodó és finom lenni ezzel kapcsolatban is.
distant (aussi: dim, faint, light, pale)
Sam thought that he heard cries and wild shouting also, but the sound was faint, as if it came out of some distant cave.
Samu úgy vélte, hogy kiáltásokat és vad üvöltözést is hall, de a hang halvány volt, mintha távoli barlangokból hallatszanék.
Ahead of them, above the lip of the valley, the sun was sending its first faint glow into the night sky with tinges of orange and yellow that reflected vaguely the outline of the distant horizon.
Előttük a lejtő pereme fölött az első napsugarak hevítették halvány narancsszínre-sárgára az éjszakai eget, a fényben földerengtek a távoli látóhatár körvonalai.

Synonymes anglais de « distant »

distant

Exemples d'usage pour « distant » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFarther north and lie could barely make out traffic moving on a distant highway.
Még távolabb északra volt az autópálya, de Popov nemigen látott rajta forgalmat.
EnglishThey heard a distant sound, something between a predatory scream and a siren.
Majd megoldjuk valahogy Távolról hangot hallottak: szirénaszerű ragadozóüvöltést.
EnglishGaunt said, and to Brian's ears he sounded impossibly distant.
- Lám csak - mondta rá Mr. Gaunt, s a szava nagy messziségből csendült Brian fülébe.
EnglishGurgeh shook his head, looking at the distant prisoner in his private prison.
Gurgeh a fejét csóválta, és nézte a magáncellájába zárt, távolabb álló rabot.
EnglishTheir shouts and waving drew no response from distant windows and terraces.
Kiáltozásuk és integetésük nem hozott választ a közeli ablakok és teraszok felől.
EnglishPresently he felt soothed and distant, though his hand was hurting abominably.
Hamarosan megnyugodott, mindent távolinak érzett, holott a keze iszonyatosan sajgott.
EnglishAlmost all the light was gone from the lawn now, from the distant encroaching shrubs.
Most már szinte minden fény eltávozott a pázsitról, a tülekedő cserjék közül.
EnglishSome of your distant cousins across the Irish Sea are not overly fond of you, you know.
Az ír-tengeren túli rokonaink közül néhányan nagyon nem csípik magát, mint tudja.
EnglishI have already seen this letter, Alexandrov said from his distant candidate seat.
Már láttam ezt a levelet mondta Alekszandrov távolabbi, jelölti székéből.
EnglishThis is a a highly condensed clump of neutral matter, spinning in the distant universe.
Ez egy nagyon nagy sűrűségű semleges anyagcsoportosulás, ahogy pörög az űrben.
EnglishThe voice was hollow and distant, broken up occasionally by heavy bursts of static.
- Hangja távolról szólt, a légköri zavarok erős ropogásai szakították meg.
EnglishEl went on walking, seeking some vantage point where he could see a distant feature.
nyomában voltak és azzal bátorították egymást, hogy az emberek elég hamar elfáradnak.
EnglishHe looked round over his left shoulder, searched until he found the distant wolf.
Hátranézett bal válla fölött, s addig kutatta a horizontot, míg meg nem látta a farkast.
EnglishIn the sky, huge sunlit clouds piled sparkling over the distant mainland.
Az égen óriási habos felhők vonultak, és szórták fényeiket a szárazföld felé.
EnglishBut the floors fell past, and the ground level became ever more distant.
Ám a szintek egymás után tűntek el mögöttük, és a talaj egyre csak távolodott.
EnglishThere he stopped, decelerated and jaunted to the monastery airfield, half a mile distant.
Ott megállt, lelassult, és a kolostortól fél mérföldre levő repülőtérre jauntolt.
EnglishEach distant squeak had its tiny, colored counterpoint on his scanner screen.
Mindegyik sipításnak megvolt a maga apró, színes pontja a pásztázóernyőn.
EnglishAll sight of the procession was gone; the cries of the veil were hopelessly distant.
A menet eltűnt, és valahonnan messziről hallatszott az ordítás: "A kendő!"
EnglishAll nonessential personnel have been moved to the most distant areas of the ship, sir.
Minden nélkülözhető személyt a hajó távolabbi területeire csoportosítottuk át, uram.
EnglishThe screams still rang faintly in their ears, but they seemed more distant now.
Valahol még mindig sikoltoztak, de most mintha távolabbról jött volna.