« expense » traduction en hongrois

EN

« expense » en hongrois

volume_up
expense {substantif}

EN expense
volume_up
{substantif}

1. Finance

expense (aussi: cost)
volume_up
költség {substantif}
Have you not heard the saying: When Need is on the march, Expense must step aside ?
Vagy felséged még nem hallotta a mondást: "Szükség idején a költség nem számít!"?
Ward; what we face here is merely a question of expense.
- Semmi sem lehetetlen, Ward úr, és ez minden bizonnyal csak költség kérdése.
Finally, perhaps a cost/benefit analysis should also be carried out so that minor offences are not prosecuted at great expense.
Végül akár még költség-haszon elemzést is kellene végezni, hogy szabálysértések esetében ne járjunk el óriási költségen.
expense
volume_up
kiadás {substantif}
Of course, now they have aircars, so perhaps we saved them some expense.
Azóta persze van szárnyasautó, így lehet, hogy csak felesleges kiadás lett volna.
He grumbles at the expense of having us — and would grumble that we never came near him if we didn't come.
Morog a kiadás miatt, amit okozunk - és morogna, ha nem mennénk le, hogy sohasem látogatjuk meg.
General expenses also cover all other expenditure which has not been taken into account directly under any other heading in the forms of accounts.
Az általános költségek közé tartozik minden olyan kiadás, amelyet nem vettek közvetlenül figyelembe a számlaforma egyéb rovataiban.
expense
volume_up
kár {substantif}
expense
volume_up
teher {substantif}
My mother and Livia contributed to the expenses of the show, the main burden of which, however, fell on Germanicus and me.
A játékok költségeihez anyám és Livia is hozzájárult, de a legnagyobb teher Germanicusra és rám esett.

Synonymes anglais de « expense »

expense

Exemples d'usage pour « expense » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt serves me right for wishing well to those ladies at that poor man's expense.
Alaposan megbűnhődöm azért, hogy jót kívántam a hölgyeknek a szegény ifjú rovására.
EnglishGeraldine's daddy, if it had been he who supplied them, had not spared expense.
Geraldine papája, ha ő vette a szerszámot, nem takarékoskodott a vásárlásnál.
EnglishThis was a typical Stoic joke at the expense of Epicurean speculative philosophy.
Ez tipikus sztoikus tréfálkozás volt az epikureusok spekulatív filozófiája rovására.
EnglishWe should not wish to make good investments at the expense of future generations.
Ne a jövő generációinak a költségére kívánjunk jó befektetéseket eszközölni.
EnglishIt so happens that we are doing this at the expense of Europe's majority religion.
Ez olyannyira így történik, hogy ezt már az európai többségi vallás rovására tesszük.
EnglishI was not only to buy a warm suit for myself at his expense, but one for Father, too.
Nemcsak a magam számára vettem egy meleg öltönyt az ő költségén, hanem apámnak is.
EnglishHe was being witty at the expense of the modern literature; they were all being witty.
A modern irodalom rovására szellemeskedett, illetve szellemeskedtek mindhárman.
EnglishWe cannot boost our competitiveness at the expense of the health and lives of workers.
Nem fokozhatjuk a versenyképességünket a munkavállalók egészsége és élete árán.
EnglishI agree that no one has the right to gain political capital at their expense.
Egyetértek azzal, hogy senkinek nincs joga politikai tőkét kovácsolni az ő rovásukra.
EnglishThe Maritimo Brothers' Construction Company had done all that at their own expense.
A Maritimo Fivérek Építési Vállalata mindezt a saját költségére végezte el.
EnglishWill there be exceptions, or will every expense be accounted for on the Internet?
Lesznek kivételek vagy minden költséggel elszámolnak majd az interneten?
EnglishThere should be no unfair competition at the expense of European shipping.
Nem teremthetünk tisztességtelen versenyhelyzetet az európai hajózás kárára.
EnglishNaturally, the development of ports should not be at the expense of the environment.
Természetesen a kikötők fejlesztése nem valósulhat meg a környezet kárára.
EnglishWe must admit that at present we are living at the expense of future generations.
Be kell ismernünk, hogy jelenleg a jövő nemzedékeinek költségére élünk.
EnglishTimor had spared no expense to start this whispering campaign, but it was paying off.
Timor nem sajnálta a pénzt arra, hogy elinduljon ez a suttogás, de be is hozta az árát.
EnglishBut he said we must spare no expense where our families were concerned.
Ha a családunkról van szó, hajtogatta, semmi költséget nem szabad sajnálnunk.
EnglishThe Irish believe that the German banks are being rescued at their expense.
Az írek úgy gondolják, hogy a német bankokat az ő költségükre segítik ki.
EnglishWe have forsaken our values and therefore trampled on Christian values at its expense.
Hátat fordítottunk értékeinknek, és azok kárára magán a keresztény értékeken tapostunk.
EnglishI don't mind tradition myself, when it's not at the expense of profit
Én magam is tisztelem a hagyományokat, feltéve, ha nem járnak anyagi veszteséggel.
EnglishShe always used to save water for washing him, even at the expense of the laundry.
Még a mosásról is lemondott, csakhogy maradjon nekem víz mosakodásra.