« flagrant » traduction en hongrois

EN

« flagrant » en hongrois

EN

flagrant {adjectif}

volume_up
1. général
Tuberculosis constitutes a flagrant example of the inequalities that riddle our world.
A tuberkulózis felháborító példája a világunkra jellemző egyenlőtlenségeknek.
Mr Schulz has referred to these flagrant dysfunctions in his speech.
Schulz úr a beszédében már utalt ezekre a felháborító működési zavarokra.
This occupation infringes international law and is accompanied by flagrant violations of human rights.
Ez a megszállás sérti a nemzetközi jogot és az emberi jogok felháborító megsértésével társul.
There are many flagrant cases of violations of human rights in Latin America.
Latin-Amerikában nem ritkák az emberi jogok megsértésének kirívó esetei.
This phenomenon is especially flagrant, in my opinion, among middle and higher level managerial staff.
Ez a jelenség szerintem különösen kirívó a közép- és felsővezetők körében.
It is certainly a flagrant violation of the Charter of the United Nations and the Helsinki Final Act.
Ez kétségkívül az Egyesült Nemzetek Alapokmányának és a Helsinki Záróokmánynak kirívó megsértését jelenti.
If she had committed some flagrant act of injustice, the victim would have borne it in silence.
Ha Vauquer-né égbekiáltó igazságtalanságra vetemedik, áldozata azt is zokszó nélkül eltűrte volna.
It is very disappointing that the Organisation of American States has not reacted to these flagrant violations of the constitution by one of its member states.
az Amerikai Államok Szervezete nem reagált ezekre az egyik tagállama által elkövetett égbekiáltó alkotmánysértésekre.
Nevertheless, we are concerned, as I have already mentioned, that in many cases the Commission arrives on the scene too late after a flagrant breach of environmental laws.
Mindazonáltal aggódunk, és ahogy már említettem, a Bizottság sok esetben késve érkezik a helyszínre a környezetvédelmi jogszabályok égbekiáltó megsértése után.
The Committee on Legal Affairs has stated, and I quote: 'the company has been the victim of a flagrant denial of justice' on the part of the Commission.
Idézem a Jogi Bizottság állásfoglalását: "a vállalat az igazságszolgáltatás botrányos megtagadásának áldozata” a Bizottság mulasztásának következtében.
As a result, Mr Klein - and I am quoting the position of our own Committee on Legal Affairs here - has been the victim of a flagrant denial of justice.
De mivel ez nem történt meg, Klein úr - és most a Jogi Bizottság állásfoglalását idézem - az igazságszolgáltatás botrányos megtagadásának áldozatává vált.
If not, what other steps can you realistically take so that the Council and the Community quite properly can look at the flagrant breaches which are afflicting this sector?
Ha nem, reálisan ön milyen más lépéseket tehet, hogy a Tanács és a közösség nagyon helyénvaló módon vizsgálhassa az ezt területet sújtó botrányos visszásságokat?
flagrant (aussi: outrageous)
This is a flagrant redrawing of the borders, enforced and masterminded by the United States with the cooperation of the EU itself.
Ez a határok vérlázító átrajzolását jelenti, amit az Egyesült Államok kényszerített ki és irányít a háttérből, magának az EU-nak az együttműködésével.
It is in this same spirit that Article 2 of the European Convention of Human Rights declares the taking of life a flagrant violation.
Az emberi jogokról szóló európai egyezmény 2. cikke ugyanebben a szellemben vérlázító jogsértésnek nyilvánítja az emberi élet kioltását.
The agreement represents a flagrant breach of citizens' rights, data protection and the principles of the rule of law.
A megállapodás a polgárok jogai, az adatvédelem és a jogállami alapelvek arcátlan megsértéséről szól.
flagrant (aussi: howling, vociferous)
2. archaïque
flagrant (aussi: afire, aflame, aglow, blazing)

Synonymes anglais de « flagrant »

flagrant

Exemples d'usage pour « flagrant » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis would be a flagrant breach of citizens' rights, freedoms and guarantees.
Ezzel látványosan sértenék a polgárok jogait, szabadságait és garanciáit.
EnglishWe cannot imagine a more flagrant violation of the parliamentary mandate.
A parlamenti mandátum megsértésére nem ismerünk ennél kirívóbb példát.
EnglishIt was a flagrant clip, worthy of a fifteen-yard penalty in Roberta's days as a Philadelphia Eagle.
Csúnya csutka volt, szabadrúgást ítéltek volna érte a Philadelphiai Sasok ellen.
EnglishHuman trafficking is the most flagrant form of human rights violation.
írásban. - (PL) Az emberkereskedelem az emberi jogok megsértésének legfelháborítóbb formája.
EnglishOf course this simple admission was a flagrant violation of the rules.
Ennek a bevallása egymagában súlyos törvénysértés.
EnglishThe New Renaissance was but the most flagrant example.
A káoszt előidéző tényezők között az új-reneszánsz csak egy volt.
EnglishThe phenomenon represents a flagrant violation of human dignity.
Ez a jelenség az emberi méltóság durva megsértése.
EnglishI'm the one who should be apologizing for my flagrant disregard for anyone's feelings but my own.
Nekem kéne elnézést kérnem azért,...hogy mindenki érzelmeit figyelmen kívül hagyom, kivéve persze az enyémeket.
EnglishThe most flagrant cases concern plants that were domesticated in one area but not in another.
A legkirívóbb esetek azokkal a növényekkel kapcsolatosak, amelyeket egyes területeken termesztettek, másutt viszont nem.
EnglishSomething flagrant, Brent said, thinking to himself.
EnglishAll this is in flagrant violation of international law, as enshrined in the International Covenant on Civil and Political Rights.
Mindez a nemzetközi jog megsértése, ahogy a polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya leszögezi.
EnglishAh, yes, for flagrant black market dealing.
EnglishThe British Government's behaviour at airports seems to me to be in flagrant breach of most European agreements.
A brit kormány által a repülőtereken tanúsított magatartás véleményem szerint nyilvánvalóan megsérti a legtöbb európai megállapodást.
EnglishLoved its sleaze and glamour; the old ramshackle hotels and spangled high rises; its sultry winds; its flagrant decay.
Szerettem szennyét és bubáját; szerettem a rozoga vén hoteleket, és a tündöklő felhőkarcolókat, a fülledt szeleket, a leplezetlen hanyatlást.
EnglishCan you believe that the Committee on Employment expressly rejected them, in flagrant contradiction of its obligations under Rule 47?
Hihetetlen, de a Foglakoztatási Bizottság a 47. cikkben szereplő kötelességeivel szöges ellentétben nyomatékosan elutasította a javaslatokat.
EnglishHowever, EFSA continues to permit its use in products intended for consumption, in flagrant breach of the precautionary principle.
Az EFSA ugyanakkor továbbra is engedélyezi annak használatát fogyasztásra szánt termékekben, súlyosan megsértve ezáltal az elővigyázatosság elvét.
EnglishHowever, part of this progress has been achieved by the use of methods that are in flagrant conflict with universally accepted human norms.
Eredményei egy részét azonban olyan módszerek alkalmazásával éri el, amelyek vérlázítóan ellentmondanak az egyetemesen elfogadott emberi normáknak.
EnglishHere I am thinking of employment, where the wage gap is flagrant and where it is still difficult to reconcile family life and a career.
Itt a foglalkoztatásra gondolok, ahol kirívóan nagyok a bérek közötti különbségek, és ahol még mindig nehéz összeegyeztetni a családi életet és a karriert.
EnglishWithout playing down important aspects with which we clearly disagree, not to mention its flagrant omissions and contradictions, this resolution:
Anélkül, hogy részleteznénk az olyan fontos aspektusait, amelyekkel nyilvánvalóan nem értünk egyet, és nem említve súlyos hiányosságait sem, az állásfoglalás:
EnglishThey reported flagrant obstruction of the opposition during the electoral campaign and harassment of independent journalists and human-rights activists.
Beszámoltak az ellenzék nyilvánvaló akadályozásáról a választási kampány során, valamint a független újságírókat és az emberi jogi aktivistákat ért zaklatásokról.