EN

March {substantif}

volume_up
March (aussi: march)
By mid-March the Commission had proposed a negotiation mandate to the Council.
Március közepéig a Bizottság javaslatot tett a Tanács tárgyalási mandátumára.
But on the whole, it was an enviable tan for late March.
De összességében színe mégiscsak irigylésre méltónak számított március végén.
Another public conference will be organised on 22 March in Brussels.
Március 22-én Brüsszelben egy másik nyilvános konferenciára kerül sor.

Exemples d'usage pour « March » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI said, Brother John, have you ever seen Fredric March in Dr. Jekyll and Mr.
Látta valaha Fredric Marchot a Dr. Jekyll és Mr. Hyde című filmben? - kérdeztem.
EnglishThe March was a poor land, sparsely populated, with a single market town, Blantize.
A March szegény, gyéren lakott vidék volt, egyetlen vásárvárossal, Blantize-zel.
EnglishThe guidelines laid down in March by the European Council are not up to the task.
A márciusi Európai Tanács által lefektetett irányelvek nem nőnek fel a feladathoz.
EnglishAnd she crossed in March, and there's a lot of snow at 18,500 feet in March.
Márciusban kelt át, és ott, 5600 méter magasságban nagyon sok hó van márciusban.
English'The people are always encouraged when soldiers sing as they march into battle.
Az emberekre mindig bátorítóan hat, amikor a katonák dalolva mennek a harcba.
EnglishThe innkeeper watched her march out of sight, hoping no ill would befall her.
A fogadósnő figyelte, amíg el nem tűnt a láthatáron, remélve, hogy nem éri baj.
EnglishHave you not heard the saying: When Need is on the march, Expense must step aside ?
Vagy felséged még nem hallotta a mondást: "Szükség idején a költség nem számít!"?
EnglishBy mid-March of 1982 there had been five nursery deaths in the Boulder Hospital.
1982 márciusának közepéig a boulderi kórház csecsemőrészlegében öt haláleset történt.
EnglishIf I had known this last March, I'd have gone to work with a Wall Street firm.
Ha ezt már tavaly márciusban tudom, egy Wall Street-i céghez megyek dolgozni.
EnglishNor will the Demons be fresh and rested, if they march straight from the Flats.
És a démonokat is ki fogja fárasztani, ha a Hoare-fennsíkról jönnek idáig.
EnglishThe first notes of the wedding march sounded, loud and sharp and full of triumph.
Fölzendült a nászinduló, harsányan, diadalmasan, és nagy zúgás csapott át a templomon.
EnglishThat Friday, March 27, Major Valeri Petrofsky slipped quietly into Britain.
Pénteken Valerij Petrovszkij őrnagy észrevétlenül bejutott Nagy-Britanniába.
EnglishTomads army would march down Mappers Road to approach the capital city from the north.
Tomad serege a Térképészek útján vonul majd, s észak felől közelíti meg a fővárost.
EnglishHe rejoined his men, and they turned to march back to the central market district.
Visszament az embereihez; hamarosan elmasíroztak a központi piactér felé.
EnglishI stood back to let her march into the room and lay the pile on the flower- strewn bed.
Félreálltam, hogy bevonulhasson a szobába, és letehesse a kupacot a virágos ágyra.
EnglishThe joint report was presented at the European Council meeting in March of this year.
A közös jelentést idén márciusban terjesztették az Európai Tanács ülése elé.
EnglishWhen the Tiste Edur draw closer, those three armies will march to Brans Keep.
Amikor a Tiste Edurok közelebb húzódnak, ez a három sereg Korpás Toronyba fog vonulni.
EnglishPatient is showing minute change with regards to the March 2000 incident.
A beteg állapota percenként változik figyelembe véve a 2000. márciusi eseményeket.
EnglishIn March, however, Michael gave the department a sixty-day notice, and in May he quit.
Márciusban azonban Michael megkezdte hatvan napos felmondását, és májusban kilépett.
EnglishI think we've stolen a march on your friend Martel, Vanion,' Preceptor Abriel said.
Azt hiszem, sikerült meglepetést szereznünk Martel barátunknak kezdte Abriel preceptor.