EN measure
volume_up
{substantif}

1. général

measure (aussi: action, dispatch, disposition, provision)
volume_up
intézkedés {substantif}
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Minden olyan intézkedés, amelynek ellenkező hatása van, rendkívül rossz intézkedés lenne.
We question the effectiveness, necessity and proportionality of this measure.
Megkérdőjelezzük az intézkedés hatékonyságát, szükségességét, és arányosságát is.
but the consequences of this measure shall not affect dependants of the official;
"de ezen intézkedés következményei nem érintik a tisztviselő eltartottait;"
measure (aussi: footfall, move, pace, step)
volume_up
lépés {substantif}
This is a very important and necessary measure, but it is not sufficient.
Ez egy nagyon fontos, szükséges lépés, de nem elégséges.
The measure of agreement reached in Cancún is a step in that direction.
A Cancúnban elért megállapodásban foglalt intézkedés ebbe az irányba mutató lépés.
A whirling measure would abruptly end in a few stumbling steps.
Vad tánca néhány tántorgó lépés után megtorpant.
measure (aussi: degree, extent, gage, gauge)
volume_up
mérték {substantif}
I was wearing a tuxedo made to my measure by the finest tailor in Cleveland.
Szmokingomat mérték után készítette Cleveland legelegánsabb szabója.
The same countries, the same measure of inequality, one problem after another.
Ugyanazok az országok, ugyanaz az egyenlőtlenségi mérték, egyik probléma a másik után.
Itt nincs más mérték, csak a fekete hold.
measure (aussi: band, tape, tape measure, tape-measure)
volume_up
mérőszalag {substantif}
And Chris, if you could take the end of that tape measure?
Chris, megfognád a mérőszalag végét ?
At the bot- tom, a man held the end of a long tape measure.
A gödör fenekén álló férfi egy hosszú mérőszalag végét tartotta.
Rather than linger to measure the pool, he guessed its dimensions, knowing his practiced eye was virtually as accurate as his tape.
Ahelyett, hogy körbemérte volna a medencét, inkább megbecsülte a méreteit, jól tudva, hogy gyakorlott szeme majdnem annyira megbízható, mint egy mérőszalag.
measure (aussi: extent, gage, gauge, size)
volume_up
méret {substantif}
A méret értéke képpontban növekszik.
IF NONE OF THE DIMENSIONS EXCEEDS 1,5 M , THE MEASURING SURFACE SHALL BE A HEMISPHERE WITH A RADIUS OF 4 M .
Amennyiben egyik méret sem haladja meg a 1,5 métert, akkor a mérőfelületnek egy 4 m sugarú félgömbnek kell lennie.
measure (aussi: beaker)
volume_up
mérőedény {substantif}
measure (aussi: dealer, tally)
volume_up
osztó {substantif}
measure (aussi: degree, extent, notch, phase)
volume_up
fok {substantif}
This makes perfect sense at sea, where it's possible to measure latitude, but not distance.
Ez tökéletesen használható a tengeren, ahol jól mérhető a hosszúsági fok, de a távolság nem.
You will not believe this, but I myself, with a compass and a piece of glass, have actually measured the angle of the tilt, and it is less than five degrees.
- Nem fogod elhinni, de egy iránytűvel és egy darab üveggel magam mértem meg a dőlésszögét, és még öt fok sincs.
measure (aussi: pole)
volume_up
mérőrúd {substantif}
measure (aussi: unit)
volume_up
mértékegység {substantif}
Only when I am in your body is there a sort of time, measured by noise and movement.
Csak a testedben élem át az idő egy fajtáját, amelyben a zaj és a mozgás a mértékegység.

2. Musique

measure (aussi: bar, cadence)
volume_up
ütem {substantif}

Exemples d'usage pour « measure » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMeasure it as you would measure the King's chances of surviving beyond this day.
Úgy tedd mérlegre, mintha azt mérlegelnéd, életben lesz-e még holnap a király.
EnglishThe Druid carefully poured a measure of the herb tea and handed it to the King.
A druida gondosan kiporciózott egy csésze gyógyteát, és a királynak nyújtotta.
EnglishAfter your praise for my dancing, you don't want to measure this floor with me?
- Miután nekem ígérted ezt a táncot nem gondolhatod, hogy csak úgy itt hagysz?
EnglishCallista twisted the knob, adding a few extra bursts of static for good measure.
Sürgősen le kell szállnom valahol Callista ismét eltorzította a frekvenciát.
EnglishYou can only make withdrawals on Monday and Wednesday as an added security measure.
További óvintézkedésként csak hétfőnként és szerdánként vonhatsz ki pénzt belőle.
EnglishThe boat offered a measure of security and she was reluctant to leave it behind.
A csónak bizonyos fokig biztonságot nyújtott, és így nem szívesen hagyta el.
EnglishThree of the four blood samples are used to measure ALAD and the fourth as a blank.
A négy vérminta közül hármat az ALAD méréséhez használnak, a negyedik pedig a vak.
EnglishIt was the one human place in which I still felt some measure of old sanity.
Az egyetlen emberi hely, ahol még éreztem a hajdani épelméjűség némi maradványát.
EnglishThe Elf took the Borderman's hand and measure by equal turns, but said nothing.
Az elf kezet nyújtott a határvidékinek, egyenlőként üdvözölte, de nem szólt.
EnglishThere are no gauges to measure such malice; one can only feel and wonder.
Az ilyen rosszindulatot nem lehet mérni; az ember csak érzi és csodálkozik.
EnglishThe second measure needs to be support for the countries most severely affected.
Második intézkedésként támogatni kell a legsúlyosabban érintett országokat.
EnglishI do not believe that we can measure who has suffered more in this conflict.
Nem hiszem, hogy fel tudnánk mérni, ki szenvedett többet ebben a konfliktusban.
EnglishJonesy engaged the thumb-lock in the center of the doorknob for good measure.
Jonesy a biztonság kedvéért bezárta a kilincsgomb közepén levő csappantyút is.
EnglishThis report emphasises the need to measure the quality of life in societies.
A jelentés hangsúlyozza, hogy szükség van a társadalmak életminőségének mérésére.
EnglishThe day has hardly begun, and it's still too early to measure its loveliness.
Még alig kezdődött el a nap, korai lenne megállapítani, hogy csodálatos-e vagy sem.
EnglishAnd this is a measure of how much well-being we get for our planetary resource use.
És ez annak a mértéke, hogy mennyi jólét származik a bolygó erőforráshasználatából.
EnglishIt cannot measure itself against France, Germany and the other founder members.
Nem mérheti magát Franciaországhoz, Németországhoz és többi alapító taghoz.
EnglishPerhaps, Eyron, you find a certain measure of security in our ignorance of our past.
Lehet, Eyron, hogy te biztonságosabbnak találod, ha nem firtatjuk a múltunkat.
EnglishFor almost six years, through penance and prayer, I achieved a measure of peace.
Majdnem hatévnyi vezekléssel és imával tudtam elérni egy kevés békességet.
EnglishHe had always had the feeling that he somehow didn't measure up to Sally's standards.
Samnek mindig az volt az érzése, hogy valahogy nem felelt meg Sally mércéjének.