« other legal » traduction en hongrois

EN

« other legal » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « other legal » employé en contexte.

Traductions similaires pour « other legal » en hongrois

other substantif
other adjectif
other adverbe
legal adjectif

Exemples d'usage pour « other legal » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThere was nothing left for her to do, no recourse, legal or other­wise.
Nem volt mit tennie, és nem várhatott jóvátételt sem, mert nem is létezett.
English(4) In special cases, the amount of the refund may be fixed by other legal instruments.
(4) Különleges esetekben a visszatérítés összege más jogi aktusok útján is megállapítható.
EnglishTo promote the objective review of legal and other issues within reasonable timescales.
Elő kell mozdítania a jogi és egyéb kérdések ésszerű időn belüli objektív felülvizsgálatát.
EnglishThree of his clients are in dire need of summaries of their accounts and other legal work.
Avery három ügyfelének feltétlenül szüksége van a számlák összegzésére és más jogi munkára.
English(e) adequate knowledge of the legal and other requirements associated with the practice of pharmacy.
e) a gyógyszerészeti gyakorlattal kapcsolatos jogi és egyéb követelmények megfelelő ismerete.
EnglishIn the case of a criminal offence, people can ask for the support of the police, or can take other legal action.
Egy bűncselekmény esetében az emberek igényelhetik a rendőrség segítségét, vagy igénybe vehetnek más jogi eszközöket.
EnglishWe have had considerable difficulties with this in the past when dealing with other legal acts under company law.
Korábban ezzel már komoly nehézségeink voltak, amikor más, a társasági jog alá tartozó jogi aktusokkal foglalkoztunk.
English'The Hungarian Government is also prepared to examine the possibility of finding other legal solutions if necessary'.
"A magyar kormány mindemellett is kész megvizsgálni annak a lehetőségét, hogy szükség esetén más jogi megoldásokat találjon”.
EnglishNonetheless, we should rejoice at the fact that relations between Member States are characterised by trust in each other's legal systems.
Mindenesetre örülnünk kell a tagállamok közötti kapcsolatok bizalmi jellegének egymás jogi rendszereit illetően.
EnglishThere are things that are common and deserve more investigation and consideration in other jurisdictions and other legal cultures.
Vannak olyan dolgok, amelyek a különböző jogrendszerekben és jogi kultúrákban közösek, s emiatt több utánajárást és megfontolást igényelnek.
EnglishApart from the measures contained in the social package, other legal instruments are required for handling the crisis and resolving tensions.
A válság kezelésében, és a feszültségek oldásában a szociális csomagban foglaltakon kívül további jogalkotási eszközök szükségesek.
EnglishThe goal of ecological certificates is to engage synergies with other legal acts that are tackling environmental aspects of the products.
Az ökológiai tanúsítványok célja a termékek környezetvédelmi vonatkozásaival foglalkozó egyéb jogi aktusokkal a szinergiák megteremtése.
EnglishIt may be purely a question of simplification, provided that this does not mean the elimination of instruments or have any other legal meanings.
Lehetséges, hogy csak egyszerűsítés kérdése ez, feltéve, hogy nem jelenti az eszközök megszüntetését vagy nincs egyéb jogi jelentése.
EnglishShe mumbles something under her breath, and her husband shakes his head as if he'd rather wait for one of the other bright young legal eagles.
Motyog valamit, mire a férje megrázza a fejét, mintha azt akarná mondani, hogy ő inkább várna egy kicsit, amíg egy másik sasfiók felszabadul.
EnglishI would invite the Commission to investigate such a scenario which, unfortunately, was not investigated for various other legal and political reasons.
Felkérem a Bizottságot, hogy vizsgálja meg azt a forgatókönyvet, amelyet sajnos különböző egyéb jogi és politikai okokból nem vizsgáltak meg.
EnglishIf we look into other regulations establishing legal bodies, it can be seen that the deadlines foreseen are usually between three and four years.
Ha megnézünk más, jogi szerveket létrehozó rendeleteket, azt láthatjuk, hogy az előirányzott határidők többnyire három és négy év között mozognak.
EnglishThe Commission may, however, assess the constitution - as it may any other legal act of a Member State - from the perspective of its compliance with Union law.
A Bizottság azonban - mint minden más tagállami jogi aktus esetén is - megvizsgálhatja, hogy az alkotmány megfelel-e az uniós jognak.
EnglishFor the first such report, the Commission shall include a specific examination of the treatment of lawyers and other independent legal professionals.
A Bizottság az első ilyen jelentésbe belefoglalja az ügyvédek és egyéb független jogi hivatások képviselői kezelésére vonatkozó külön vizsgálatot is.
EnglishNext to it were four other assorted satchels and cases, along with two large cardboard boxes filled with bulky depositions and other legal refuse.
A táska mellett még négy hasonló pihent, valamint két jókora kartondoboz dugig tele kihallgatást jegyzőkönyvekkel és más efféle törvényszéki hulladékkal.
EnglishTransfers taking place through legal title other than a purchase agreement may be excluded or restricted by the deed of foundation of a limited liability company.
Az adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházás a korlátolt felelősségű társaság létesítő okiratában kizárható vagy korlátozható.

Autres mots

English
  • other legal