EN pivotal
volume_up
{adjectif}

pivotal (aussi: cardinal, fundamental)
Lastly, it is pivotal for the financial system to be recapitalised.
Végül sarkalatos kérdés a pénzügyi rendszer újratőkésítése.
That is the pivotal point of the strategy that I have tried to present here today.
Ez a stratégia sarkalatos pontja, amelyet ma megpróbáltam önök elé tárni.
'It was a pivotal moment in the crisis,' this fellow said.
Ez a válság sarkalatos pontja volt, állította ez a fickó.
pivotal (aussi: central, federal, focal)
pivotal
volume_up
kulcs- {adj.}

Synonymes anglais de « pivotal »

pivotal
English
pivot

Exemples d'usage pour « pivotal » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe Reform Treaty changes the pivotal European Union documents in a fundamental way.
A reformszerződés alapvetően változtatja meg az Európai Unió fontosabb dokumentumait.
EnglishI share the general view that this country is pivotal in the region.
Osztom azt az általános vélekedést, hogy ez az ország kulcspozíciót tölt be a térségben.
EnglishThe importance of supporting banana producers from the poorest Caribbean nations is absolutely pivotal.
A legszegényebb karibi népek banántermesztőinek a támogatása kulcsfontosságú.
EnglishAnd again, he volunteered to a pivotal study that we ran worldwide, also in the U.S.
És ismét, jelentkezett egy döntő kutatásba, amit világszerte folytattunk, többek közt az Egyesült Államokban.
EnglishThe decision of the Constitutional Court in Karlsruhe will be pivotal.
A karlsruhei alkotmánybíróság döntése fordulópont lesz.
EnglishThe Directive on fuel quality will become a pivotal tool in the fight against climate change.
Az üzemanyagok minőségére vonatkozó irányelv rendkívül fontos eleme lesz az éghajlatváltozás elleni küzdelemnek.
EnglishIt seems I am to be increasingly viewed as some kind of pivotal player in a game of which I have no comprehension.
Úgy fest, hogy fokozottan figyelnek, mint egy játszma szereplőjét, de nem tudom, mi ez a játszma.
EnglishA child, under these circumstances, is a person of importance, not in herself, but as a pivotal point.
Ilyen körülmények közt egy gyerek lénye ges személy, nem önmaga, hanem, hogy úgy mondjam, kulcshelyzete miatt.
EnglishConsistency is pivotal in this connection.
A következetesség kulcsfontosságú ebben az összefüggésben.
EnglishHowever, we must start to realise that the Black Sea region is slowly becoming pivotal from the European point of view.
Ám ideje felismernünk, hogy a fekete-tengeri régió lassan kulcsfontosságúvá válik európai nézőpontból.
EnglishToday, Europe faces further pivotal decisions.
Ma Európa újabb, létfontosságú döntések előtt áll.
EnglishLearning to control one of the most elemental forces in nature is a pivotal moment in any child's personal history.
Megtanulni kezelni a természet egyik legnagyobb erejét az egyik kulcspillanat egy gyermek személyes történelmében.
English3.2.3. two components simulating the feet and connected to the legs by pivotal joints simulating ankles;
3.2.3. két olyan részből, amelyek a lábfejeknek felelnek meg, és amelyeket a lábszárakkal a bokának megfelelő csuklók kötnek össze;
English. - Madam President, this discussion highlights the pivotal role of the ILO in the world of labour.
a Bizottság tagja. - Elnök úr, az eszmecsere során hangsúlyozzuk az ILO-nak a munka világában játszott kiemelkedő szerepét.
EnglishThey give themselves as they must, in the will of the Gods, to bring forth those who are pivotal to the fates of mankind.
Az istenek akarata szerint adják oda magukat, hogy létrehozzák azokat az embereket, akik kulcsfontosságúak az emberiség számára.
English(FR) Mr President, Baroness Ashton, ladies and gentlemen, the Sahel is a pivotal region lying between Sub-Saharan Africa and Europe.
(FR) Elnök úr, Ashton bárónő, hölgyeim és uraim! A Száhel-övezet a SzubszaharaiAfrika és Európa között fekvő kulcsfontosságú térség.
EnglishWe are at a pivotal moment.
EnglishSerbia's pivotal role within the Western Balkans is clear: it will be difficult for the region to achieve stability unless Serbia is stable.
Szerbia döntő fontosságú szerepe a Nyugat-Balkánon egyértelmű: Szerbia stabilitása nélkül a térségnek nehéz lesz stabilitást elérnie.
EnglishPlease note that keeping to schedules and avoiding further delay are pivotal in achieving the financial success of the programmes.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a programok gazdasági sikere szempontjából az ütemterv betartása és a további késések kiküszöbölése kardinális.
EnglishOn the one hand, the method and extent of the democratisation process in Turkey and the process of drawing closer to the EU is pivotal.
írásban. - (CS) Egyfelől döntő fontosságú a törökországi demokratizálódási folyamat módja és mértéke, valamint az EU-hoz való közeledés folyamata.