« provision » traduction en hongrois

EN

« provision » en hongrois

volume_up
provision {substantif}

EN provision
volume_up
{substantif}

provision (aussi: action, command, commission, direction)
volume_up
rendelkezés {substantif}
Also, there is not enough provision for hearing both sides of the argument.
Ezenkívül nincs elég olyan rendelkezés, amely biztosítja minden fél meghallgatását.
Application of that provision has led to differences in interpretation.
E rendelkezés alkalmazása különböző értelmezésekhez vezetett.
A relevant provision on this issue has been introduced in the Presidency compromise.
Erre a kérdésre vonatkozóan bekerült egy rendelkezés az elnökségi kompromisszumba.
provision (aussi: attendance, catering, do, fare)
volume_up
ellátás {substantif}
Community action on the provision of cross-border health care (vote)
A határokon átnyúló egészségügyi ellátás nyújtására irányuló közösségi fellépés (szavazás)
Az anyasági ellátás az egészségről szól.
It neither improves breeding, nor food safety nor the security of provision.
Sem a tenyésztést, sem az élelmiszerbiztonságot, sem az ellátás biztonságát nem javítja.
provision (aussi: action, dispatch, disposition, measure)
volume_up
intézkedés {substantif}
This new provision, of course, stems from the IGC mandate.
Ez az új intézkedés természetesen a kormányközi konferencia mandátuma alapján született.
The Hungarian constitution is the only European constitution that includes special provisions and assistance for people with disabilities.
Európában egyedül a magyar alkotmányban van külön intézkedés és segítség a fogyatékkal élők érdekében.
The Commission finds that this provision should remain unchanged, believing it important as a precautionary measure in case of possible serious infringements.
A Bizottság úgy találja, hogy ezt a rendelkezést változatlanul kell hagyni, mivel úgy véli, hogy ez egy óvatossági intézkedés esetleges súlyos törvénysértések esetére.
provision (aussi: service, supply)
volume_up
szolgáltatás {substantif}
The aid may consist in the provision of benefits in cash or in kind.
A segítségnyújtás magában foglalhatja pénzbeli vagy természetbeni szolgáltatás nyújtását.
They are responsible for local service provision, economic development in the individual regions and security of supply.
Ők felelnek a helyi szolgáltatás biztosításáért, a gazdasági fejlődésért a különálló régiókban, valamint az kínálat biztonságáért.
Where it is impossible to determine this amount in advance, the applicant should be informed accordingly before provision of the service starts.
Amennyiben ezen összeg előzetes megállapítása nem lehetséges, a kérelmezőt erről a szolgáltatás elvégzése előtt tájékoztatni kell.
provision (aussi: backup, fallback, hoard, reserve)
volume_up
tartalék {substantif}
Even our quarters were cramped because they had been invaded by our provisions.
Még a kabinunk is zsúfolásig megtelt; mindent elárasztottak a tartalék készletek.

Synonymes anglais de « provision »

provision

Exemples d'usage pour « provision » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishInformation provision and promotion measures for agricultural products (debate)
A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tájékoztató és reklámtevékenységek (vita)
EnglishOur overriding aim was to facilitate the provision of services throughout Europe.
Elsődleges célunk a szolgáltatásnyújtás Európa-szerte történő megkönnyítése volt.
EnglishThere is no provision intended to deal with negative conflicts of jurisdiction.
Nem foglal magában a negatív joghatósági összeütközésekkel foglalkozó rendelkezést.
EnglishWhereas the Treaty has not made provision for specific powers for this purpose,
mivel a Szerződés nem rendelkezett az e célt szolgáló egyedi hatáskörökről,
EnglishThe provision of humanitarian aid to Haiti was carried out in two classic stages.
A Haiti számára biztosított humanitárius támogatás két klasszikus szakaszban történt.
EnglishThis visibility should lead not only to social recognition but also to provision.
Ez a láthatóság nemcsak szociális elismerést, hanem ellátást is eredményez.
EnglishWith this in view, provision is also made for better use of the Structural Funds.
Az anyag erre vonatkozóan a strukturális alapok hatékonyabb felhasználását is előírja.
EnglishSo long as you faithfully adhere to each and every provision of royal law.
- Mindaddig, amíg hűségesen betartják a királyi törvények minden egyes pontját.
EnglishMaking 20 weeks' provision mandatory would cost Austria more than EUR 60 million.
A 20 hetes szabadság kötelezővé tétele több mint 60 millió euróba kerülne Ausztriának.
EnglishOn the other hand, it makes particularly good provision for consumer protection.
A másik oldalon pedig különösen jól gondoskodik a fogyasztók védelméről.
EnglishAnother key aspect is the provision of ongoing education and training for workers.
Kulcsfontosságú tényező a munkavállalók folyamatos oktatása és képzése is.
EnglishInformation provision and promotion measures for agricultural products (vote)
A mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos tájékoztató és reklámtevékenységek (szavazás)
EnglishThese, however, are precisely the things for which the European Union makes no provision.
Viszont pontosan ezek azok a dolgok, amelyekről az Európai Unió nem rendelkezik.
EnglishIt must be stressed, however, that this provision is very urgently needed.
Hangsúlyozni kell ugyanakkor, hogy sürgősen szükség van erre a rendelkezésre.
EnglishWe bring little provision, for we rode forth to open battle, not to a siege.'
Mi élelmet alig hoztunk, mert nyílt csatára lovagoltunk ki, s ostromra nem készültünk.
EnglishThe provision of certain healthcare services in most of the new Member States is low.
Az új tagállamok többségében bizonyos egészségügyi szolgáltatások alacsony szintűek.
EnglishLikewise, the provision of information on human rights is not sufficiently categorical.
Az emberek tájékoztatása sem elég nyomatékos, ami az emberi alapjogokra vonatkozik.
EnglishDoes the Commission agree to the inclusion of this provision in the new treaty?
Egyetért-e a Bizottság azzal, hogy ezt a rendelkezést az új szerződésbe is belefoglalják?
EnglishI think it greater sin to make no provision for a son to inherit my kingdom.
Szerintem nagyobb bűn nem gondoskodni fiúról, aki örökli a királyságomat.
EnglishTraining of police officers and provision of the necessary equipment have continued.
Folytatódott a rendőrtisztek továbbképzése és a szükséges felszereléssel való ellátása.