« to require » traduction en hongrois

EN

« to require » en hongrois

EN to require
volume_up
[required|required] {verbe}

That will require flexibility and creative pragmatism from both this House and from the Council.
Ez mind e Háztól, mind pedig a Tanácstól rugalmasságot és kreatív pragmatizmust követel.
It was a tall order and would require a great sacrifice.
Ez kemény parancs, nagy áldozatot követel.
This will require sufficient flexibility from all the negotiating partners, and thus also internally within the EU.
Ez kellő rugalmasságot követel majd valamennyi tárgyalópartnertől, és így az EU-n belül is.
to require (aussi: to ask, to charge, to demand, to desire)
Thirdly, many consulates require additional documents, not mentioned in the agreement.
Harmadszor, sok konzulátus a megállapodásban nem említett, kiegészítő dokumentumokat kér.
A templom azonban adományt kér azért, hogy láthassuk.
Normally the NFS server will require a lock request to hold a credential for a user who has read access to the file.
Normál esetben az NFS-kiszolgáló zárolási kérésnél azonosítást kér az olyan felhasználótól, akinek olvasási jogosultsága van a fájlhoz.
In Romania 1.4 million flats urgently require investment for renovation.
Romániában 1,4 millió lakás sürgősen felújítási beruházást igényel.
That was a question, but one that would require time for contemplation.
Egy olyan kérdés, ami mély megfontolást igényel.
Implementing these decisions will require a great deal of hard work.
A határozatok valóra váltása rengeteg kemény munkát igényel.
Thus, food security continues to require a strong common agricultural policy.
Az élelmezésbiztonság ezért továbbra is szilárd közös agrárpolitikát kíván.
I wish like to stress, however, that this programme will require a comprehensive approach.
Szeretném azonban hangsúlyozni, hogy ez a program átfogó megközelítést kíván.
We are living in extraordinary times which require extraordinary measures.
Rendkívüli időket élünk, ami rendkívüli intézkedéseket kíván.
It is also something that the Treaty of Lisbon requires us to do.
Ez olyasvalami, amit a lisszaboni szerződés is megkövetel tőlünk.
What the economy requires now is a whole different set of skills.
Amit a gazdaság manapság megkövetel, az egy teljesen más sor adottság.
We need to adopt the political will required by the urgency and importance of this case.
Magunkévá kell tennünk azt a politikai akaratot, amelyet az ügy sürgőssége és fontossága megkövetel.
to require (aussi: to expect)
Now, Commissioner, we are not going to blame you if you decide to act preventively, and include in your legislative proposals more than the European Parliament will require from you.
Biztos úr, nem fogjuk Önt kárhoztatni azért, ha most előremenekül, és többet foglal majd törvényalkotási kezdeményezéseibe, mint amit az Európai Parlament Öntől elvár.
to require (aussi: to have to, to need)
This will require the legislation to be restricted only to cross-border cases.
Ennek érdekében a szabályozást a határokon átnyúló esetekre kell korlátozni.
Therefore the treatment must be long-term as well and it will require patience.
Ezért a kezelésnek is hosszú távra kell szólnia, és türelem kell majd hozzá.
They require the stimulant of dissension to create drama in their lives.
Izgatószer kell nekik, veszekedés, hogy drámaivá tehessék az életüket.
to require
Surely the partnership ought to require a respect for European values.
A partnerséghez természetesen szükséges az európai értékek tiszteletben tartása.
However, better services also require an improvement in vocational training.
A szolgáltatások javításához azonban a szakképzés fejlesztése is szükséges.
These projects require large amounts of machinery and are highly capital-intensive.
Ezekhez a projektekhez nagyon sok gép szükséges, és nagyon tőkeérzékenyek.

Exemples d'usage pour « to require » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe reports require the de facto transformation of the EU into a military power.
A jelentések valójában azt követelik, hogy az EU katonai hatalommá alakuljon át.
EnglishHowever, they can be tackled with political will and do not require this Treaty.
Ezek azonban politikai akarattal kezelhetők,így nincs szükség erre a szerződésre.
EnglishWe are of course at your disposal should you require any further clarifications.
Amennyiben további pontosításra van szükségük, szívesen állunk rendelkezésükre.
EnglishIt does not always require me to be there as well, and they would agree with that.
Nincs szükség arra, hogy én is mindig ott legyek, és ezzel ők is egyetértenének.
EnglishIt does not currently require support from the European Civil Protection Mechanism.
Jelenleg tehát nincs szükség az Európai Polgári Védelmi Mechanizmus bevonására.
EnglishWill it require hospitalization? asked the head of Chancery, gazing at the ceiling.
Kórházi kezelésre van szükség? kérdezte a hivatalvezetőő a mennyezetet bámulva.
EnglishHowever, I want to point to two cases which require a somewhat different approach.
Szeretnék azonban megemlíteni két esetet, amelyek kissé más szemléletet igényelnek.
EnglishFrom my point of view, I believe we neither need nor require this directive.
Véleményem szerint ugyanis sem szükségünk, sem igényünk nincs erre az irányelvre.
EnglishYou can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
EnglishThe problems of the airline companies will require a different solution, of course.
Maguk a légitársaságok problémái természetesen más megoldást igényelnek majd.
EnglishIndeed, climate change will require increased investment in the public sector.
Sőt, az éghajlatváltozás a közszférában is több beruházást tesz szükségessé.
EnglishAll these issues require a strong, consolidated response from the European Union.
Ezek a témák mind határozott, egységes választ kívánnak az Európai Uniótól.
EnglishIt is the Council's interpretation that decisions of that nature do require unanimity.
A Tanács értelmezése szerint az ilyen jellegű döntések egyhangúságot igényelnek.
EnglishWe can only require that their measures have an equivalent effect to ours.
Csak azt várhatjuk el, hogy az ő követelményeik is ugyanolyan hatással bírjanak.
EnglishThe directive does not require new structures or new bureaucratic bodies.
Az irányelv nem írja elő új struktúrák vagy új bürokratikus szervek kialakítását.
English'Go and tell the Prince Regent that we require his presence here at once.'
Menj, és mondd meg a régenshercegnek, hogy szükségünk van rá a tanácsteremben.
EnglishThese new jobs will require workers with high and intermediate level skills.
Az új munkahelyeket magasan és közepesen képzett munkavállalók tölthetik be.
EnglishSecondly, I would like to make the comment that children require protection.
Szeretném arra is felhívni a figyelmet, hogy a gyermekeknek védelemre van szükségük.
EnglishThe events of the past week in Italy require joint efforts on our part.
Az elmúlt hét olaszországi eseményei közös erőfeszítést igényelnek a részünkről.
English`If we were to put the idea to them all, it would require a plenary meeting.
Ha valamennyiük elé akarnánk terjeszteni a tervet, plenáris ülést kellene összehívni.