« sensitive » traduction en hongrois

EN

« sensitive » en hongrois

EN

sensitive {adjectif}

volume_up
Let us hope it will continue to play that sensible, reasonable and sensitive role.
Reméljük, hogy továbbra is ezt az érzékeny, ésszerű és fogékony szerepet fogja játszani.
The European Parliament is sensitive to the violation of democracy, freedom and human rights around the world.
Az Európai Parlament fogékony arra, ha megsértik a demokráciát, a szabadságot és az emberi jogokat a világban.
Tudod, mi az, ha valaki fogékony?
In my opinion, that is an unacceptable situation for this highly sensitive matter.
Véleményem szerint ez elfogadhatatlan helyzet e rendkívül érzékeny kérdést illetően.
There are also positive developments with regard to the sensitive issue of education.
Kedvező fejleményekről lehet beszámolni az oktatás érzékeny területét illetően is.
She's intellectual, sensitive, and altogether devoid of animal passions.
Intellektuális, érzékeny, szikrája sincs benne durva ösztönöknek.
It is a sensitive issue, because it questions the notion of free movement and ...
Ez kényes kérdés, mert megkérdőjelezi a szabad mozgás fogalmát, és ...
It is on the sensitive issue of import quotas that our views seriously diverge.
Az importkvóták kényes kérdése az, amelyben súlyos nézeteltéréseink vannak.
This is a sensitive issue that cannot be proposed with slogans of doubtful interpretation.
Ezt a kényes kérdést nem lehet többféleképpen értelmezhető szlogenekkel megközelíteni.
sensitive (aussi: feeling, sentient)
Watson there would tell you that I was a nervous, sensitive boy at school.
Watson a megmondhatója, hogy már az iskolában is túlérzékeny, ideges kölyök voltam.
Nem vagyok sem kicsinyes, sem túlérzékeny, fiatalember.
Ravelstons over-sensitive, boyish face, framed by nice dark-brown hair, drew back a little from the window.
Ravelston dús sötétbarna hajjal keretezett, túlérzékeny, kisfiús arca beljebb húzódott az ablakban.

Synonymes anglais de « sensitive »

sensitive

Exemples d'usage pour « sensitive » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishArguments such as this are unacceptable in such a serious and sensitive area.
Az ehhez hasonló érvek elfogadhatatlanok egy ilyen komoly és különleges területen.
EnglishHowever, these differences may be interpreted as sensitive or even offensive.
Ezek az eltérések értelmezhetők érzékenyként, de akár megbotránkoztatóként is.
EnglishI hope that the French Presidency will be sensitive to this side of things.
Remélem, hogy a francia elnökség érzékenyen válaszol a dolgoknak ezen oldalára is.
EnglishHis blue eyes were achingly sensitive and utterly unclouded by any sign of deception.
Kék szeméből érzékenység sugárzott felé, a csalás legkisebb jelét sem látta bennük.
EnglishThe Greek authorities contest the need for the designation of those areas as sensitive.
A görög hatóságok vitatják e területek érzékennyé minősítésének szükségességét.
EnglishThe sound-sensitive tip of his lower jaw waved to build a stereoscopic image.
Alsó állkapcsuk hangérzékeny csúcsát mozgatva alakították ki a belső térbeli képüket.
English'The behemothaurs are sensitive to force-field technologies, we're told.'
A behemotauruszok nem trik maguk körül az ermezket, nekünk legalábbis így mondták.
EnglishIndeed he'd always believed that his men were as sensitive as his roses and as beautiful.
Igen, mindig úgy vélte, emberei éppen olyan szépek és érzékenyek, mint a rózsák.
EnglishWhat is more, Iran is located in one of the most sensitive areas on the planet.
Emellett Irán a földgolyó egyik legérzékenyebb területén helyezkedik el.
EnglishIn that time we should be able to conceal most of the highly sensitive items.
Ez idő alatt pedig el kell tudnunk rejtem valahogy a legérzékenyebb pontok java részét.
EnglishHe led the negotiations in a very sensitive and positive political style.
Nagyon érzékenyen és pozitív politikai stílusban vezette le a tárgyalásokat.
EnglishOIROT looked with interest at the long, sensitive face of Roderick Welman.
Poirot érdeklődve tanulmányozta Roderick Welman hosszúkás, csupaideg arcát.
EnglishI understand, and we are obviously all sensitive to the Irish problem.
Megértem, és természetesen mindannyian nagyon érzékenyek vagyunk az ír problémára.
EnglishThese new developments, however, touched a much more sensitive nerve.
Viszont ezek az új fejlemények még az érzékenyebb idegrendszerűeket is megrázták.
EnglishFilitov was becoming ever more sensitive to cold, a sure sign of age.
Filitov kezdett egyre érzékenyebb lenni a hidegre, ami az öregedés biztos jele.
EnglishWe need to be more sensitive to the territorial and urban dimension of EU policies.
Érzékenyebbeknek kell lennünk az EU politikáinak területi és urbánus dimenzióit illetően.
EnglishThe life of a worker bee is very short and very sensitive to changes in the environment.
A dolgozó méhek nagyon rövid ideig élnek és nagyon érzékenyek a környezetváltozásra.
EnglishFrom my years with the Bureau, my nose is sensitive to the smell of cordite.
Az Irodánál töltött éveim alatt érzékennyé vált az orrom a lőporszagra.
EnglishBut his gloved hand continued to spasm nervously on the sensitive juncture of her thighs.
De kesztyűs keze továbbra is reszketett, pont a nő combjának legérzékenyebb pontján.
EnglishIs the Presidency sensitive to all aspects of the potential impact of the revision?
Figyelembe veszi-e az elnökség a módosítás lehetséges következményeinek minden aspektusát?