EN

vow {substantif}

volume_up
vow (aussi: oath)
volume_up
eskü {substantif}
I sit at the Round Table with no such Christian vow, step-son.
- Én is keresztényi eskü nélkül ülök a Kerekasztalnál, mostohafiam.
This vow has driven me for so long ... what should I do with my life?
Ez az eskü vezérelt mindig... utána mit kezdek az életemmel?
Az eskü teljesen független tőle.
vow (aussi: oath, pledge, resolution)
I herewith renounce my vow of obedience to Father Columba.
Ezennel feloldozom magamat a Kolumba atyának tett engedelmességi fogadalom alól.
Vow of poverty, she murmured as she slipped out the cigarette, smiling tightly.
A szegénységi fogadalom motyogta Chris, miközben összeszorított ajkakkal mosolyogva kihúzta a cigarettát.
We are wedded now, and no convent vow or priestly anointment divides us.
Most már jegyesek vagyunk, és nincs az a szüzességi fogadalom vagy papi kenet, ami elválaszthatna.

Synonymes anglais de « vow »

vow
English

Exemples d'usage pour « vow » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThat shall be my vow, too, the Queen of Aglarond said in a trembling voice.
- Ezt én is megfogadom - helyeselt Aglarond királynője, és megcsókolta a férfit.
EnglishTomorrow, after more than forty years, I fulfill a vow I made in my youth.
Holnap, több mint negyven év után, teljesítem eskümet, amelyet fiatalon tettem.
EnglishI swore I would come to you, Igraine, at Midwinter, and I have kept my vow.
Megesküdtem neked, Igraine, hogy a téli napfordulón eljövök, s megtartottam eskümet.
EnglishWe can't demand that two hundred adult men and women take a vow of chastity!
Kétszáz felnőtt férfitól és nőtől nem követelhetünk szüzességi fogadalmat!
EnglishI vow to stop thinking and worrying about Miss Birdie and her miserable family.
Megfogadom magamban, hogy ezentúl nem aggódom Miss Birdie és nyomorúságos családja miatt.
EnglishI only need your vow that you won't ever tell another human being what I told you.'
Nekem csak arra tegyél esküt, hogy sose mondod el senki embernek, amit tőlem hallottál!
EnglishI stare at his bony frame barely visible under the sheets, and I vow revenge.
Rámeredek a takaró alatt alig látható, csupa csont testre, és bosszút esküdök magamban.
EnglishHe remembered his private vow to die before sinking to the animal level ever again.
Emlékezett a fogadalmára, hogy inkább meghal, mint hogy ismét állati szintre süllyedjen.
EnglishThat is why I took a vow to remain celibate, Krysta, because I am not merely one male.
Ezért tettem szüzességi fogadalmat, Krysta, mert nem csak egy férfi vagyok.
EnglishSuppose Alec held him to his vow and demanded the whole incredible story from him.
Tegyük fel, hogy Alec a szaván fogja, és kicsikarja belőle az egész hihetetlen történetet.
EnglishBut I vow to you, I will seek for Galahad and bring him with me to Camelot, I swear it ...
De esküszöm neked, megkeresem Galahadet, és magammal viszem Camelotba, esküszöm...
EnglishSolemn vow: l shall get us all out of here, though at the moment I do not know exactly how.
Kifogom innen hozni valamennyiünket, fogadkoztam, bár egyelőre nem tudom, hogyan.
EnglishNow let's just take a vow that nothing erotic will ever pass between us.
Egyszerűen fogadjuk meg, hogy kizárunk kapcsolatunkból mindennemű erotikát.
EnglishShe said, I vow to you that day will come, I swear it by the Sacred Well.
- Esküszöm neked, hogy eljön az a nap - mondta -, esküszöm a Szent Kútra.
EnglishI am willing to make a vow, on the memory of Giskard, and by the Zeroth Law.
Hajlandó vagyok megesküdni, Giskard emlékére és a Nulladik Törvényre.
EnglishThat the King and the Queen should have worthy enemies, that was his vow.
Megfogadta, hogy méltó ellenfeleket alkot a királynak és a királynénak.
EnglishA vow of poverty has uses, he commented, reaching in his pocket for matches.
Egy szegénységi fogadalomnak vannak előnyei is mondta Karras, és a zsebébe nyúlt a gyufáért.
EnglishAnd at that time you too may well be under a vow of silence, neither to speak nor answer.
S meglehet, addigra te is leteszed a csönd fogalmát, s nem szólhatsz, nem is felelhetsz.
EnglishThen your vow will be kept, and yet you will not be forsworn to Avalon.
Így az esküdet is megtarthatod, s Avalonnal szemben sem leszel hitszegő.
EnglishMust a day come when she, or Kevin, must remind Arthur of the vow?
Eljöhet még a nap, amikor neki vagy Kevinnek kell emlékeztetnie Arthurt az esküjére?