« your spirit » traduction en hongrois

EN

« your spirit » en hongrois

Consultez les phrases d'usage pour voir « your spirit » employé en contexte.

Traductions similaires pour « your spirit » en hongrois

you pronom
Hungarian
spirit substantif
to spirit verbe
Hungarian

Exemples d'usage pour « your spirit » en hongrois

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFor it is not you that speak, but the spirit of your Father that speaketh in you.
Mert hisz nem ti fogtok beszélni, hanem majd Atyátok Lelke szól belőletek.
EnglishIt comes again and again until you have made it part of your soul and your enduring spirit.
Újra meg újra jön, amíg lelketek és örök szellemetek részévé nem teszitek.
EnglishIt certainly isn't 'a win' if your body survives, but your spirit is lost in the battle.
De biztosan nem győzelem az, hogyha a tested túléli a harcot, miközben a szellemed elvész.
EnglishNor would it correspond to the spirit of your own draft resolution.
Emellett saját állásfoglalás-tervezetünk szellemének sem felelne meg.
EnglishThen your spirit is strong and your faith is true, said Sorak, with a smile.
- Akkor erős a lelked, és igaz a hited - mosolygott Sorak.
EnglishThe grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit, brethren.
A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel, testvérek!
EnglishThey have not seen your inner spirit, as I now have.
A többi tünde ostoba volt Nem látták a belső szellemedet úgy, ahogyan most én.
EnglishThat is the spirit of your Presidency, and that is the spirit of Europe.
Ez az ön elnökségének a szelleme, és ez Európa szelleme.
EnglishBut only if you are stronger in your determination, in your spirit, and in your heart than he is.
De csak ha erősebb nála az elszántságod, a szellemed, a szíved.
EnglishI will look at your manuscripts in the spirit of humility.
Az alázat szellemében fogom az önök kéziratait végigolvasni.
EnglishWith my magic and your spirit, we will surely conquer.
Az én mágiámmal és a te szellemeddel biztosan győzni fogunk.
EnglishYour spirit I have no doubt is divine, but your natural form, like mine, is human; unlike mine, a woman's.
- Az ön lelke, efelől kétségem sincs, isteni eredetű, de a természetes formája, akár az enyém, emberi.
EnglishBut it wasn't merely your spirit that attracted me, he said, your honesty, if you will.
Ám nemcsak szellemed vonzott szólalt meg , vagy nevezd becsületességnek, ha tetszik, hanem az is, ahogyan közénk kerültél.
EnglishThe grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit.
A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen lelketekkel!
EnglishMrs Morvai, that was not the spirit of your question.
Morvai asszony, az Ön kérdésének nem ez volt a lényege.
English...with your beautiful words and your beautiful spirit.
...a gyönyörű szavaival, és a gyönyörű lelkével.
EnglishI could see your spirit just above your body; I could see it struggling to rise and free itself from your body.
Láttam a szellemedet a tested fölött; láttam, hogyan küszködik és vergődik, hogy eltéphesse magát a testtől.
EnglishAnd if you wont be like us we will use that sword to kill you one by one, until your spirit is broken.
És ha valaki nem olyan, mint mi, hát ezzel a karddal csapunk le rá, s népe többi tagjára, míg szellemük meg nem törik.
EnglishTurn your spirit friend loose on me and I'll kill you.
EnglishYour father's spirit's in all of us, she said.
Autres mots
English
  • your spirit