« to arise » traduction en néerlandais

EN

« to arise » en néerlandais

EN to arise
volume_up
[arose|arisen] {verbe}

This does not arise in ornamental horticulture and would not have to be encouraged.
Dat komt in de sierteeltsector niet voor en zou ook niet gestimuleerd moeten worden.
The differences that sometimes arise must, of course, be resolved.
Die tegenstrijdigheden, die af en toe zichtbaar worden, moeten uiteraard worden weggewerkt.
Many of the social problems which arise are reflected in the employment situation.
Veel sociale problemen worden weerspiegeld in de werkgelegenheidssituatie.
It was hard enough to get here, and the circumstances will not arise again.
Het was moeilijk genoeg om zover te komen en dezelfde omstandigheden zullen zich nooit meer voordoen.
What this told us was that Jonas' tumor did not arise from cells of his own body.
Dit vertelde ons dat de tumor van Jonas niet afkomstig was van de cellen van zijn eigen lichaam.
These differences would not arise if we were part of the coordination meeting and on the inside.
Als we aan de coördinatievergaderingen hadden kunnen deelnemen was het niet tot dit conflict gekomen.
In our view these two arguments are the best way to guarantee that no problems will arise.
Die twee factoren zijn volgens ons de grootste garantie dat geen problemen zullen rijzen.
I do not, however, want any misunderstandings to arise concerning this matter.
Ik wil echter niet dat er misverstanden op dit punt zullen rijzen.
That is why I referred to the fact that you could count on being informed in good time if difficulties should arise.
Daarom heb ik gezegd dat u tijdig zult worden ingelicht als problemen rijzen.
Mr President, I have one question, which arose after we had completed the amendments.
Voorzitter, ik heb eigenlijk een vraag, en die is opgekomen nadat wij de amendementen hadden afgerond.
to arise (aussi: to be born)
to arise (aussi: to follow)
Its universal nature also offers a matrix for resolving conflicts that arise from sectional interests.
Haar universele opzet biedt tevens de matrix voor het oplossen van conflicten die voortvloeien uit particuliere belangen.
I want to highlight some of the dilemmas arising from this proposal from the Commission.
Ik wil de nadruk leggen op enkele van de dilemma's die uit dit voorstel van de Commissie voortvloeien.
European leadership is required to face the challenges arising from globalisation.
Europees leiderschap is noodzakelijk om het hoofd te bieden aan de uitdagingen die voortvloeien uit de mondialisering.

Exemples d'usage pour « to arise » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishSome in the Council and in Parliament fear that conflicts of interest may arise.
Sommige leden van de Raad en het Parlement vrezen dat dit belangenconflicten veroorzaakt.
EnglishThis will give us room to make additions later on, as and when problems arise.
Op die manier kunnen wij later nog stelsels toevoegen en eventuele problemen verhelpen.
EnglishMr President, like Mr Whitehead, I am pleased to arise in support of Mrs Kuhn.
Mijnheer de Voorzitter, evenals de heer Whitehead kan ik mevrouw Kuhn van harte steunen.
EnglishThis is something that should not be forgotten when differences of opinion arise.
Bij alle verschil van mening mogen wij dit niet uit het oog verliezen.
EnglishAfter all, life does not stand still and new challenges will certainly arise.
Want het leven staat niet stil, en ongetwijfeld zullen zich nieuwe uitdagingen aandienen.
EnglishWe can only speculate on when the next mass refugee situation will arise.
Wij kunnen er enkel over speculeren wanneer de volgende vluchtelingencrisis ontstaat.
EnglishBesides, ethical issues rarely arise in isolation in some moral vacuum.
Bovendien komen ethische kwesties zelden geïsoleerd in een soort moreel vacuüm voor.
EnglishThis is what the idea of public service conveys, it does not arise from privatisation.
Dit wordt vertaald in het concept van de openbare dienst, hier past geen privatisering.
EnglishAs time is short, I shall comment on three of the basic overall problems which arise.
Aangezien ik niet veel tijd heb zal ik slechts drie fundamentele vraagstukken aanstippen.
EnglishWithout surety, considerable problems can arise in the smaller ports.
Zonder garantstelling kunnen in de kleinere havens aanzienlijke problemen onststaan.
EnglishWe must tackle the problem of the various conflicts of laws that arise in matrimonial cases.
Wij moeten het probleem van botsende wetgevingen in huwelijkszaken aanpakken.
EnglishThere are two particularly delicate problems which arise with regard to agriculture.
Op landbouwgebied doen zich twee bijzonder gevoelige problemen voor.
EnglishHowever, we will see that problems will arise when it comes to details.
De problemen zullen echter opduiken als wij de bijzonderheden behandelen.
EnglishI will therefore focus on the areas where the main difficulties arise.
Ik zal me daarom beperken tot de gebieden waar de voornaamste problemen zich voordoen.
EnglishCommissioner, ladies and gentlemen, we knew that this matter would arise.
Mijnheer de commissaris, beste collega's, wij wisten dat dit onderwerp eraan zat te komen.
EnglishWhat this told us was that Jonas' tumor did not arise from cells of his own body.
Dit vertelde ons dat de tumor van Jonas niet afkomstig was van de cellen van zijn eigen lichaam.
EnglishSeveral problems arise in this connection, such as the following.
In verband hiermee doen zich verschillende problemen voor, zoals het volgende.
EnglishI remain open to the examination of that question if it should arise.
Mocht deze vraag aan de orde komen, dan ben ik bereid deze te onderzoeken.
EnglishWe need a better mechanism to recognise the problems before they arise.
We hebben een beter systeem nodig om de problemen te herkennen voordat ze zich voordoen.
EnglishWe must be self-disciplined and make sure that problem does not arise.
We moeten streng voor onszelf zijn en ervoor zorgen dat dit probleem zich niet voordoet.