« challenge » traduction en néerlandais

EN

« challenge » en néerlandais

volume_up
challenge {substantif}

EN challenge
volume_up
{substantif}

challenge (aussi: dare)
It is a great challenge, but it is a challenge which the Council must accept.
Dat is een grote uitdaging, maar de Raad moet die uitdaging wel aannemen.
Therefore, this is a challenge for the Member States, and it is a challenge for you.
Dit is dan ook een uitdaging voor de lidstaten en een uitdaging voor u.
The challenge of equality is above all the challenge of employment.
De uitdaging van de gelijkheid is vooral een uitdaging van werkgelegenheid.

Synonymes anglais de « challenge »

challenge

Exemples d'usage pour « challenge » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe second absolute priority for economic policy is the challenge of employment.
Een tweede absolute prioriteit in het economisch beleid is de werkgelegenheid.
EnglishIn the light of the climate challenge, we need all the resources we can muster.
Met het oog op de klimaatuitdaging hebben wij alle beschikbare middelen nodig.
EnglishIt is perhaps the most important security challenge facing us in the next century.
Water wordt wellicht het belangrijkste veiligheidsvraagstuk van de volgende eeuw.
EnglishI challenge the Commission to produce any evidence that it acts as an antibiotic.
Ik daag de Commissie uit enig bewijs te produceren dat het als antibioticum werkt.
EnglishTerrorism is a supranational challenge and calls for a supranational response.
Terrorisme is een supranationaal probleem dat vraagt om een supranationale reactie.
EnglishProviding the quantities and quality needed therefore represents a real challenge.
Het zal dus niet meevallen om voor genoeg mensen van voldoende kwaliteit te zorgen.
EnglishThat is a great challenge and one in which Mr Petritsch deserves our full support.
Dat is een moeilijke opdracht, waarvoor de heer Petritsch ons aller steun verdient.
EnglishThis House should challenge other Member States to match Britain's example.
Dit Parlement zou andere lidstaten moeten oproepen het Britse voorbeeld te volgen.
EnglishOur generation has the challenge of completing this Europe of integration.
Het is nu de taak van onze generatie om het Europa van de integratie te voltooien.
EnglishConstitutional challenge is often quoted in Ireland as one of our reasons.
In Ierland worden dan vaak grondwettelijke argumenten als oorzaak aangevoerd.
EnglishI challenge the Council, which is present here today, to say something in that regard.
Ik daag de hier aanwezige leden van de Raad uit zich hierover uit te spreken.
EnglishWe have taken up this challenge and we will do all in our power to see it through.
Het is nu de taak van Ierland om ervoor te zorgen dat nieuwe vooruitgang wordt gemaakt.
EnglishI also try to challenge myself to do things that doctors say are not possible.
Ook probeer ik mezelf uit te dagen om dingen te doen die artsen voor onmogelijk houden.
EnglishWe will be judged by our citizens on how we handle the challenge of reform.
De burgers zullen ons afrekenen op de wijze waarop wij de hervormingstaak aanpakken.
EnglishThe challenge for our presidency is to put this declaration into practice.
Het is nu de taak van ons voorzitterschap om deze verklaring in praktijk te brengen.
EnglishAnd what the marshmallow challenge does is it helps them identify the hidden assumptions.
En de marshmallow-challenge helpt hen om achter de verborgen aannames te komen.
EnglishThis seems to be the greatest challenge for your term of office, Mr Barroso.
Die wordt waarschijnlijk de voornaamste taak van uw voorzitterschap, mijnheer Barroso.
EnglishThe Sudanese Government must now realise the clear challenge that it faces.
De Soedanese regering moet zich nu realiseren dat zij voor een duidelijke taak staat.
EnglishWe challenge you, the Dutch Presidency, to develop your profile and political face.
Wij dagen u, Nederlands voorzitterschap, uit meer profiel en politiek gezicht te tonen.
EnglishThis is not, in turn, to challenge the right of claimants to make appeals.
Daarmee wil ik eisers uiteraard niet het recht ontzeggen in beroep te gaan.