« hardship » traduction en néerlandais

EN

« hardship » en néerlandais

volume_up
hardship {substantif}

EN hardship
volume_up
{substantif}

hardship (aussi: misery, paucity)
I visited refugee camps in both countries and saw for myself the hardship and the poverty people are suffering.
Ik heb in beide landen vluchtelingenkampen bezocht en met eigen ogen de armoede en ellende van deze mensen gezien.
Yet, if stock recovery is not achieved, the outcome will be increased socio-economic hardship in any event.
Als het herstel van de visbestanden niet wordt gerealiseerd, zal dit immers alsnog leiden tot sociaal-economische ellende.
Mr President, the world is full of conflict and dictatorship, hardship and poverty and it is the innocent victims who pay the price.
Mijnheer de Voorzitter, de wereld is vol van conflicten en dictators, ellende en armoede en de onschuldige slachtoffers betalen de prijs daarvoor.
hardship (aussi: adversity, decay)
We lived through decades of hardship, violation of human rights, paying the prices of life, jail, gulag and deprivation.
Wij hebben decennialang tegenspoed meegemaakt, schendingen van de mensenrechten ondervonden, en de prijs betaald voor het leven, de gevangenis, de goelag en de ontberingen.
Most Iraqis do not see the Council as being responsible for the country's administration and continue to blame the coalition for the many hardships they endure.
De meeste Irakezen zien de regeringsraad niet als de instantie belast met het landsbestuur en blijven de coalitie de schuld geven voor alle tegenspoed.
hardship (aussi: deprivation, deprival)
However, ten years of sanctions have caused enormous suffering and hardship for the 22 million people of Iraq.
Tien jaar sancties hebben echter enorm veel lijden en ontbering onder de 22 miljoen Irakezen teweeggebracht.

Synonymes anglais de « hardship »

hardship

Exemples d'usage pour « hardship » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI have listened to your concerns and your information about the hardship on the ground.
Ik heb uw punten van zorg en uw informatie over de problemen ter plaatse aangehoord.
EnglishHowever, if recovery is not achieved the outcome will be increased socio-economic hardship.
Het uitblijven van herstel zal meer sociaal-economisch leed tot gevolg hebben.
EnglishDespite this, cities seem to symbolize places of hardship that cannot be enjoyed.
Dat neemt echter niet weg dat men de stad met ongemak en gebrek aan levensvreugde associeert.
EnglishIn this way, we shall also avoid considerable economic hardship.
Op die manier voorkomen we ook dat we grote economische schade lijden.
EnglishBecause, ultimately, that is what causes the structural hardship which accompanies these wars.
Want uiteindelijk is dat hetgeen structureel elke keer dat ongeluk veroorzaakt naast die oorlogen.
EnglishAs Mr Stevenson has said, they are going to suffer endless hardship.
Zoals de heer Stevenson zei: de vissers zullen te maken krijgen met u201Ceindeloze ontberingenu201D.
EnglishAgain, if we are not careful, we are going to inflict hardship on animals that do not deserve it.
Ook hier geldt dat als wij niet zorgvuldig te werk gaan, dieren daarvan nodeloos de dupe worden.
EnglishThe possible cases when hardship pertains are described in more detail in Paragraph 4 of the relevant article.
Welke gevallen daaronder worden verstaan, wordt in lid 4 van het bewuste artikel nader geregeld.
EnglishThe whole of Europe's current biological diversity is a result of nearly 10 000 years of struggle and hardship.
De hele huidige biologische diversiteit is het resultaat van ruwweg 10.000 jaar lang ingrijpen.
EnglishThe employers then claim that hiring disabled people represents what is called undue hardship.
Werkgevers beroepen zich er dan op dat het aannemen van gehandicapten voor hen zogenaamde " onbillijke gevolgen " heeft.
EnglishI believe the European Union must reassess its position in helping those suffering acute hardship.
Ik vind dat de EU haar standpunt dient te heroverwegen om hulp te kunnen bieden aan deze mensen in hun benarde positie.
EnglishPrices collapse, there is terrible hardship and indeed terrible profiteering by middlemen.
De prijzen kelderen, de boeren kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen en tussenpersonen gaan met vreselijke woekerwinsten aan de haal.
EnglishI am glad that the President-in-Office understands the great hardship this has caused a number of companies.
Het doet mij deugd dat de fungerend voorzitter de grote moeilijkheden begrijpt waarin een aantal ondernemingen is terechtgekomen.
EnglishIt is a shame that 57 % of them experienced financial hardship as a result of their particular Erasmus course.
Dan is het des te erger dat 57% financieel in de problemen was gekomen ten gevolge van de Erasmus-cursus die zij hadden gevolgd.
EnglishNevertheless, I wish to stress once again that economic hardship cannot serve as a pretext for undemocratic behaviour.
Ik zou echter nogmaals willen onderstrepen dat economische problemen geen voorwendsel voor ondemocratisch gedrag mogen zijn!
EnglishI believe that we have succeeded in coming to reliable arrangements, alleviating hardship and limiting risks.
Ik ben van mening dat het ons gelukt is om betrouwbare regelingen te formuleren, onbillijkheden te verzachten en risico's te beperken.
EnglishIt is predicted that the long-term recovery plan will continue to inflict real economic and social hardship.
Er wordt verwacht dat de economische en sociale problemen verder zullen worden verergerd door het kabeljauwherstelplan voor de lange termijn.
EnglishIn some countries, when reactors have had to be shut down, there has been a loss of electricity which has caused severe hardship.
In sommige landen is door de stillegging een gebrek aan elektriciteit ontstaan, wat tot ernstige ontberingen heeft geleid.
EnglishI trust that we can use these opinions to do more for this region in which hardship and suffering abound.
Ik hoop van ganser harte dat wij met deze adviezen iets goeds kunnen doen voor dit zwaar beproefde gebied dat met zulke enorme problemen te kampen heeft.
EnglishAnd yet, in many places, a third of the children, by the time they're three already are facing a life of hardship due to this.
En toch: op veel plekken ziet een derde van de kinderen tegen de tijd dat ze drie zijn reeds een leven van ontberingen tegemoet hierdoor.