« terminology » traduction en néerlandais

EN

« terminology » en néerlandais

volume_up
terminology {substantif}

EN terminology
volume_up
{substantif}

terminology (aussi: glossary)
That latter amendment proposes a change in terminology to be used in this measure.
Dit amendement stelt een wijziging voor in de in deze maatregel te gebruiken terminologie.
As a tribute to our President, I would like to deal with this using Gramsci terminology.
Als eerbetoon aan onze Voorzitter zou ik de terminologie van de heer Gramsci willen gebruiken.
Ik twijfel er echter niet aan dat de gebruikte terminologie correct was.
terminology (aussi: glossary)
terminology (aussi: glossary)

Synonymes anglais de « terminology »

terminology

Exemples d'usage pour « terminology » en néerlandais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishFirstly, I would like to say that, to my mind, there is an injudicious use of terminology.
Ten eerste wou ik zeggen dat u naar mijn gevoel onvoorzichtig woordgebruik hanteert.
EnglishFor this reason we need an appropriate code of terminology for operational communications.
Voor die communicatie is dan ook een adequate codering of een terminologielijst vereist.
EnglishI believe that this is the terminology that we should use in our internal work.
Ik ben van mening dat wij bij onze interne werkzaamheden deze laatste uitdrukking dienen te gebruiken.
EnglishWe could describe it using modern computer terminology as a kind of read-write culture.
We zouden het in moderne computertermen kunnen beschrijven als een soort van read-write cultuur.
EnglishMr President, I would like to begin with a question of terminology that has me rather worried.
Mijnheer de Voorzitter, ik zou willen beginnen met een terminologische kwestie die mij erg verontrust.
EnglishMr President, I would warn against jumping into the terminology of genocide.
- Mijnheer de Voorzitter, ik zou willen waarschuwen voor een al te voorbarig gebruik van de term u201Cgenocideu201D.
EnglishIt will, however, be historic because it is the last budget with the old budgetary terminology.
Ze is echter wel historisch in die zin dat het de laatste begroting met de oude begrotingsnomenclatuur is.
EnglishThe term " mainstreaming ', taken from the terminology of ecologists, is unfortunate.
De term " mainstreaming " is ontleend aan het taalgebruik van de milieubeschermers en is eigenlijk niet toepasselijk.
EnglishThe CAP stands for autonomy of food supply, or, to use the American terminology, the food weapon.
In het laatste geval spreken we over voedselautonomie of, in Amerikaanse bewoordingen, over het voedselwapen.
EnglishI would propose, then, that for comparable Green Papers in future the terminology chosen might be more to the point.
Daarom zou ik willen voorstellen dat andere Groenboeken in de toekomst een begrijpelijker titel krijgen.
EnglishFirstly, there is trickery involved in the terminology.
EnglishThe second comment concerns terminology.
Mijn tweede opmerking betreft een terminologische kwestie.
EnglishThe other amendments to Article 7 serve to simplify the language and to incorporate more accurate terminology.
De andere wijzigingen in artikel 7 betreffen een taalkundige vereenvoudiging en een exacter terminologiegebruik.
EnglishOne serious drawback in the report is the vagueness of the terminology used, both intentional and otherwise.
De ergste tekortkoming van het verslag is de deels onopzettelijke en deels opzettelijke vaagheid van de gebruikte termen.
EnglishThey affect all those regions that base their quality systems on designations of origin or traditional terminology.
Alle regio's wier kwaliteitssysteem is gebaseerd op herkomstbenamingen of traditionele begrippen worden hierdoor getroffen.
EnglishMr President, as you rightly said, the question does exist, and it is not just a question of terminology.
Mijnheer de Voorzitter, het probleem bestaat dus echt, zoals u terecht hebt opgemerkt, en dit is dus niet louter een terminologische strijd.
EnglishThe essential question is that of defining the terminology: slavery, colonialism, racism, genocide, apartheid or military occupation.
Alles draait om de begripsdefinitie: slavernij, kolonialisme, racisme, volkenmoord, apartheid of militaire bezetting.
EnglishThat is to say that, to use the American terminology, he belongs to a political group which is more 'pro-business ' than 'pro-market '.
Zijn partij moet met andere woorden als pro-business, niet als pro-market, worden bestempeld, om het op zijn Amerikaans te zeggen.
EnglishThe Commissioner mentions 'quota hopping ' vessels and I would just like to ask her, if I may, not to use Englishlanguage terminology.
De commissaris heeft het over schepen die aan " quota hopping " doen, en ik zou haar willen verzoeken of zij alstublieft wil nalaten deze Britse term te gebruiken.
EnglishMadam President, of course terminology, concepts and accuracy of the texts we may adopt in this House are extremely important.
Mevrouw de Voorzitter, de terminologische en conceptuele aspecten en de nauwkeurigheid van de teksten die wij hier in het Parlement aannemen, zijn beslist uiterst belangrijk.