EN air
volume_up
{substantif}

Air pollution: ambient air quality and cleaner air for Europe (vote)
Jakość powietrza atmosferycznego i czystsze powietrze dla Europy (głosowanie)
Make sure there is no air left in the syringe: point the needle upwards and push the air out.
Upewni si, e w strzykawce nie zostało powietrze: skierowa igł do góry i usun powietrze.
Make sure there is no air left in the syringe: point the needle upwards and push the air out 8.
Upewni si, e w strzykawce nie zostało powietrze: skierowa igł do góry i usun powietrze.
air (aussi: melody)
air
air (aussi: skies, expanses)

Exemples d'usage pour « air » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishWithout action, our words on the promotion of shared values are so much hot air.
Bez czynów nasze słowa o promowaniu wspólnych wartości są tylko czczą gadaniną.
EnglishIt's just pure mechanics, allowing you to cycle air through this breathing loop.
To tylko czysta mechanika, która pozwala powietrzu krążyć w obiegu zamkniętym.
EnglishAgreement between the EC and New Zealand on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Nowa Zelandia dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
EnglishFor this, we're showing a simulator, a blind person driving using the AirPix.
Niewidomy korzysta z symulatora i kieruje samochodem za pomocą urządzenia AirPix.
EnglishWe - myself included - were also at Ljubljana when the Serbian air raids took place.
My - również ja osobiście - także byliśmy w Lublanie w czasie serbskich nalotów.
EnglishIt is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
To sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
EnglishAnd there is a growing preference for living and working in air-conditioned places.
Rośnie też zapotrzebowanie na życie i pracę w pomieszczeniach klimatyzowanych.
EnglishHold the syringe upright and push the plunger until no air is left in the syringe.
Przytrzymać strzykawkę do góry i nacisnąć tłok tak, aby wewnątrz nie było powietrza.
EnglishImproving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
Poprawa jakości powietrza pozostaje ważnym wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć.
EnglishThe people who supported it were the Air Force, which meant that it was all secret.
CI, którzy go wspierali, byli z Air Force, co znaczy, że wszystko było tajne.
EnglishPoor air quality in schools and health establishments also causes serious problems.
Zła jakość powietrza w szkołach i ośrodkach zdrowia także stwarza poważne problemy.
EnglishTake the syringe for administration, fill it with air to the correct dose.
Wziąć strzykawkę do podania leku, napełnić ją powietrzem do odpowiedniej dawki.
EnglishAgreement between the EC and Pakistan on certain aspects of air services (
Umowa między WE a Pakistanem dotycząca niektórych aspektów przewozów lotniczych (
EnglishA disgraceful example has been set by the unfinished air quality directive.
Niechlubnym przykładem jest tu nieukończona dyrektywa w sprawie jakości powietrza.
EnglishThe poor air quality in Brussels shortens life expectancy by seven months.
Niska jakość powietrza w Brukseli skraca średnią długość życia o siedem miesięcy.
EnglishThere's some air conditioning left in the base, but the skin now moves on hydraulics.
Jej część pozostała w fundamentach, ale skóra teraz porusza się hydraulicznie.
EnglishAgreement between the EC and Uruguay on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE - Urugwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
EnglishAgreement between the EC and Paraguay on certain aspects of air services (vote)
Umowa WE-Paragwaj dotycząca pewnych aspektów usług lotniczych (głosowanie)
English(CS) All of us wish to breathe clean air and halt the melting of the glaciers.
(CS) Wszyscy chcielibyśmy oddychać czystym powietrzem i zatrzymać topnienie lodowców.
EnglishIncluding air transport in the emission quota exchange system is a major step.
Włączenie transportu powietrznego w system wymiany kwoty emisji stanowi wiodący krok.