« alteration » traduction en polonais

EN

« alteration » en polonais

volume_up
alteration {substantif}

EN alteration
volume_up
{substantif}

1. général

alteration (aussi: amendment, change, changing, lesion)
rhinitis, upper respiratory tract infection dyspnoea, voice alteration
nieżyt nosa, zakażenie górnych dróg oddechowych duszność, zmiana barwy głosu
Dose alteration of sulfamethoxazole/trimethoprim during concomitant ritonavir therapy should not be necessary.
Zmiana dawki sulfametoksazolu podawanego z trimetoprimem podczas jednoczesnego leczenia rytonawirem nie jest konieczna.
No substantial alteration of MPA pharmacokinetics is anticipated and Myfenax dose adjustment is not required.
Nie należy spodziewać się istotnego zaburzenia farmakokinetyki MPA i dlatego nie jest wymagana zmiana dawkowania produktu Myfenax.
alteration (aussi: processing, rehash, revamp, makeover)
I have therefore submitted an amendment in support of this alteration that I hope you will all support.
Dlatego zgłosiłem poprawkę popierającą tę zmianę, która, mam nadzieję, zostanie poparta przez wszystkich posłów i posłanki.
Madam President, there has clearly been an alteration to the oral amendment, and the author is now in favour of that oral amendment.
Pani przewodnicząca! Najwyraźniej zaszła zmiana ustnej poprawki i została ona teraz poparta przez autora.
Some of them have no fundamental impact on the topic in question, being simply linguistic alterations.
Niektóre poprawki nie mają żadnego zasadniczego wpływu na przedmiotowy temat, ponieważ są to zmiany czysto językowe.
alteration (aussi: rebuilding, redevelopment)

2. Musique

alteration (aussi: inflexion)

Synonymes anglais de « alteration »

alteration

Exemples d'usage pour « alteration » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEmotional disorders, mood alteration Aggression, nervousness, libido decreased
zaburzenia emocjonalne, zmiany nastroju, agresja, nerwowość, zmniejszenie popędu płciowego
Englishreduction in red blood cells (anaemia), increase in white blood cells (leucocytosis), alteration of the
zmniejszenie ilości czerwonych krwinek (niedokrwistość), wzrost ilości białych krwinek
EnglishClinical investigation in humans has revealed no clinically significant alteration in thyroid function tests.
Badania kliniczne u ludzi nie ujawniły klinicznie istotnych zmian w badaniach czynności tarczycy.
EnglishThe data suggest that no alteration in PegIntron dosage is necessary based on advancing age.
Dane wskazują, że nie ma konieczności zmiany dawkowania preparatu PegIntron w związku z zaawansowanym wiekiem pacjenta.
EnglishIf clinical signs of rejection are apparent, alteration of the immunosuppressive regimen should be considered.
W razie wystąpienia klinicznych objawów odrzucenia, należy rozważyć zmianę leczenia immunosupresyjnego.
EnglishThe data suggest that no alteration in ViraferonPeg dosage is necessary based on advancing age.
Dane wskazują, że nie ma konieczności zmiany dawkowania preparatu ViraferonPeg w związku z zaawansowanym wiekiem pacjenta.
EnglishAlteration in the transport system is produced by inducible proteins codified in plasmids and transposons.
Zmiany w systemie transportującym powodowane są przez indukowalne białka zakodowane w plazmidach i transpozonach.
EnglishI have therefore submitted an amendment in support of this alteration that I hope you will all support.
Dlatego zgłosiłem poprawkę popierającą tę zmianę, która, mam nadzieję, zostanie poparta przez wszystkich posłów i posłanki.
EnglishThus no alteration in oral contraceptive medication is necessary when lumiracoxib is co-administered.
Dlatego nie ma konieczności zmian w stosowaniu doustnych środków antykoncepcyjnych, gdy jednocześnie podawany jest lumirakoksyb.
EnglishCaution is required when febuxostat is used in patients with alteration of thyroid function (see section 5.1).
Konieczna jest ostrożność podczas stosowania febuksostatu u pacjentów z zaburzeniami czynności tarczycy (patrz punkt 5. 1).
EnglishNo alteration of fertility was detected.
Englishf) T he change in pulmonary function and the need for pulmonary function monitoring g) Smoking in relation to induced alteration in pharmacokinetics M
niepożądanych i zapewniające skuteczne stosowanie preparatu poprzez właściwą edukację w zakresie: y cz
EnglishSome patients with diabetes who gain weight while taking pregabalin may need an alteration in their diabetic medicines.
U pacjentów z cukrzycą, którzy podczas leczenia pregabaliną przybierają na wadze może zaistnieć konieczność zmiany leczenia przeciwcukrzycowego.
EnglishMr Brok concedes that, without a serious alteration in the current EU policies, the EU's internal cohesion may be undermined by enlargement.
Pan Brok przyznaje, że bez poważnej zmiany aktualnych polityk UE spójność wewnętrzna UE może zostać przez rozszerzenie naruszona.
EnglishAtaxia, taste alteration
EnglishAtaxia, taste alteration
EnglishPenicillin-resistant Streptococcus pneumoniae are cross-resistant to cephalosporins such as cefuroxime through alteration of penicillin binding proteins.
Penicylino- oporne Streptococcus pneumoniae wykazują oporność krzyżową na cefalosporyny takie jak cefuroksym poprzez modyfikację białek wiążących penicyliny.
EnglishA marked change in glycaemic control may cause temporary visual impairment, due to temporary alteration in the turgidity and refractive index of the lens.
Znaczne zmiany stężenia glukozy we krwi mogą powodować przemijające zaburzenia widzenia, spowodowane pogorszeniem turgoru oraz wskaźnika refrakcji soczewki.
EnglishThe most common adverse lon reactions resulting in discontinuation were: nausea, mood alteration with depressive symptoms, depressive disorders, anxiety and dizziness.
pu niepożądanymi, które były przyczyną przerwania leczenia były: nudności, zmiany nastroju z objawami depresji, zaburzenia depresyjne, lęk i zawroty głowy.
EnglishThe most common adverse reactions resulting in discontinuation were: nausea, mood alteration with depressive symptoms, depressive ge disorders, anxiety and dizziness. on
pu niepożądanymi, które były przyczyną przerwania leczenia były: nudności, zmiany nastroju z objawami depresji, zaburzenia depresyjne, lęk i zawroty głowy.