« another » traduction en polonais

EN

« another » en polonais

EN

another {adjectif}

volume_up
another (aussi: second, latter, the other)
Research into optimisation and allocation of dividend is another important issue.
Drugi punkt ważny - badania dla optymalizacji i wykorzystania dywidendy.
It is therefore another good reason to make the Treaty the subject of a referendum.
Jest to więc drugi dobry powód, aby uczynić traktat przedmiotem referendum.
One is in favour of eurobonds and another is opposed.
Jeden opowiada się za euroobligacjami, drugi sprzeciwia się im.
Another agenda item for the next summit is the Lisbon Strategy.
Kolejnym punktem porządku obrad na następny szczyt jest strategia lizbońska.
There will be another Mumbai, just as past disasters have been repeated.
Będzie następny Bombaj, jak powtórzyły się inne wcześniejsze katastrofy.
Another huge problem area relates to heading 4 (EU as a global partner).
Następny ogromny problem dotyczy działu 4 (EU jako partner globalny).
another (aussi: emerging, new, emergent, novel)
And New York has another kind of knack for contemporary art.
Nowy York ma zupełnie inny rodzaj smykałki do sztuki współczesnej.
Apply a new patch as described above but on another part of the skin.
Nowy system transdermalny należy nałożyć zgodnie z powyższą instrukcją w innym miejscu na
It is important because we are giving another check to balance the powers of our institutions.
To ważne, ponieważ dodajemy nowy mechanizm, który pozwoli zachować równowagę sił naszych instytucji.
another
I think another reshuffle could certainly fulfil this requirement in the future.
Myślę, że nowe rozdanie może pewnie przynieść spełnienie tego postulatu w przyszłości.
Rolling a car over is another area where we use technology.
Przewracanie samochodów to kolejny obszar, gdzie stosujemy nowe technologie.
In the future, they might even be able to start a new life in another country.
W przyszłości będą one mogły nawet rozpoczynać nowe życie w innym kraju.
another (aussi: new)
Another important matter is the use of microbes, which is a new innovation.
Kolejną istotną kwestią jest wykorzystanie mikrobów, będących nową innowacją.
We had agreed to develop another prudent procedure for licensing.
Zgodziliśmy się opracować nową racjonalną procedurę dopuszczania do uprawy.
And also with something technical, like these are DJ decks, it sort of adds another level.
Urządzeniom, jak narzędziom dla DJ-ów, kolor nadaje nową jakość.

Synonymes anglais de « another »

another
English

Exemples d'usage pour « another » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHow should I, if I come from a third country, provide services in another country?
W jaki sposób, pochodząc z kraju trzeciego, mogę świadczyć usługi w innym kraju?
EnglishThe tragedy in Turin also raises another matter for consideration in this Chamber.
Tragedia w Turynie także porusza inną kwestię, jaką należy rozważyć w tej Izbie.
EnglishWe are facing another example of the hypocrisy of the majority of this Parliament.
Mamy do czynienia z kolejnym przykładem hipokryzji większości w tym Parlamencie.
EnglishThere will certainly be one challenge or another that will need to be analysed.
Bez wątpienia pojawią się takie czy inne wyzwania, które będą wymagały analizy.
EnglishAnother important means at our disposal is the energy labelling of equipment.
Innym ważnym środkiem, jakim dysponujemy, jest znakowanie energetyczne urządzeń.
EnglishAnother important issue is the regionalisation of the common fisheries policy.
Kolejnym ważnym zagadnieniem jest regionalizacja wspólnej polityki rybołówstwa.
EnglishYesterday we approved another report about dialogue with the citizen in Europe.
Wczoraj przyjęliśmy inne sprawozdanie w sprawie dialogu z europejskimi obywatelami.
EnglishThis would have been another useful tool in the fight against terrorism and crime.
Byłoby to kolejne użyteczne narzędzie w walce z terroryzmem i przestępczością.
EnglishMoreover, this is another stain on our current model of European integration.
Jest to ponadto kolejna plama na naszym obecnym modelu integracji europejskiej.
EnglishWe have done a big part of it, but another important part remains to be done.
Dużą ich część zrealizowaliśmy, lecz następna ważna część pozostaje do zrobienia.
EnglishAnother scientist with very big ideas, the superstar of biology, is Charles Darwin.
Innym naukowcem z wielkimi pomysłami był Karol Darwin, wielka gwiazda biologii.
EnglishIf you see blood in the syringe, remove the needle and put it in another place.
Jeżeli w strzykawce będzie widoczna krew, wyjąć igłę i wbić w innym miejscu.
EnglishAuthorisation to obtain a planned health treatment in another EU or EFTA country.
Upoważnienie do poddania się planowanemu leczeniu w innym kraju UE lub EFTA.
EnglishAuthorisation to obtain planned health treatment in another EU or EFTA country.
Upoważnienie do poddania się planowanemu leczeniu w innym kraju UE lub EFTA.
EnglishAnother problem I would like to mention is that of controlling the flow of money.
Innym problemem, o którym chcę wspomnieć jest kontrola przepływów pieniędzy.
EnglishMoreover, another very important point in my opinion is aeroplane monitoring.
Uważam ponadto, że następną bardzo ważną kwestią jest monitorowanie samolotów.
EnglishIf not, it will be yet another waste of time and will cause even more damage.
Jeżeli nie, będzie to znów zmarnowany czas, prowadzący do jeszcze większych szkód.
EnglishLet us not become vainglorious, provoking one another, envying one another.
Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich wyzywając, jedni drugim zajrząc.
EnglishAnother functional work, it's in the south side of Chicago for a subway station.
Kolejna praca funkconalna znajduje się na południu Chicago na stacji metra.
English(Piano) Then he practices for another year and takes lessons -- now he's nine.
(fortepian) Potem ćwiczy jescze jeden rok, chodzi na lekcje; teraz ma dziewięć lat.