« area » traduction en polonais

EN

« area » en polonais

volume_up
area {substantif}
PL

« ar » en anglais

EN
EN

area {substantif}

volume_up
1. général
One example is the replacement of the term 'risk area' with 'priority area'.
Jednym przykładem jest zamiana terminu "obszar ryzyka” na termin "obszar priorytetowy”.
We are creating an area of security and justice by enlarging and expanding the Schengen area.
Tworzymy obszar bezpieczeństwa i sprawiedliwości poprzez rozszerzanie strefy Schengen.
The Schengen area is also an area of confidence, however.
Obszar Schengen to jednak również obszar zaufania.
The reduced area of land will result in a further curtailment of aid.
Zmniejszona powierzchnia gruntów spowoduje dalsze ograniczenie pomocy.
For wind, there's a larger area, but much smaller footprint.
Dla wiatru, powierzchnia jest większa, ale znacznie mniejszy ślad.
The Grossmarkthalle itself has a roof area of around 10,000 sqm.
Powierzchnia dachu Grossmarkthalle wynosi około 10 000 m kw.
(Laughter) Right, the famous Chinese character for picnic area.
(Śmiech) Dokładnie, znany chiński symbol oznaczający teren piknikowy.
This is an important area of macroregional cooperation.
To jest ważny teren współpracy makroregionalnej.
We have this road going around the area, which brings the people electricity and water from our own area.
Ta droga okrąża teren, pozwalająca dostarczyć prąd i wodę z naszego obszaru.
It has a broad area of application relating to human trafficking.
Dyrektywę charakteryzuje szeroki zakres zastosowania w obszarze handlu ludźmi.
It is important that the directive should be applied over a wide area.
Ważne jest, by dyrektywa ta miała jak największy zakres.
In short, weighing up responsibilities in this area is difficult.
Krótko mówiąc, trudno jest ocenić zakres odpowiedzialności w tej dziedzinie.
Another special area is the stimulation of intergenerational solidarity.
Kolejną szczególną dziedziną jest budowanie solidarności międzypokoleniowej.
As expected, the issue of GMO involvement has been an area of some controversy.
Zgodnie z oczekiwaniami, kwestia GMO stała się dziedziną pewnej kontrowersji.
However, there is one particular area that I want to comment on, and that is the area of inspections.
Jest jednak jedna szczególna dziedzina, o której chcę wspomnieć, a mianowicie dziedzina kontroli.
The product should be implanted subcutaneously in the loose skin on the back between the lower neck and the lumbar area.
Produkt należy wstrzykiwać pod luźną skórę grzbietu pomiędzy dolną częścią karku i okolicą lędźwiową.
The implant is inserted subcutaneously, under the loose skin on the back between the lower neck and the lumbar area.
Implant wprowadza się podskórnie, pod skórę wiotką na grzbiecie, pomiędzy nasadą szyi a okolicą lędźwiową.
And it's a really poor area. ~~~ I represent Northern Kenya: the most nomadic, remote areas you can even find.
Jest to bardzo uboga okolica, reprezentuję Północną Kenię -- przede wszystkim koczownicze i najbardziej oddalone tereny.
The energy area is driven by demand, supply and environmental impact.
Sektor energetyczny podlega prawu popytu i podaży, jak również kwestiom oddziaływania na środowisko.
I agree with the rapporteur that the services area is essential for the EU and Ukrainian economies.
Podzielam zdanie sprawozdawcy, że sektor usług ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki UE i Ukrainy.
That is why we want the Commission to treat this sector and this area as priorities.
Dlatego właśnie chcemy, aby Komisja potraktowała ten sektor i tę dziedzinę jako priorytety.
This was in an area called Wellawatta, a prime residential area in Colombo.
Działo się to w okolicy zwanej Wallawatta - głównym rejonie mieszkalnym Colombo.
Another huge problem area relates to heading 4 (EU as a global partner).
Następny ogromny problem dotyczy działu 4 (EU jako partner globalny).
This is an area in which our departments have sometimes made errors, including in the past.
Jest to obszar, w którym nasze departamenty czasem popełniają błędy. Działo się tak i w przeszłości.
2. Mathématiques
So I would say to you: there is a good area for you to work on - go on, I dare you!
Mogę panu powiedzieć: macie duże pole do działania, a więc działajcie, zachęcam!
Cmax and the area under the plasma concentration-time curve were dose proportional.
Cmax i pole pod krzywą zależności stężenia leku w osoczu od czasu były proporcjonalne do dawki.
W tej dziedzinie widzimy ogromne pole do współpracy.
area
volume_up
pole powierzchni {n}
Your doctor will calculate your body surface area in square meter (m2) and will determine the dose you should receive.
Lekarz obliczy pole powierzchni ciała pacjenta wyrażone w metrach kwadratowych (m2), a następnie ustali stosowną dawkę.
Treatment of lesions that have not shown a decrease in area and/ or height by week 12 should be discontinued.
Należy przerwać leczenie zmian skórnych, których pole powierzchni i(lub) wysokość nie uległy zmniejszeniu w okresie do 12. tygodnia leczenia.
The maximum plasma concentration (Cmax) and, to a smaller extent, the area under the plasma concentration-time curve (AUC), increase disproportionately with dose.
Maksymalne stężenie w osoczu (Cmax) oraz w mniejszym stopniu pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) zwiększa się nieproporcjonalnie do dawki.
PL

ar {masculin}

volume_up
1. Histoire
ar
volume_up
are {substantif}

Synonymes anglais de « area »

area

Exemples d'usage pour « area » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishYour doctor will use this body surface area to work out the right dose for you.
Dawkę leku ustala się w zależności od obliczonej w ten sposób powierzchni ciała.
EnglishIn fact a decision has been made to refuse any kind of cooperation in this area.
Tak naprawdę podjęto decyzję o odmowie jakiejkolwiek współpracy w tym zakresie.
EnglishThe European Union has, in my opinion, an historical responsibility in this area.
Unia Europejska ponosi moim zdaniem historyczną odpowiedzialność w tym zakresie.
EnglishTherefore, we support the Commission in its ongoing joint activities in this area.
Wspieramy zatem Komisję w jej nieustannych wspólnych działaniach w tym obszarze.
EnglishHowever, the main initiative in this area continues to lie with the Member States.
Jednakże ciągle główna inicjatywa w tym zakresie należy do państw członkowskich.
EnglishThe dose of Myocet will be calculated according to the surface area of your body.
Dawka leku Myocet zostanie obliczona na podstawie powierzchni ciała pacjentki.
EnglishThe first area is that of cohesion funds and funds related to regional policy.
Pierwszy, to są właśnie środki spójności i środki związane z polityką regionalną.
EnglishThe Treaty of Lisbon gives Parliament additional powers in the area of the budget.
Traktat z Lizbony daje Parlamentowi dodatkowe uprawnienia w dziedzinie budżetu.
EnglishYour height and weight are measured to work out the surface area of your body.
Powierzchnię ciała oblicza się na podstawie pomiaru wzrostu i masy ciała pacjenta.
EnglishJoining the euro area is not just an economic step, but also a political one.
Przystąpienie do strefy euro to nie tylko krok gospodarczy, ale także polityczny.
EnglishThe citizens of Europe suspect that double standards are being applied in this area.
Obywatele Europy obawiają się, iż stosowane są podwójne standardy w tej materii.
EnglishSystems in this area continue, however, to be assessed as only partially effective.
W tym obszarze jednak systemy nadal ocenia się jako zaledwie częściowo skuteczne.
EnglishThe armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Konflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
EnglishWe have a newly elected government in the UK which has made promises in this area.
Mamy w Wielkiej Brytanii nowo wybrany rząd, który poczynił obietnice w tej sferze.
EnglishThe new Members are now ready to ensure adequate security of the Schengen area.
Nowi członkowie są teraz w stanie zapewnić właściwe bezpieczeństwo wspólnej strefy.
EnglishI therefore very much welcome the accession of Bulgaria and Romania to that area.
Zatem zdecydowanie popieram przystąpienie Bułgarii i Rumunii do tego obszaru.
EnglishI am voting for this report and welcome Bulgaria and Romania to the Schengen area.
Głosuję za przyjęciem sprawozdania i witam Bułgarię i Rumunię w obszarze Schengen.
EnglishLadies and gentlemen, we need a policy revolution in this area of human rights.
Panie i panowie! Potrzebujemy rewolucji w polityce dotyczącej praw człowieka.
EnglishSome countries which were hesitant could now knock on the door of the euro area.
Niektóre państwa, które wcześniej wahały się, teraz pukają już do drzwi strefy euro.
EnglishOnce a year, each country in the euro area may issue a €2 commemorative coin.
Każdy kraj strefy euro może raz do roku wyemitować okolicznościową monetę 2 euro.