« attainment » traduction en polonais

EN

« attainment » en polonais

volume_up
attainment {substantif}

EN attainment
volume_up
{substantif}

Such a degree of social disadvantage hampers the attainment of a basic level of human dignity and equal opportunities for the Roma.
Taki stopień wykluczenia społecznego utrudnia Romom osiągnięcie podstawowego poziomu godności ludzkiej i pozbawia równych szans.
However, today, in the year for combating poverty, Europe is in recession, we have unemployment, we have businesses closing and, therefore, the attainment of this objective hangs in the balance.
Obecnie, w roku walki z ubóstwem, Europa znajduje się w recesji, występuje bezrobocie, przedsiębiorstwa bankrutują, a co za tym idzie osiągnięcie tego celu jest zagrożone.
attainment (aussi: capture)

Synonymes anglais de « attainment »

attainment

Exemples d'usage pour « attainment » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThe attainment of the millennium objectives for developing countries is a priority.
Realizacja celów milenijnych wobec krajów rozwijających się jest priorytetem.
EnglishI have thus decided to support my political group in the attainment of this compromise.
Dlatego zdecydowałem się poprzeć moją grupę polityczną w utrzymaniu tego kompromisu.
EnglishObviously transport will need to play a large part in the attainment of those targets.
Oczywiście, sektor transportu będzie musiał odegrać znaczącą rolę w osiąganiu tych celów.
English The Union shall contribute to the attainment of the objectives referred to in paragraph 1 through:
    Unia przyczynia się do osiągnięcia celów, o których mowa w ustępie 1, poprzez:
EnglishThe crisis has impeded the attainment of many fixed objectives.
Kryzys skrępował realizację wielu stałych celów. Europejski Instytut ds.
EnglishWhat progress can the French Minister report towards the attainment of those objectives?
W jakim stopniu sprawozdanie francuskiego ministra może przyczynić się do osiągnięcia tych celów?
EnglishI do not accept that the freedom of women and the attainment of social progress is achieved through abortion.
Nie akceptuję twierdzenia, że wolność kobiet i postęp społeczny osiąga się poprzez aborcję.
EnglishIt must play an essential part in developing the technology required for the attainment of that goal.
Projekt ten powinien odgrywać istotną rolę w opracowaniu technologii niezbędnej do osiągnięcia tego celu.
EnglishTake a look at mathematical attainment by 15 year-olds.
Englishimpose on the undertakings concerned restrictions which are not indispensable to the attainment of these objectives;
nakładania na zainteresowane przedsiębiorstwa ograniczeń, które nie są niezbędne do osiągnięcia tych celów,
EnglishIt is the duty of the European Parliament to continue to monitor its effectiveness and the attainment of its objectives.
Obowiązkiem Parlamentu Europejskiego jest dalsze monitorowanie skuteczności tej instytucji oraz postępów w realizacji jej celów.
EnglishHowever, the EU 2020 strategy indicates that the Cohesion policy will only have a supporting role in the attainment of its objectives.
Jednakże strategia "UE 2020” wskazuje, że polityka spójności będzie odgrywać w realizacji jej celów zaledwie rolę wspierającą.
EnglishIn 2005, the Commission identified this policy coherence on development as being key to the attainment of the Millennium Development Goals.
W roku 2005 Komisja określiła tę spójność polityki w zakresie rozwoju jako klucz do osiągnięcia milenijnych celów rozwoju.
EnglishAttainment of serum testosterone (T) ≤ 0.5 ng/ ml FIRMAGON is effective in achieving fast testosterone suppression, see Table 2.
Uzyskanie stężenia testosteronu (T) w surowicy ≤ 0, 5 ng/ ml FIRMAGON jest skuteczny w uzyskiwaniu szybkiej supresji testosteronu, patrz Tabela 2.
EnglishWithout a loading dose, it is estimated that attainment of steady-state plasma concentrations would require nearly two months of dosing.
Ocenia się, że bez stosowania dawki nasycającej (uderzeniowej), stałe stężenie metabolitu w osoczu byłoby osiągane po blisko 2 miesiącach.
EnglishWe must recognise that the success of the economic stimulus packages launched by the Member States is closely related to the attainment of EU goals.
Musimy dostrzec, że sukces pakietów stymulujących gospodarkę, przyjętych przez państwa członkowskie jest ściśle związany z realizacją celów UE.
EnglishHowever, attainment of this objective requires a common approach throughout the entire European Union, unified both within the Union and towards the outside.
Realizacja tego celu wymaga jednak wspólnego podejścia całej Unii Europejskiej, ujednoliconego zarówno w obrębie Unii, jak i wobec świata zewnętrznego.
English. - The ambient air quality directives set several limit values for several pollutants with different attainment deadlines.
komisarz - W dyrektywach w sprawie jakości powietrza atmosferycznego ustalono kilka wartości dopuszczalnych dla konkretnych zanieczyszczeń o różnych terminach realizacji.
EnglishThe Member States shall facilitate the achievement of the Union's tasks and refrain from any measure which could jeopardise the attainment of the Union's objectives.
Państwa Członkowskie ułatwiają wypełniane zadań Unii i powstrzymują się od podejmowania wszelkich środków, które mogłyby zagrażać urzeczywistnieniu celów Unii.
EnglishThe pharmacokinetics of drotrecogin alfa (activated) were characterised by attainment of steady-state plasma concentration within 2 hours following the start of the infusion.
Farmakokinetyka drotrekoginy alfa (aktywowanej) charakteryzowała się osiąganiem stałego stężenia w osoczu w ciągu dwóch godzin od rozpoczęcia infuzji leku.