EN beat
volume_up
{substantif}

1. général

beat (aussi: tact, time, finesse)
beat (aussi: hoofbeat)

2. Journalisme

beat
volume_up
dziedzina {f} (w dziennikarstwie)
(PL) Madam President, women are discriminated against in every area of life; they are beaten and raped.
(PL) Pani Przewodnicząca! Kobiety są dyskryminowane w każdej dziedzinie życia, są bite i gwałcone.
beat
volume_up
specjalizacja {f} (w dziennikarstwie)

Exemples d'usage pour « beat » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Englishsevere cardiac rhythm abnormalities, irregular heart beat (Torsades de Pointes)
ciężkie zaburzenia rytmu serca, nieregularne bicie serca („ torsades de pointes ”)
EnglishAnd so I thought, this is my chance to beat it back with my measuring stick.
Więc pomyślałam: to jest moja szansa, aby odeprzeć to moim kijkiem do mierzenia.
EnglishYou cannot beat it for attracting the best people and bringing them together.
Nie ma nic lepszego, żeby przyciągnąć najlepszych ludzi i zebrać ich razem.
EnglishJohnny, you do not have to whip me into a racist frenzy to beat this man.
Johnny, nie musisz mnie doprowadzać do rasistowskiej gorączki, żebym go pobił.
EnglishThe rapporteur had to beat a retreat and contented herself with 20 recitals.
Sprawozdawczyni musiała dać sygnał do odwrotu i zadowolić się 20. motywami.
EnglishPeople are tired of payin ' good money... to watch niggers beat up niggers.
Ludzie są zmęczeni płaceniem za... oglądanie murzynów, bijących murzynów.
EnglishI remember, for example, when my father, who was very, very violent, used to beat me.
Na przykład pamiętam, jak mój ojciec który był bardzo brutalny, bił mnie.
EnglishWe shall not beat them by focusing on security issues belonging to the Cold War era.
Nie pokonamy ich bez skoncentrowania się na kwestiach bezpieczeństwa rodem z Zimnej Wojny.
EnglishBut you're the only man to ever beat the current heavyweight champion.
Ale jesteś jedyną osobą, która może pobić aktualnego mistrza wagi ciężkiej.
EnglishThey beat preexisting Oriental empires like the Mughals and the Ottomans.
Zachód pokonał istniejące wcześniej imperia Wschodu, jak Wielkich Mogołów czy Ottomanów.
EnglishAlso, there have been reports of unusual heart beat in patients using REYATAZ.
Pojawiły się także doniesienia o zaburzeniach pracy serca u pacjentów stosujących lek REYATAZ.
EnglishIt's called heat, beat and treat -- that's what material scientists call it.
Zwie się „rozgrzej, uderzaj, obrabiaj” – tak nazywają to naukowcy zajmujący się materiałami.
EnglishBut after no long time there beat down from it a tempestuous wind, which is called Euraquilo:
Lecz niedługo potem uderzył na nie wiatr gwałtowny, który zowią Euroklidon.
EnglishOn 30 July 2008 these incumbents beat up my colleague Dimitar Stoyanov.
30 lipca 2008 r. obecna władza pobiła mojego kolegę Dimitara Stoyanova.
EnglishIf you experience symptoms such as irregular heart beat, swelling such as of the ankles or
Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak nierówne bicie serca lub obrzęki, na przykład
EnglishThey said they were going to beat us up if we didn't make some gunpowder for them.
Powiedzieli, że nas stłuką, jeśli nie zrobimy im trochę prochu.
EnglishYou can make a chess puzzle, but the goal really is to beat another player.
Są zagadki szachowe, ale naprawdę chodzi o pokonanie przeciwnika.
EnglishAnd I will beat down his adversaries before him, And smite them that hate him.
Nie uciśnie go nieprzyjaciel, a syn nieprawości nie utrapi go.
EnglishThen how could you serve, you know, a beat up old dress or something.
Więc jak mógłbyś podać, wiecie, starą, wystrzępioną sukienkę, albo coś.
Englishirregular heart beat (ventricular arrhythmia), abnormal electrocardiogram heart tracing, life-
nieregularna praca serca (arytmia komorowa), nieprawidłowości w zapisie EKG, zagrażające