« behind » traduction en polonais

EN

« behind » en polonais

volume_up
behind {prép.}
PL

EN behind
volume_up
{préposition}

behind (aussi: after, for, to, pro)
volume_up
za {prép.}
The families of the Gershonites shall encamp behind the tabernacle westward.
Te familije Gersonowe za przybytkiem kłać się będą ku zachodowi.
That was designed on that machine, in the woods behind the Institute.
Została zaprojektowana na tej maszynie w lesie za instytutem.
That was the logic behind my voting for this report.
To rozumowanie sprawiło, że zagłosowałem za przyjęciem przedmiotowego sprawozdania.
behind (aussi: from beyond)
volume_up
zza {prép.}
If you look behind these figures, however, you will see a huge trade deficit.
Jednak zza tych danych liczbowych wyziera ogromny deficyt handlowy.
So when it's quiet, it's sort of coming out from behind the panels.
Kiedy jest cicho, wychodzi zza panelu.
He stood up, and moved out from behind his desk.
Wyprostował się, wyszedł zza biurka.
behind (aussi: after that)
volume_up
potem {prép.}
For instance, here they are laying down the balloon fabric behind, which is eventually going to be filled up with helium.
Na przykład tutaj kładą tkaninę na balon w tyle, którą potem napełni się helem.

Synonymes anglais de « behind »

behind

Exemples d'usage pour « behind » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishCompare that to the secondhand smoke debate -- probably about 20 years behind.
Porównajcie to do debaty o biernym paleniu, prawdopodobnie sprzed około 20 lat.
EnglishEurope is increasingly lagging behind as regards research and development too.
Europa pozostaje coraz bardziej w tyle również w dziedzinie badań i rozwoju.
EnglishIt has also been pointed out, though, that other dissidents are still behind bars.
Podkreśla się jednak również, że inni dysydenci wciąż pozostają w więzieniu.
EnglishThe metalworkers, for the most part, do ducts behind the ceilings and stuff.
A robotnicy wykonujący prace w metalu zwykle robią hydraulikę w ścianach itp.
EnglishWe are now even as far behind as some of the countries were that we are talking about.
Obecnie jesteśmy tak daleko z tyłu, jak niektóre z państw, o których mówiliśmy.
EnglishFor the time being its popularity lags behind the international ISO 14001 Standard.
Na razie jego popularność ustępuje popularności międzynarodowego standardu ISO 14001.
EnglishThe immeasurable pain and tragedies behind these numbers must be revealed to Europe.
Należy ukazać Europie niedający się wyrazić ból i tragedie towarzyszące tym liczbom.
English(Laughter) Behind the humor is the idea of making the cubicle more human.)
(Śmiech) Maska humoru kryje ideę nadania boksom bardziej ludzkiego charakteru.
EnglishYou therefore have support behind you to move forward and to integrate the social model.
Dlatego ma pan poparcie w dążeniu do realizacji całościowego modelu społecznego.
Englishand the second took her, and died, leaving no seed behind him; and the third likewise:
A drugi pojąwszy ją, umarł, lecz i ten nie zostawił nasienia; także i trzeci.
EnglishAnd, third, they put the refrigerated goods behind closed doors with LED lighting.
Po trzecie, lodówki wyposażyli w przesuwane drzwi z oświetleniem LEDowym.
EnglishHe is hiding behind the fact that the problem is strictly a matter of Eritrean law.
Zasłania się on tym, że problem dotyczy tylko i wyłącznie kwestii prawa erytrejskiego.
EnglishThere seems to me to be a contextual misunderstanding behind this report.
Wydaje mi się, że u źródeł tego sprawozdania leży kontekstowe nieporozumienie.
EnglishAs Mrs Ries has said, the biggest problem is also that we are falling behind.
Jak powiedziała pani poseł Ries, największym problemem jest to, że pozostajemy w tyle.
EnglishSo we need to call on the LTTE and the forces behind the LTTE to end these practices.
Musimy więc wezwać LTTE i wspierające ją siły do zaprzestania tych praktyk.
EnglishThat possibility is the driving force behind economic reforms and democratisation.
Taka możliwość jest siłą napędową reform gospodarczych i demokratyzacji.
EnglishIt specifies some of the details, but the decisive factor is the spirit behind it.
Określone w niej zostały niektóre szczegóły, ale decydującym czynnikiem będzie jej duch.
EnglishNowhere in the world is there a currency without one bond market behind it.
W tym pakiecie brakuje tylko jednego elementu, jednego kamienia węgielnego.
EnglishIt's about the values behind the words, and how we construct those values.
Chodzi o wartości, które niosą te słowa i o to, jak budujemy takie wartości.
EnglishIt is they that have a duty to reveal the sources lying behind an accusation.
To one mają obowiązek ujawnienia źródeł będących podstawą do oskarżenia.