« below » traduction en polonais

EN

« below » en polonais

PL
volume_up
below {prép.}

EN below
volume_up
{adjectif}

below (aussi: inferior, lower, nether, underarm)
volume_up
dolny {adj. m.}
So, the question is, are the bottom billion above or below that threshold?
Zatem pytanie brzmi, czy ten dolny biliard jest powyżej, czy poniżej tego progu?
Another 4 % had a transient decrease below the lower limit of normal.
U innych 4 % stwierdzono przemijające zmniejszenie poniżej dolnej granicy normy.
The majority of samples (89 %) were below the lower limit of quantitation (0.5 ng/ ml).
Większość próbek (89 %) wykazała wynik poniżej dolnej granicy oznaczeń (0, 5 ng/ ml).

Exemples d'usage pour « below » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 100 osób:
EnglishCommon side effects which may affect more than 1 person in 100, are listed below
Częste działania niepożądane, które wystąpiły u więcej niż 1 na 100 osób to:
EnglishIf this happens, you may have the symptoms listed below after your injection.
Jeżeli wystąpiły takie objawy, należy poinformować o tym lekarza lub pielęgniarkę.
EnglishThis reconstituted solution may be stored for up to 24 hours at or below 25°C.
Przygotowany roztwór może być przechowywany przez 24 godziny w temperaturze do 25°C.
EnglishIn Northern Ireland, the beef price is well below the cost of production.
W Irlandii Północnej cena wołowiny jest zdecydowanie niższa od kosztów produkcji.
EnglishHowever, the level of development of this sector is still far below that in the West.
Nadal jednak poziom rozwoju tego sektora jest daleko w tyle za państwami zachodnimi.
EnglishTo see what verification options are offered in your country, see the list below:
Opcje weryfikacji dostępne w Twoim kraju znajdziesz na poniższej liście:
EnglishCubicin is used in adults to treat infections of the skin and the tissues below the skin.
Cubicin jest stosowany u dorosłych w leczeniu zakażeń skóry i tkanek podskórnych.
EnglishIf instead, you'd like to switch addresses, you can follow the steps below:
Jeśli zamiast tego chcesz przełączyć się między adresami, wykonaj następujące kroki:.
EnglishThe table below plots the different scenarios that could happen as a result.
Poniższa tabela przedstawia możliwe konsekwencje przedstawionych sytuacji.
EnglishIf you have Analytics and Conversion Tracking accounts, click the link below.
Jeśli masz konto Analytics i konto śledzenia konwersji, kliknij ten link.
EnglishNow the Council has submitted a draft with a figure EUR 10.3 billion below the ceiling.
Teraz Rada przedstawiła projekt zawierający kwotę niższą od pułapu o 10,3 mld euro.
EnglishVery common side-effects which may affect more than 1 person in 10 are listed below:
Bardzo częste działania niepożądane, które mogą występować częściej niż u 1 na 10 osób:
Englishif you are already taking medicines, especially blood-thinners (see below).
wcześniejsze przyjmowanie leków, zwłaszcza leków zmniejszających krzepliwość krwi (patrz
EnglishIn the figure below the pharmacodynamics of Humalog Mix25 and BASAL are illustrated.
Poniższa rycina przedstawia farmakodynamikę leku Humalog Mix25 i BASAL.
EnglishBelow is a list of current AdSense known issues and possible work-arounds.
Oto lista najnowszych znanych problemów w programie AdSense oraz sposobów ich obejścia.
EnglishThe list below contains adverse reactions seen in clinical trials.
Poniższa lista obejmuje działania niepożądane opisywane w badaniach klinicznych.
EnglishHence, the instructions here below need to be repeated a second time.
W związku z tym czynności opisane w poniższej instrukcji należy wykonać dwukrotnie.
EnglishOnce opened, the product may be stored for a maximum of 28 days at or below 25°C.
Po otwarciu, produkt może być przechowywany przez 28 dni maksymalnie w temperaturze do 25˚C..
EnglishIn the figure below the pharmacodynamics of Humalog Mix50 and BASAL are illustrated.
Poniższa rycina przedstawia farmakodynamikę leku Humalog Mix50 i BASAL