EN briefly
volume_up
{adverbe}

briefly (aussi: in short, short)
I wish to comment briefly on the creation of the EU's common foreign policy.
Chciałbym krótko odnieść się do stworzenia wspólnej polityki zagranicznej UE.
I should like to explain briefly the Portuguese Presidency's position on this vital issue.
Chciałbym krótko wyjaśnić stanowisko prezydencji portugalskiej w tej ważnej kwestii.
I would like to look briefly at the European Training Foundation (ETF).
Chciałabym krótko wspomnieć o Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF).
briefly (aussi: in short)
To summarise very briefly, what is the European Police Office, the new Office?
Podsumowując pokrótce, czym jest Europejski Urząd Policji, nowy Urząd?
Briefly, I would like to say that I completely agree with your objectives.
Pokrótce chciałbym powiedzieć, że całkowicie zgadzam się z państwa celami.
Very briefly I would highlight the main recommendations of the report.
Chciałbym pokrótce nakreślić główne zalecenia tego sprawozdania.
briefly (aussi: concisely, economically)
You addressed the energy question and I shall reply to you very briefly.
Poruszył pan kwestię energetyczną, a ja bardzo zwięźle panu odpowiem.
Mr President, very briefly, the PPE-DE Group has made paragraph 4 a fundamental issue in this report.
Bardzo zwięźle: grupa PPE-DE uczyniła w tym sprawozdaniu ust.
Chciałabym zwięźle nawiązać do kilku punktów.
briefly
I will give the floor briefly to Mr Daul and Mr Verhofstadt and then it is finished.
Udzielę teraz na krótko głosu panu posłowi Daulowi i panu posłowi Verhofstadtowi - i na tym koniec.
. - Mr President, I wish to speak briefly on a point of order.
Chciałbym na krótko zabrać głos w sprawie przestrzegania regulaminu.
Mr President, Mr Chichester briefly appeared to make a short speech and disappeared before hearing the reply.
Pan Chichester pojawił się na krótko, aby przedstawić zwięzłe przemówienie i zniknął przed wysłuchaniem odpowiedzi.
briefly (aussi: momentarily)
I would like to concentrate very briefly on what this debate is really about.
Chciałbym przez chwilę skupić się na tym, czego naprawdę dotyczy przedmiotowa debata.
Rozważmy przez chwilę, o co w tym wszystkim chodzi.
After application, the base of the ear may be massaged briefly and gently to allow the preparation to penetrate to the lower part of the ear canal.
Po podaniu można przez chwilę delikatnie wymasować podstawę ucha w celu umożliwienia penetracji leku do niżej położonej części przewodu słuchowego zewnętrznego.
briefly
Briefly, I want to refer to the amendments and matters raised here tonight.
Krótko mówiąc, chcę się odnieść do poprawek i spraw poruszonych dzisiaj wieczorem.
Krótko mówiąc, mam do zakomunikowania trzy rzeczy.
Krótko mówiąc, opracowaliśmy profile poszczególnych krajów.
briefly (aussi: fitfully)
As the terrible tragedies that Africa is facing in Darfur and Somalia were only briefly mentioned at the summit, we need to move on to practical measures.
Ponieważ podczas szczytu tylko przelotnie wspomniano o okropnych tragediach, z jakimi Afryka ma do czynienia w Darfurze i Somalii, powinniśmy przejść do środków praktycznych.

Synonymes anglais de « briefly »

briefly
brief

Exemples d'usage pour « briefly » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

English(DE) Madam President, there are four issues I would like to address very briefly.
(DE) Pani Przewodnicząca! Chciałabym w dużym skrócie poruszyć cztery kwestie.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, I should like to address two issues briefly.
wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej. - (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie!
EnglishMr President, briefly, I want to stress one thing as the Commissioner is here.
Panie przewodniczący! Jako że na sali jest komisarz, chciałbym podkreślić jedną rzecz.
EnglishI just wanted to ask the Minister briefly about his views on the future of this mission.
Pragnę jedynie zapytać ministra o jego poglądy w sprawie przyszłości tej misji.
EnglishI would like to briefly mention nine important results of that agreement.
Chciałbym przedstawić w skrócie dziewięć istotnych wyników tego porozumienia.
EnglishI should just mention briefly, is this really the right list that we got out?
Jeszcze powinienem wspomnieć o pytaniu, czy ta lista jest naprawdę dobra?
English(SL) Mr President, Mr Van Rompuy, Mr Barroso, allow me to join this debate briefly.
(SL) Panie Przewodniczący, Panie Przewodniczący Van Rompuy, Panie Przewodniczący Barroso!
EnglishThe Sittings Service is not in agreement, but I will ask Mr Davies to explain briefly.
Służby ds. posiedzeń nie zgadzają się, ale poproszę pana Daviesa o krótkie wyjaśnienie.
EnglishMr President, I just wish to comment briefly on some of the debate.
Panie przewodniczący! Chciałbym w skrócie skomentować niektóre elementy dyskusji.
EnglishMr Vigenin, if you care to take the floor, I will allow you to do so briefly.
Panie Pośle Vigenin, jeżeli chce Pan zabrać głos, to dam Panu szansę powiedzenia kilku słów.
EnglishLet me also speak briefly on the Transatlantic Economic Council (TEC).
Pozwolę sobie powiedzieć parę słów na temat Transatlantyckiej Rady Gospodarczej (TRD).
EnglishMrs Parvanova, can you please pose your question as briefly as possible?
Pani poseł Parvanova, proszę zadać pytanie w możliwie najkrótszy sposób.
EnglishHowever, one important point - trade - is only touched on briefly.
O jednej ważnej kwestii, czyli wymianie handlowej wspomniano jednak tylko skrótowo.
English. - Madam President, very briefly a couple of points.
komisarz. - Pani przewodnicząca! Mam kilka bardzo krótkich uwag.
EnglishTo conclude briefly - the EIB is also having problems in the area of development.
Kończąc, powiem, że EBI ma także problemy w obszarze rozwoju.
English(RO) Dear colleagues, I will present three issues very briefly.
(RO) Szanowne koleżanki, szanowni koledzy! W dużym skrócie przedstawię trzy kwestie.
EnglishCan the Commissioner elaborate - even briefly - on the practical outcomes he expects from this?
Czy komisarz mógłby - nawet w skrócie - powiedzieć, jakich efektów oczekuje w praktyce.
EnglishMr President, thank you very much for allowing me to speak again briefly.
Panie Przewodniczący! Bardzo Panu dziękuję, że pozwolił mi Pan ponownie na krótkie wystąpienie.
EnglishAnd even briefly, you become the storyteller to which the community, the whole community, listens to.
I choćby na chwilę, to Ty opowiadasz historię, którą cała społeczność słucha.
English. - (ES) (Speaks briefly in Basque.)
w imieniu grupy ALDE. - (ES) (krótkie wystąpienie w języku baskijskim.)