« to bring about » traduction en polonais

EN

« to bring about » en polonais

EN to bring about
volume_up
{verbe}

to bring about
We want to resolve the open issues and bring about integration.
Chcemy rozwiązać nierozstrzygnięte kwestie i doprowadzić do integracji.
As parliamentarians, we should do our utmost to bring about the required change.
My, parlamentarzyści, powinniśmy zrobić, co w naszej mocy, by doprowadzić do niezbędnych zmian.
It must bring about sustainable development in the regions.
Muszą doprowadzić do trwałego rozwoju w regionach.
to bring about (aussi: to activate, to bring on, to cause, to effect)
volume_up
powodować {v. imper.}
For that to be possible, the proposals made need to bring about unity.
Aby to było możliwe, wysuwane wnioski muszą właśnie powodować jedność.
Other medicines are given first to bring about the growth and development of several follicles, to produce eggs.
Najpierw w celu wytworzenia komórek jajowych podawane są inne leki powodujące wzrost i rozwój kilku pęcherzyków.
The reform proposals presented call for an even heavier investment in measures and policies that can put innocent people in the dock and bring about their conviction.
Przedstawione propozycje reform wymagają jeszcze większych inwestycji w środki i politykę mogące powodować to, że niewinne osoby trafią na ławę oskarżonych, a potem do więziennej celi.

Exemples d'usage pour « to bring about » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishMoreover, we do not merely want to bring about a bit more equality in working life.
Co więcej, nie chcemy jedynie spowodować nieco więcej równości w życiu zawodowym.
EnglishI therefore hope that there will be strong encouragement to bring this about.
Liczę zatem, że będzie to silny bodziec do urzeczywistnienia rzeczonych postulatów.
EnglishRealistically speaking, we simply cannot bring about a discard ban overnight.
Mówiąc realistycznie, nie możemy po prostu z dnia na dzień wprowadzić zakazu odrzutów.
EnglishThe Dutch Party for Freedom (PVV) will now work flat out to bring that about.
Holenderska Partia Wolności (PVV) będzie teraz pracować do upadłego, aby tak się stało.
EnglishA directive alone will not suffice to bring this about, but it is a precondition.
Sama dyrektywa nie wystarczy, aby to wszystko osiągnąć, ale jest ona warunkiem koniecznym.
EnglishThat would be the only way to exert real pressure and bring about the necessary changes.
Byłby to jedyny sposób rzeczywistego wywarcia nacisku i wywołania koniecznych zmian.
EnglishI would ask my fellow Members to support this and to work to bring about a reform.
Chciałbym prosić moje koleżanki i moich kolegów posłów o wprowadzenie tej reformy w życie.
EnglishThe EU has long made efforts to bring about peace and stability in the country.
UE od dawna czyni wysiłki na rzecz pokoju i stabilności w tym kraju.
EnglishAnd we bring together every summer about 100 very talented students from around the world.
I gromadzimy każdego lata około 100 bardzo utalentowanych studentów z całego świata.
EnglishIn our community, we have attempted to bring about the growth of trust.
Podjęliśmy próbę zwiększenia wzajemnego zaufania w ramach naszej wspólnoty.
EnglishThe amount will increase, and we must work on this to bring about innovation.
Ich liczba będzie się zwiększać, a my musimy nad tym pracować w celu wprowadzenia innowacji.
EnglishHowever, the controls must be proportionate to the circumstances which they aim to bring about.
Jednak nadzór powinien być proporcjonalny do okoliczności, które są jego powodem.
EnglishWithout strong political pressure on these countries, it will be difficult to bring about peace.
Bez silnych nacisków politycznych na te państwa trudno będzie zaprowadzić pokój.
EnglishThe state of Greece must utilise the crisis to bring about real reforms.
Greckie państwo musi wykorzystać ten kryzys do tego, by przeprowadzić prawdziwe reformy.
EnglishA prime example has been the failure to bring about real change in Zimbabwe.
Pierwszorzędnym przykładem było niepowodzenie prób wprowadzenia rzeczywistych zmian w Zimbabwe.
EnglishThe African Union should have helped to bring about democracy in Côte d'Ivoire.
Unia Afrykańska powinna była pomóc w zaprowadzeniu demokracji w Republice Wybrzeża Kości Słoniowej.
EnglishToday's decision on the introduction of the European citizens' initiative will bring this about.
Pozwoli na to dzisiejsza decyzja o wprowadzeniu europejskiej inicjatywy obywatelskiej.
EnglishIf you can bring this about, you will have our full support.
Jeżeli jest Pani je w stanie zaproponować, otrzyma Pani nasze pełne poparcie.
EnglishThe Bulgarian authorities undertook to bring about radical improvement.
Władze bułgarskie podjęły się doprowadzenia do radykalnej poprawy.
EnglishThis is something which your positive approach should help to bring about one of these days.
To cel, który pana pozytywne podejście powinno kiedyś pomóc osiągnąć.