« to bring together » traduction en polonais

EN

« to bring together » en polonais

EN to bring together
volume_up
{verbe}

to bring together (aussi: to reconcile)
Here I would like to thank the French Presidency, which managed to bring together all three institutions.
Chciałbym tutaj podziękować prezydencji francuskiej, która zdołała pogodzić w tej sprawie wszystkie trzy instytucje.
to bring together (aussi: to amalgamate, to annex, to bind, to blend)
volume_up
łączyć {v. imper.}
In my opinion, the Horizontal Directive must bring together the elements that can correct the current legislation.
Według mnie, dyrektywa horyzontalna musi łączyć elementy, które mogą poprawić obecne prawodawstwo.
to bring together (aussi: to amass, to store, to cumulate)
volume_up
gromadzić {v. imper.}
And we bring together every summer about 100 very talented students from around the world.
I gromadzimy każdego lata około 100 bardzo utalentowanych studentów z całego świata.
to bring together
volume_up
godzić {v. imper.}
to bring together (aussi: to aggregate, to amalgamate, to conjoin, to contact)
Let us merge where we are strong; let us in Europe bring together the spirit of research, Einstein and Steve Jobs.
Połączmy nasze siły; połączmy w Europie ducha badań, Einsteina i Steve'a Jobsa.
On the basis of this study, we are going to see how we can harmonise and bring together all the measures so as to improve the situation of victims of terrorism in Europe.
W oparciu o przedmiotowe studium zobaczymy, w jaki sposób możemy zharmonizować i połączyć wszystkie środki zmierzające do poprawy sytuacji ofiar terroryzmu w Europie.
Are you prepared to bring together the existing units within your service that are working on these questions to make one department which could be called the operational headquarters?
Czy jest Pani gotowa połączyć istniejące w Pani służbach jednostki, które zajmują się tymi zagadnieniami, by uczynić z nich jeden departament, który można by nazwać sztabem operacyjnym?
to bring together (aussi: to bring closer, to bridge the gap, to approximate)
volume_up
zbliżyć {v. per.}
They have done very good work: they have attempted to bring together the various conflicting opinions within the Committee on Transport and Tourism.
Wykonali oni bardzo dobrze swoje zadanie: podjęli próbę zbliżenia sprzecznych ze sobą opinii wewnątrz Komisji Transportu i Turystyki.
That means that, to achieve a synergy, we are trying to bring together not only the neighbourhood policy countries, but also two other very important players: Turkey and Russia.
Oznacza to, że w celu osiągnięcia synergii próbujemy zbliżyć do siebie nie tylko kraje objęte polityką sąsiedztwa, ale i dwa inne bardzo ważne podmioty: Turcję i Rosję.
to bring together (aussi: to amass, to congregate, to lay in)
Another option would be to hold a conference to bring together all these people and their different experiences in this area.
Kolejną opcją może być zorganizowanie konferencji w celu zgromadzenia wszystkich tych ludzi i wysłuchania ich doświadczeń w tej dziedzinie.
to bring together
volume_up
pogodzić {v. per.}
Here I would like to thank the French Presidency, which managed to bring together all three institutions.
Chciałbym tutaj podziękować prezydencji francuskiej, która zdołała pogodzić w tej sprawie wszystkie trzy instytucje.
to bring together (aussi: to bring closer, to move closer, to move close)
volume_up
zbliżać {v. imper.}

Exemples d'usage pour « to bring together » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishBring these together wherever possible and actually start to simplify things, for once.
W miarę możliwości powinniśmy je powiązać ze sobą i rozpocząć upraszczanie spraw.
EnglishWe are 27 countries and we want to bring the 27 together over the Treaty of Lisbon.
Stanowimy 27 państw i chcemy wprowadzić traktat lizboński we wszystkich 27 państwach.
EnglishAnd we bring together every summer about 100 very talented students from around the world.
I gromadzimy każdego lata około 100 bardzo utalentowanych studentów z całego świata.
EnglishWe simply have what we had before, trying to bring it together in a more coherent way.
Mamy tylko to, co mieliśmy wcześniej, starając się uspójnić struktury.
EnglishThe EU must help bring national transplant organisations together.
UE musi pomóc w zjednoczeniu organizacji transplantologicznych z poszczególnych krajów.
EnglishWhich means we can bring all this information together to create some incredibly strong illusions.
Co oznacza, że możemy zebrać całą tą informację aby stworzyć niesamowicie silne iluzje.
EnglishSo there are a few things that bring us humans together in the way that an election does.
Tak więc jest kilka rzeczy, które jednoczą nas tak jak wybory.
EnglishAnd you take those data, and we find the patients like him, and we bring their data together.
Bierzesz te dane, znajdujesz pacjentów jak on i zbierasz je razem.
EnglishWe will strive to bring together all the stakeholders.
Będziemy usiłowali zapewnić uczestnictwo wszystkich zainteresowanych stron.
EnglishTherefore, since these are the common factors that bring us together, let us go on working together.
Dlatego też, mając na względzie łączące nas wspólne czynniki, kontynuujmy naszą współpracę.
EnglishThe new construction will bring them all together on one site.
W nowej siedzibie wszyscy pracownicy znajdą się pod jednym dachem.
EnglishAnd we felt the most important priority was to bring together two sets of problems.
Najważniejsze było zestawić dwa rodzaje problemów.
EnglishLet us merge where we are strong; let us in Europe bring together the spirit of research, Einstein and Steve Jobs.
Połączmy nasze siły; połączmy w Europie ducha badań, Einsteina i Steve'a Jobsa.
EnglishThe Commission therefore did well to bring the two elements together.
Dlatego Komisja zrobiła dobrze, łącząc te dwa elementy.
EnglishWe'll bring our family's power together and get back at the planet!
Odzyskamy naszą rodzinną moc i zemścimy się na planecie.
EnglishLet us all keep faith and work together to bring this last piece of Latinity into the EU.
Bądźmy zatem dobrej myśli i działajmy wspólnie na rzecz przyłączenia ostatniego "łacińskiego fragmentu” do UE.
EnglishThis is a clear sign that citizens together can bring down walls.
To jasny sygnał, że wspólnie obywatele mogą burzyć mury.
EnglishI hope that we can together bring this first instrument of transnational democracy into being.
Mam nadzieję, że uda nam się wspólnie wprowadzić w życie ten pierwszy instrument międzynarodowej demokracji.
EnglishWhat we see unlocks the invisible ties and bonds of sympathy that bring us together to become a human community.
Zdjęcia te demonstrują, że czujemy ból innych, nieważne jak są daleko.
EnglishMaybe it has to go back and live with family members; that's not always a good thing, but it does sort of bring pigeons together again.
Nie ma sposobu, w jaki gołąb mógłby wrócić do domu, więc teraz to bezdomny gołąb.