« but » traduction en polonais

EN

« but » en polonais

PL
volume_up
but {interj.}
PL
PL

« but » en anglais

EN
EN

but {conjonction}

volume_up
but
And this said, No; but the dead is thy son, and the living is my son.
Ale ona rzekła: Nie; ale syn twój jest ten umarły, a syn mój ten żywy.
NO – But you can ask the Norwegian authorities to consider their application.
NIE – ale możesz zwrócić się do władz norweskich o rozpatrzenie ich wniosku.
And the watchman told, saying, The messenger came to them, but he cometh not back.
Przetoż oznajmił stróż mówiąc: Dojechałci poseł do nich, ale się nie wraca.
Freedom of religion is not freedom from religion but the freedom to have religion.
Wolność religijna to nie wolność od religii, lecz wolność wyznawania religii.
The human rights dialogue was stopped - it was not stopped by us but by Iran.
Dialog na temat praw człowieka został wstrzymany - lecz nie przez nas, a przez Iran.
So then I of myself with the mind, indeed, serve the law of God; but with the flesh the law of sin.
Przetoż tedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu.
We talk of nothing but patent law; let us also talk about establishing an optimum form for patents.
Mówimy tylko wyłącznie o prawie patentowym; mówmy jednak również o ustaleniu optymalnej formy patentu.
Nie jest to jednak nic innego, jak czek in blanco.
And I wrote a lot of happy songs on my first record, which I still stand by, but this has got something else in it.
Jednak nagrałem też wiele radosnych piosenek na pierwszej płycie przy których trwam. ~~~ Ta jednak ma coś innego w sobie.
But the need for further, unlimited powers has not been proven.
Natomiast potrzeby dalszych, nieograniczonych uprawnień nie udowodniono.
The individual losses are small, but taken together the overall amount is large.
Straty indywidualne są małe, natomiast łącznie kwota ogólna jest duża.
But I do agree with him about this. ~~~ We can survive, and we can fail to survive.
Zgadzam się natomiast z nim, że możemy przetrwać lub wyginąć.
but (aussi: rather)
He gave me a truly terrible response: 'That is true, but this is a time of war'.
Otrzymałem prawdziwie zatrważającą odpowiedź: "To prawda, ale przecież trwa wojna”.
But yet what we really should be focusing on is making the EU work better.
A przecież powinniśmy się koncentrować na lepszym funkcjonowaniu UE.
Interdependence may be mutually beneficial but it does not have to be so.
Współzależność może być obustronnie korzystna, ale przecież nie musi.
But, as important as it is to change the lightbulbs, it is more important to change the laws.
Lecz, chociaż ważna jest zmiana żarówek, ważniejsza jest zmiana praw.
So Europe is reacting, albeit slowly, but better late than never.
Europa, chociaż powoli, zaczęła reagować, ale lepiej późno niż wcale.
These people like better the one they own, but they don't know they own it.
Ci ludzie bardziej lubią to co posiadają, chociaż nie wiedzą, że to posiadają.
but (aussi: and)
But certainly, around the world, people who are rejected in love will kill for it.
Powszechnie zaś, odtrąceni kochankowie mogliby za miłość zabić.
One of the problems is the courts issue - which courts are to be competent for which disputes - but there was also the language issue.
Pierwszy dotyczy sądów (który sąd ma rozstrzygać w jakich sprawach), drugi zaś języków.
But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, saith Jehovah.
Wszakże potem przywiodę zaś więźniów synów Amonowych, mówi Pan.
volume_up
wszakże {conj.} [sout.]
But afterward I will bring back the captivity of the children of Ammon, saith Jehovah.
Wszakże potem przywiodę zaś więźniów synów Amonowych, mówi Pan.
These moves are good but they have to be consolidated.
To działania słuszne, trzeba je wszakże skonsolidować.
Howbeit that is not first which is spiritual, but that which is natural; then that which is spiritual.
Wszakże nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowne.
but (aussi: rather)
Members are not nominated by EU institutions, however, but elected by the citizens of the Member States.
Posłowie nie są wszak mianowani przez instytucje unijne, lecz wybierani przez obywateli państw członkowskich.
Moses hath given you circumcision (not that it is of Moses, but of the fathers); and on the sabbath ye circumcise a man.
Wszak Mojżesz wydał wam obrzezkę, (nie iżby była z Mojżesza, ale z ojców), a w sabat obrzezujecie człowieka.
but
volume_up
aliści {conj.} [obs.]
Do you not agree that, in this case, waste should be seen, not so much as a problem, but as an opportunity?
Czy zgadza się Pan z tym, że w tej sytuacji odpady należy postrzegać nie jako problem, ale jako szansę?
But we do not agree that it is acceptable for this House to take that as a reason to demand a bigger budget.
Nie zgadzamy się jednak z tym, że Parlament Europejski powinien traktować to jako powód do żądania większego budżetu.
But, given that you have not answered the question that was asked, I want to put one or two others to you.
Jednak w związku z tym, że nie odpowiedział pan na zadane pytanie, chciałbym panu zadać jedno lub dwa dodatkowe pytania.
Do you not agree that, in this case, waste should be seen, not so much as a problem, but as an opportunity?
Czy zgadza się Pan z tym, że w tej sytuacji odpady należy postrzegać nie jako problem, ale jako szansę?
But we do not agree that it is acceptable for this House to take that as a reason to demand a bigger budget.
Nie zgadzamy się jednak z tym, że Parlament Europejski powinien traktować to jako powód do żądania większego budżetu.
But, given that you have not answered the question that was asked, I want to put one or two others to you.
Jednak w związku z tym, że nie odpowiedział pan na zadane pytanie, chciałbym panu zadać jedno lub dwa dodatkowe pytania.
All but two of the studies compared Ketek's effects to those of other antibiotics.
Z wyjątkiem dwóch badań, we wszystkich pozostałych porównano działanie preparatu Ketek z działaniem innych antybiotyków.
The studies included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.
Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.
They included young and adult cats of various breeds, but not young kittens.
Badania obejmowały młode i dorosłe koty różnych ras, z wyjątkiem kociąt.
but
In light of this, we will cooperate intensively with the Commission - on the basis of trust, but not without discernment.
W związku z tym będziemy intensywnie współpracować z Komisją na podstawie zaufania, choć nie bez czujności.
Let us speed up Serbia's integration, but without relaxing the requirements in any way.
Przyspieszmy integrację Serbii, ale bez jakiegokolwiek łagodzenia wymogów.
We may have the capabilities, but if we do not have political will we have nothing.
Możemy mieć zasoby, ale bez woli politycznej nie osiągniemy niczego.
Gradually, this Parliament turned it into 'Anything but Farms'.
Stopniowo Parlament przekształcił ją w "wszystko oprócz gospodarstw”.
After all, the Haitians do not just have short-term needs, but long-term needs as well.
W końcu Haitańczycy oprócz potrzeb krótkofalowych mają także potrzeby długofalowe.
We have also taken steps with initiatives such as Everything But Arms.
Podjęliśmy również takie kroki jak inicjatywa "wszystko oprócz broni”.
PL

but {masculin}

volume_up
1. général
but (aussi: półbut, bucik, pantofelek)
volume_up
shoe {substantif}
To też się nie przyjęło: elektryczny podgrzewacz i suszarka do butów.
These never really caught on either: the electric shoe warmer and drier.
Wyprodukowanie w naszym regionie, w południowych Włoszech, jednego buta, kosztuje 13 euro.
To produce a shoe in our region, in southern Italy, costs EUR 13.
Nie było więc już szewców, teraz są ludzie przybijający podeszwy do butów.
So there were no longer shoe makers, but now there are people slapping soles on people's shoes.
but
volume_up
boot {substantif}
Miał skórzane buty, bryczesy, starą skórzaną kurtkę, piękny kask i zachwycające gogle... i oczywiście biały szal latający na wietrze.
He had high leather boots, jodhpurs, an old leather jacket, a wonderful helmet and those marvelous goggles -- and, inevitably, a white scarf, to flow in the wind.
Pozostając jeszcze przy tej kwestii. Pani posłanko Grabowska, zna pani to powiedzenie, że "kłamstwo jest już w połowie drogi do Damaszku, kiedy prawda dopiero zakłada buty”.
On that topic, Mrs Grabowska, you also know the saying that 'the lie is already halfway to Damascus while truth is putting its boots on'.
Przy okazji -- pamiętasz jak Condoleezza Rice na jakimś wydarzeniu miała wysokie buty, i z tego powodu ją skrytykowano.
And one of the things -- if you remember Condoleezza Rice was at some event and she wore boots, and she got criticized over that.
2. Sports
but
volume_up
boot {substantif}
Miał skórzane buty, bryczesy, starą skórzaną kurtkę, piękny kask i zachwycające gogle... i oczywiście biały szal latający na wietrze.
He had high leather boots, jodhpurs, an old leather jacket, a wonderful helmet and those marvelous goggles -- and, inevitably, a white scarf, to flow in the wind.
Pozostając jeszcze przy tej kwestii. Pani posłanko Grabowska, zna pani to powiedzenie, że "kłamstwo jest już w połowie drogi do Damaszku, kiedy prawda dopiero zakłada buty”.
On that topic, Mrs Grabowska, you also know the saying that 'the lie is already halfway to Damascus while truth is putting its boots on'.
Przy okazji -- pamiętasz jak Condoleezza Rice na jakimś wydarzeniu miała wysokie buty, i z tego powodu ją skrytykowano.
And one of the things -- if you remember Condoleezza Rice was at some event and she wore boots, and she got criticized over that.

Synonymes anglais de « but »

but

Synonymes polonais de « but »

but

Exemples d'usage pour « but » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishFirstly, it gives temporary protection to all displaced people who reach the EU.
Po pierwsze, tymczasową ochronę wszystkim osobom wysiedlonym, które dotrą do UE.
EnglishSlovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podruž nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
Slovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
EnglishFrance Nycomed France SAS 28 rue Pages FR-92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
France Nycomed France SAS 28 rue Pages FR- 92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
EnglishLatvija Wyeth-Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
Latvija Wyeth- Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishLuxembourg/ Luxemburg SCS. Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
Luxembourg/ Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
EnglishHadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ-160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
Hadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ- 160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
EnglishEstrada de Alfragide, nº 67Alfrappark, Edificio, 2610-008 Amadora Portugal Tel:
Estrada de Alfragide, nº 67 Alfrapark, Edifício, 2610- 008 Amadora Portugal Tel:
EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishKnown hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishThe name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
W dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
EnglishBiogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark
Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania
EnglishVelmetia 50 mg/ 850 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Velmetia 50 mg/ 850 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek