« by » traduction en polonais

EN

« by » en polonais

volume_up
by {prép.}
PL

« by » en anglais

EN
volume_up
by {conj.}
EN

by {préposition}

volume_up
by (aussi: at, from, into, of)
By 2020, that's going from two billion to five billion Internet users.
Do 2020 r. liczba ta zwiększy się do 5 mld. ~~~ Do 2020 r. liczba ta zwiększy się do 5 mld.
Fluticasone furoate nasal spray is for administration by the intranasal route only.
Flutykazonu furoinian w postaci aerozolu do nosa przeznaczony jest wyłącznie do podawania do nosa.
Inject the insulin by using your thumb, if possible, to push in the injection button completely.
Wstrzyknąć insulinę naciskając do końca przycisk do wstrzykiwań, najlepiej kciukiem.
The parties are controlled by the national parties and financed by the taxpayers.
Partie są kontrolowane przez partie krajowe i finansowane przez podatników.
The European Union is led by the presidency and supported by the Commission.
Unia Europejska jest prowadzona przez prezydencję i wspierana przez Komisję.
I went by the field of the sluggard, And by the vineyard of the man void of understanding;
Szedłem przez pole męża leniwego a przez winnicę człowieka głupiego;
Take the sum of the sons of Gershon also, by their fathers' houses, by their families;
Zbierz summę synów Gersonowych według domów ojców ich, i według familii ich;
As for the sons of Merari, thou shalt number them by their families, by their fathers' houses;
Syny także Merarego według familii ich, i według domów ojców ich policzysz:
Medicinal products by therapeutic areas ANTI-INFECTIVES Antiretrovirals NRTIs
Produkty lecznicze według obszarów terapeutycznych
Administer by inhalation using a vaporiser calibrated for sevoflurane.
Podawać w inhalacji za pomocą parownika kalibrowanego do stosowania sewofluranu.
Some affirmations therefore need to be put into perspective by means of amendments.
Niektóre stwierdzenia wymagają sprowadzenia do właściwych proporcji za pomocą poprawek.
The bell used by the President to mark the start of each Governing Council meeting
Dzwonek, za pomocą którego prezes EBC otwiera posiedzenia Rady Prezesów.
by (aussi: alongside, at, beside, near)
I've had the privilege of living by a meadow for the last little while, and it is terribly engaging.
Szczęśliwie mieszkałem obok łąki ostatnimi czasy; jest to bardzo zajmujące.
You can save them by clicking the star icon next to each result.
Możesz to zrobić, klikając ikonę gwiazdki obok każdego z wyników.
♫ I could cross the burning desert, if I had you by my side. ♫
♫ Przeszłabym przez żar pustyni, gdybyś ty szedł obok mnie ♫
by (aussi: from, of, since, away from)
The idea of a tax on financial transactions has been advocated by the Left for years.
Ideę wprowadzenia podatku od transakcji finansowych lewica propaguje od lat.
Tax on civil law transactions is governed by the Tax on Civil Law Transactions Act.
Podatek od czynności cywilnoprawnych określa ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych.
This is the portion of a wicked man from God, And the heritage appointed unto him by God.
Tenci jest dział człowieka niepobożnego od Boga, to dziedzictwo naznaczone mu od Boga.
PL

by {verbe}

volume_up
1. "czasownik modalny"
by
volume_up
would {v} (modal verb)
To by zatem oznaczało, że proces przyjęcia przedmiotowego rozwiązania odbędzie się szybciej.
Therefore that would mean that the process of adoption of this would be faster.
Pragniemy skorzystać z tej okazji by podkreślić strategiczne znaczenie Turcji.
We would like to take this opportunity to stress the strategic importance of Turkey.
Sprawę klonowania lepiej by było uregulować w odrębnym rozporządzeniu.
It would be more appropriate to regulate cloning in a separate regulation.

Synonymes anglais de « by »

by

Synonymes polonais de « by »

by

Exemples d'usage pour « by » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ chlorowodorek metforminy
EnglishEfficib 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Efficib 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishJanumet 50 mg/ 1,000 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Janumet 50 mg/ 1000 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
EnglishBeing realistic about things does not mean taking the Iran issue off the agenda.
Przyjęcie realistycznego podejścia nie oznacza zdjęcia kwestii Iranu z porządku.
EnglishWe only need to see the process of ratification completed in the Czech Republic.
Musimy jeszcze poczekać na zakończenie procesu ratyfikacji w Republice Czeskiej.
EnglishWe plan to increase assistance to the outside without conditionality on reforms.
Planujemy zwiększyć pomoc dla krajów zewnętrznych, nie warunkując jej reformami.
EnglishSlovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podruž nica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
Slovenija Boehringer Ingelheim Pharma Podružnica Ljubljana Tel: +386 1 586 40 00
EnglishFrance Nycomed France SAS 28 rue Pages FR-92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
France Nycomed France SAS 28 rue Pages FR- 92150 Suresnes Tel: +33 1 42 04 85 50
EnglishLatvija Wyeth-Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
Latvija Wyeth- Lederle Pharma GmbH Tãlr.: + 43 1 89 1140 Fakss: + 43 1 89 114600
EnglishData from 133 (62 methylnaltrexone bromide, 71 placebo) patients were analysed.
Dokonano analizy danych 133 pacjentów (62 metylonaltreksonu bromek, 71 placebo).
EnglishAdult patients on peritoneal dialysis The treatment is divided into two stages:
Dorośli pacjenci poddawani dializie otrzewnowej Leczenie składa się z dwóch faz:
EnglishLuxembourg/ Luxemburg SCS. Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
Luxembourg/ Luxemburg SCS Boehringer Ingelheim Comm. V Tél/ Tel: +32 2 773 33 11
EnglishHadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ-160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
Hadovka Office Park Evropská 2590/ 33d CZ- 160 00 Praha 6 Tel: + 420 267 292 111
EnglishEstrada de Alfragide, nº 67Alfrappark, Edificio, 2610-008 Amadora Portugal Tel:
Estrada de Alfragide, nº 67 Alfrapark, Edifício, 2610- 008 Amadora Portugal Tel:
EnglishTachoSil should only be used by an experienced surgeon under sterile conditions.
Gąbek TachoSil mogą używać jedynie doświadczeni chirurdzy w warunkach sterylnych.
EnglishKnown hypersensitivity to bexarotene or to any of the excipients of the product.
Stwierdzona nadwrażliwość na beksaroten lub którąkolwiek substancję pomocniczą.
EnglishThe name of the medicine was changed to Thalidomide Celgene on 22 October 2008.
W dniu 22 października 2008 r. nazwę preparatu zmieniono na Thalidomide Celgene.
EnglishBiogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK-3400 Hillerød Denmark
Biogen Idec Denmark Manufacturing ApS Biogen Idec Allé 1 DK- 3400 Hillerød Dania
EnglishVelmetia 50 mg/ 850 mg film-coated tablets sitagliptin/ metformin hydrochloride
Velmetia 50 mg/ 850 mg tabletki powlekane sitagliptyna/ metforminy chlorowodorek
Englishge Clear to slightly opalescent, colourless to slightly yellowish liquid. lon 4.
na Przejrzysty lub lekko opalizujący, bezbarwny lub lekko żółtawy płyn. nia ole