« by way of » traduction en polonais

EN

« by way of » en polonais

EN by way of
volume_up

1. général

by way of
volume_up
przez {prép.} (coś)
She was sort of adored on the Right the way Eleanor Roosevelt was on the Left.
Można powiedzieć, że była uwielbiana przez prawicę tak jak Eleanor Roosevelt przez lewicę.
There are also specific examples of the way in which we support these languages.
Istnieją też konkretne przykłady udzielenia przez nas wsparcia tym językom.
This is a pretty effective way of preventing user-generated spam.
To całkiem skuteczna metoda walki ze spamem generowanym przez użytkowników!

2. "illustration"

by way of
volume_up
dla {prép.} (czegoś)
We should develop strategies for these people in the same way as we do for others.
Dla tych osób powinniśmy stworzyć strategie równe tym, jaki opracowujemy dla pozostałych.
That is the way that we are demanding for France and for Europe too.
Właśnie takiej drogi domagamy się dla Francji i dla całej Europy.
They wandered in the wilderness in a desert way; They found no city of habitation.
Błądzili po puszczy, po pustyni bezdrożnej, miasta dla mieszkania nie znajdując.

3. "introduction"

by way of
volume_up
jako {prép.} (coś)
But this I say by way of concession, not of commandment.
Ale to mówię jako pozwalając, a nie jako rozkazując.
The way of the wicked is as darkness: They know not at what they stumble.
Droga zaś niepobożnych jest jako ciemność; nie wiedzą, o co sií otrącić mogą.
On the contrary, the subject matter itself is viewed in a banal and casual way.
Natomiast sam problem jest postrzegany jako coś banalnego i zwykłego
by way of
volume_up
tytułem {prép.} (czegoś)
I think this is probably all I need to say by way of introduction.
Myślę, że to wszystko, co powinienem powiedzieć tytułem wprowadzenia.
In the middle, we sort of made our way into a song called "Titi Boom."
W połowie przeszliśmy jakimś sposobem do piosenki pod tytułem "Titi Boom".
To tytułem wstępu.

Traductions similaires pour « by way of » en polonais

by préposition
way substantif
of préposition
Polish

Exemples d'usage pour « by way of » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN United Kingdom
Eisai Manufacturing Limited Mosquito Way Hatfield Herts AL10 9SN Wielka Brytania
EnglishDrugs grown and produced in Afghanistan find their way to the streets of Europe.
Uprawiane i produkowane w Afganistanie narkotyki trafiają na europejskie ulice.
EnglishCustoms authorities managed to redeploy their forces and to do so in a modern way.
Władze celne zdołały przerzucić swoje siły w inne miejsce i w sposób nowoczesny.
EnglishThey are a way of saying that, yes, we do need to strengthen budgetary discipline.
Są sposobem na przyznanie, że rzeczywiście musimy wzmocnić dyscyplinę budżetową.
EnglishKarib Ltd, Karib House 63-65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey United Kingdom
Karib Ltd, Karib House 63- 65 Imperial Way Cr9 4qy Croydon, Surrey Wielka Brytania
EnglishThat is the only way to tackle this problem effectively, seriously and sustainably.
To jedyna droga sprostania temu problemowi w sposób skuteczny, poważny i trwały.
EnglishThis is the only way of enabling us to have a really effective internal market.
Jest to jedyny sposób zapewnienia nam rzeczywiście skutecznego rynku wewnętrznego.
EnglishOnly in that way will climate change become an opportunity, rather than a burden.
Jedynie dzięki temu zmiana klimatu stanie się szansą, a nie tylko obciążeniem.
EnglishThat is the only workable way of combining fiscal discipline and economic growth.
To jedyny możliwy sposób połączenia dyscypliny fiskalnej ze wzrostem gospodarczym.
EnglishAnd the way we're doing that is we're creating prize teams within the X PRIZE.
Tworzymy osobne działy w obrębie X PRIZE; mamy zespół kosmosu, myślimy o orbicie.
EnglishThis is the only way we can strengthen trust in the European integration process.
Jedynie w ten sposób możemy zwiększyć zaufanie do procesu integracji europejskiej.
EnglishI believe that this is already a significant fact that points to the way ahead.
Moim zdaniem już to samo w sobie stanowi istotny fakt, wyznaczający drogę naprzód.
EnglishCutting expenses hurts, but remains the only way back to growth and stability.
Cięcia wydatków są bolesne, ale są jedyną drogą powrotną do wzrostu i stabilności.
EnglishAranesp works in exactly the same way as the natural hormone erythropoietin.
Aranesp działa dokładnie w taki sam sposób jak naturalny hormon – erytropoetyna.
EnglishIn that way, we can together establish a high standard at the European level.
W ten sposób wspólnie możemy ustalić wysokie standardy na szczeblu europejskim.
EnglishThe armed conflict in the area can only be resolved by way of a political solution.
Konflikt zbrojny na tym obszarze można rozwiązać wyłącznie na drodze politycznej.
EnglishBy voting this way, we are also expressing our solidarity with the Ukrainian people.
Głosując w ten sposób, wyrażamy również naszą solidarność z obywatelami Ukrainy.
EnglishThings that are essentially different should not be treated in exactly the same way.
Rzeczy, które wyraźnie się różnią nie powinny być traktowane dokładnie tak samo.
EnglishThe directive currently in force certainly represented a first step along the way.
Niewątpliwie pierwszym krokiem w tym kierunku była obowiązująca obecnie dyrektywa.
EnglishEnterprises that are completely different cannot be dealt with in the same way.
Przedsiębiorstwa, które są zupełnie różne, nie mogą być traktowane jednakowo.