EN care
volume_up
{substantif}

In this situation, special patient care and observation are appropriate.
W takiej sytuacji wskazana jest szczególna opieka i obserwacja pacjenta.
Care should be exercised in patients with reduced liver function.
Należy również objąć szczególną opieką chorych z niewydolnością wątroby.
Parental care is not a luxury for a child, but a natural standard.
Opieka rodzicielska nie jest dla dziecka luksusem, ale naturalną normą.
Care should be taken to avoid spraying into the eyes of the animal.
Należy zachować ostrożność, unikać rozpylania preparatu w kierunku oczu zwierzęcia.
We want to continue taking the same care with our records of proceedings.
Chcielibyśmy zachować taką samą ostrożność względem zapisów naszych posiedzeń.
In case of severe cardiovascular disease, care should be taken.
W przypadku poważnej choroby sercowo- naczyniowej należy zachować ostrożność.
This is a blow aimed at sustainable European coastal fishing, an industry which should be accorded particular care.
To cios wymierzony w europejskie rybołówstwo przybrzeżne, pozostające w zgodzie z naturą, które winno być otoczone szczególną troską.
Services provided via the Internet need special care.
Szczególnej troski wymagają usługi świadczone drogą internetową.
However, let me be clear: it is not that we are prioritising environmental care over care for our fishermen.
Chcę jednak jasno powiedzieć: to nieprawda, że troskę o środowisko przedkładamy nad troskę o rybaków.
care (aussi: nursing, upkeep)
You are advised to follow the recommendations for skin and foot care that you are given by your doctor or nurse.
Należy stosować się do zaleceń lekarza lub pielęgniarki dotyczących pielęgnacji skóry i stóp.
You are advised to follow the recommendations for skin and foot care that you are given by your doctor or nurse.
Pacjent powinien stosować się do zaleceń lekarza prowadzącego lub pielęgniarki odnośnie pielęgnacji skóry i stóp.
Getting my female suspects just about off their rooms... was as easy as giving away free hair-care products to girls.
Miałem dziwne podejrzenia przechodząc obok ich pokojów... było tak łatwe jak danie dziewczynie produktów do pielęgnacji włosów.
in writing. ? (PL) Caring for the environment is a duty incumbent on us all.
. - Dbałość o środowisko jest naszym wspólnym obowiązkiem.
So that there would be a very slow way of developing kind of confidence in health care.
Byłoby to narzędzie powolnego budowania zaufania do opieki zdrowotnej i dbałości o zdrowie.
care (aussi: annoyance, worry)
care (aussi: custody)
Now this he said, not because he cared for the poor; but because he was a thief, and having the bag took away what was put therein.
A to mówił, nie iżby miał pieczą o ubogich, ale iż był złodziejem, i mieszek miał, a cokolwiek włożono, nosił.
The loving care of the Church of Constantinople exceeds any linguistic, cultural, ethnic and even religious definition, as she seeks to serve all peoples.
Kochająca piecza Kościoła Konstantynopola wykracza poza wszelkie definicje językowe, kulturowe, etniczne a nawet religijne, gdyż stara się on służyć wszystkim narodom.
care (aussi: concern)
care (aussi: worry)
During treatment with ADARTREL take special care when you drive or operate machinery.
W czasie stosowania leku ADARTREL należy zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Driving and using machines Take special care while driving and using machines as Fendrix may give you headache or make you feel tired.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Należy zachować ostrożność w trakcie prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, ponieważ szczepionka Fendrix może wywoływać ból głowy lub zmęczenie.
The damage to airline companies and airports - in other words, the direct damage - has had a counterpart in the chaotic care given to travellers stranded in various corners of the world.
Stratom przedsiębiorstw lotniczych i lotnisk - innymi słowy, stratom bezpośrednim - towarzyszyły chaotyczna obsługa podróżnych odciętych w różnych częściach świata.

Synonymes anglais de « care »

care

Synonymes polonais de « car »

car

Exemples d'usage pour « care » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey take care of 20,000-odd people today in over 1,000 villages around Karnataka.
Zajmują się jakimiś 20 000 ludzi w ponad 1000 wiosek w całej prowincji Karnataka.
EnglishWe have the problem of funding the system of health care in the Member States.
Mamy problem z finansowaniem systemu opieki zdrowotnej w państwach członkowskich.
EnglishAre high quality health care services accessible to women living in poverty?
Czy kobiety żyjące w ubóstwie mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych?
EnglishSexual exploitation is a violation of a child's right to care and protection.
Wykorzystywanie seksualne stanowi naruszenie prawa dziecka do opieki i ochrony.
EnglishIntravenous administration should only be carried out by health care professionals.
Velosulin mo e by równie podawany do ylnie, ale tylko przez wyszkolony personel Pr
EnglishSpiegel Online writes 'The Celtic Tiger has been taken into intensive care'.
"Spiegel Online” pisze "Celtycki tygrys trafił na oddział intensywnej terapii”.
EnglishIn such cases increased care and observation of the patient should be undertaken.
W takich przypadkach należy zapewnić pacjentowi specjalna opiekę i uważną obserwację.
EnglishOne: provide care to children who are currently being deprived of treatment.
Po pierwsze: zapewnienia opieki dzieciom, które pozbawione są możliwości leczenia.
EnglishAs Europeans, we should take care to avoid leaving ourselves open to such accusations.
Jako Europejczycy powinniśmy zadbać, byśmy nie narażali się na takie oskarżenia.
EnglishDoxazosin should be used with care in patients with Diabetic Autonomic Neuropathy.
Doksazosynę należy stosować ostrożnie u chorych z autonomiczną neuropatią cukrzycową.
EnglishThis would affect the catering trade, home-care services and hairdressing salons.
To wpłynęłoby na branżę gastronomiczną, usługi opieki domowej i na usługi fryzjerskie.
EnglishThis would allow for a reasonable and modern approach to the concept of hospital care.
Umożliwiłoby to racjonalne i nowoczesne podejście do koncepcji opieki szpitalnej.
EnglishThis shows a lack of respect for our culture and traditions, but what do you care?
To pokazuje brak szacunku dla naszej kultury i tradycji, ale czy to państwa obchodzi?
EnglishReally do take care, therefore, when your intention is to reassure the markets.
Dlatego też dołóżcie większych starań, jeżeli macie zamiar uspokoić rynki.
EnglishI appreciate your attention today, because to show that you truly care, you listen.
Dziękuję za poświęcenie mi uwagi dzisiaj, bo to oznacza że wam zależy, że słuchacie.
EnglishBut I want to tell you, I think it's an important topic that we need to care about.
Ale chcę was przekonać, że mimo to, jest bardzo ważny i warto się nim zająć.
EnglishYou become a monomaniac -- all you care about is not stepping out on that platform.
Stajesz się monomaniakiem, obchodzi cię tylko, by nie wypaść z tego pociągu.
EnglishThis is another contribution to reducing the costs of health care for us all.
To także przyczyni się do zredukowania kosztów opieki zdrowotnej dla nas wszystkich.
EnglishFinally, we are taking care to get rid of a number of bad, protectionist tendencies.
Na koniec, zabieramy się za likwidację złych, protekcjonistycznych tendencji.
EnglishFirst, there is the issue of health care, which we have just been talking about.
Najpierw należy się zająć problemem opieki zdrowotnej, o której była mowa przed chwilą.