EN to catch on
volume_up
{verbe}

1. général

to catch on (aussi: to tick)
volume_up
zahaczyć {v. per.}
to catch on
volume_up
przyjmować się {v. pron. imper.}
to catch on (aussi: to make it big)
to catch on

2. "to sth"

to catch on (aussi: to catch, to comprehend, to see, to understand)
volume_up
pojmować {v. imper.}
volume_up
rozumieć {v. imper.}
I understand that you have an interest in promoting 'catch-the-eye', so you have succeeded!
Rozumiem, że pan poseł jest zainteresowany propagowaniem zgłoszeń z ław poselskich i się to panu bardzo dobrze udaje!
- (DE) Madam President, I fully understand that often it is not possible to allow everyone to speak under the 'catch the eye' procedure.
- (DE) Pani przewodnicząca, w pełni rozumiem, że nie zawsze można zastosować procedurę zabrania głosu z sali.
(CS) Madam President, I was also hoping to speak under the 'catch the eye' procedure about this report but I understand that there will probably not be enough time now.
Także miałam nadzieję na zabranie głosu w sprawie tego sprawozdania w ramach procedury "catch the eye” ale rozumiem, że prawdopodobnie nie będzie na to czasu.
to catch on (aussi: to catch, to comprehend, to conceive, to grasp)
volume_up
pojąć {v. per.}
. - Mr President, I am afraid I did not catch the interpretation of all of the last question that was put to me.
komisarz. - Panie przewodniczący! Obawiam się, że nie zrozumiałem całości tłumaczenia ostatniego zadanego mi pytania.
So realizing I couldn't catch swimming penguins, she'd get these other penguins and bring them slowly towards me, bobbing like this, and she'd let them go.
Zrozumiała, że nie umiałem złapać pływających pingwinów, złapała inne pingwiny i powoli mi je przyniosła, podskakując w ten sposób i wtedy je uwalniała.

Exemples d'usage pour « to catch on » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIt is a Catch 22 situation for which no answer can just be plucked from the air.
To sytuacja bez wyjścia, na którą nie można wziąć recepty tak po prostu z powietrza.
EnglishWe estimated two minutes for the 'catch-the-eye' procedure: that is, two speakers.
Przewidzieliśmy dwie minuty na procedurę pytań z sali: to jest dwóch mówców.
EnglishLet the extortioner catch all that he hath; And let strangers make spoil of his labor.
Niech lichwiarz załapi wszystko, co jest jego, a niech obcy rozchwycą pracę jego.
EnglishI have done this several times since the catch-the-eye procedure came in.
Robiłam to już kilka razy od czasu wprowadzenia procedury zadawania pytań z sali.
EnglishWe still have another 10 minutes' 'catch the eye', each with a minute at the most.
Mamy jeszcze kolejne 10 minut pytań z sali, każde pytanie nie może przekroczyć minuty.
EnglishIf they are unable to shoot enough seals, then there will be no fish for them to catch.
Jeśli nie będą mogli odstrzelić wystarczającej liczby fok, zabraknie dla nich ryb.
EnglishTherefore, it will not be possible to take the floor under the catch-the-eye procedure.
Dlatego niemożliwe będzie zabieranie głosu w trybie zgłoszeń z ław poselskich.
EnglishBut about school, if you could sneak in a couple hours ' sleep, you'd catch up.
A wracając do szkoły, gdybyś trochę więcej czasu poświęcił nauce to podgoniłbyś materiał.
English(DE) Madam President, you overlooked me during the catch-the-eye procedure.
(DE) Pani przewodnicząca, przeoczyła mnie pani w procedurze pytań z sali.
EnglishOf course there is always a catch in these cases. ~~~ Fusion is very hard to do.
Oczywistym jest, że zawsze napotkamy problem, Fuzja jądrowa jest bardzo trudna do uzyskania.
EnglishAnd Jesus said unto Simon, Fear not; from henceforth thou shalt catch men.
I rzekł Jezus do Szymona: Nie bój się; od tego czasu ludzi łowić będziesz.
EnglishYou know the rule, ladies and gentlemen: we will apply the catch-the-eye system.
Panie i panowie! Zasada jest wam znana: zastosujemy system według zgłoszeń z ław poselskich.
EnglishWe are now going into the practice that the English call 'catch the eye'.
Teraz przechodzimy do obradowania na zasadzie, którą Anglicy nazywają "catch the eye”.
EnglishWithout them, it is difficult to catch up, which is the very reason for their poverty.
Bez nich trudno nadrobić zaległości, i to jest prawdziwa przyczyna ubóstwa tych krajów.
EnglishMadam, you are supposed to talk on the subject under the catch-the-eye procedure.
Pani poseł, proszę mówić na temat zgodnie z procedurą pytań z sali.
EnglishPeople have planes to catch; it is inconvenient; it makes a mockery of Parliament.
Ludzie mają swoje plany; to bardzo uciążliwa sytuacja, wystawiająca Parlament na pośmiewisko.
EnglishHowever, we should refer to the need to reduce by-catch and eliminate discards.
Powinniśmy jednak odnieść się do konieczności ograniczenia przyłowów i wyeliminowania odrzutów.
English. ~~~ And there is no doubt that fast catch up can take place.
I nie ma wątpliwości, że szybkie nadgonienie może mieć miejsce.
EnglishWe must stop allowing these companies to 'catch me if you can'.
Musimy przestać pozwalać tym firmom stosować zasadę "złap mnie, jeśli potrafisz.”
EnglishLadies and gentlemen, there are eight requests to speak under the 'catch the eye' procedure.
Panie i panowie! Jest osiem wniosków o zabranie głosu w ramach procedury pytań z sali.