« communication » traduction en polonais

EN

« communication » en polonais

EN communication
volume_up
{substantif}

communication (aussi: alert, announcement, dispatch, information)
In other words, the communication has to be equivalent to that on floods.
Innymi słowy komunikat ten musi przypominać komunikat w sprawie powodzi.
The Commission will be submitting a communication based on that this autumn.
Jesienią Komisja przedstawi komunikat w oparciu o to sprawozdanie.
The communication has been the subject of very broad consultation.
Przedmiotowy komunikat był przedmiotem bardzo szerokich konsultacji.
communication (aussi: transport)
Aimée Torre Brons Project-related communication “Illusion of Nearness?”
Aimée Torre Brons Komunikacja związana z projektem „Iluzja bliskości?“ tel
Whichever method is chosen, there will have to be communication with citizens.
Bez względu na to, jak metoda zostanie wybrana, konieczna jest komunikacja z obywatelami.
I have always said that communication is a tool for democracy.
Zawsze mówiłam, że komunikacja jest narzędziem demokracji.

Synonymes anglais de « communication »

communication

Exemples d'usage pour « communication » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis agreement follows the concepts proposed in our communication to the letter.
Umowa ta zgodna jest w całej rozciągłości z koncepcjami proponowanymi w komunikacie.
EnglishWe, as members of the GUE/NGL Group, are highly critical of this communication.
Jako członkowie grupy GUE/NGL krytycznie odnosimy się do przedmiotowego komunikatu.
EnglishWe aim for effective communication with the citizens of Europe and the media.
Dokładamy starań, aby komunikować się skutecznie z obywatelami Europy i z mediami.
EnglishThe Commission will emphasise these in its communication on the budget review.
Komisja położy na nie nacisk w swoim komunikacie w sprawie przeglądu budżetu.
EnglishGN Store Nord has been creating innovative communication solutions since 1869.
Korporacja GN Store Nord tworzy innowacyjne rozwiązania komunikacyjne od 1869 roku.
EnglishAs regards communication by the European Union, the Commission is also taking steps.
W odniesieniu do komunikatu Unii Europejskiej, Komisja też podejmuje działania.
EnglishSubject: Information and Communication Technologies (ICT) and Information Society
Przedmiot: Technologie teleinformatyczne (ICT) i społeczeństwo informacyjne
EnglishAs we indicated in our communication, these are not new tools or instruments.
Jak wykazaliśmy w naszym komunikacie, nie są to nowe środki czy instrumenty.
EnglishI think it is one of the most important challenges, as mentioned in the communication.
Myślę, że jest to jedno z najważniejszych wyzwań, jak wspomniano w komunikacie.
EnglishPlease do not attempt to improve communication about what you are not doing!
Proszę nie próbować poprawić jakości komunikowania tego, czego pan nie robi.
English If, within three months of such communication, the European Parliament:
    Jeżeli w terminie trzech miesięcy od tego przekazania Parlament Europejski:
EnglishIt is my belief that through continued communication and resolve, we will be successful.
Jestem przekonany, że dzięki częstym kontaktom i determinacji, odniesiemy sukces.
EnglishThe draft communication makes clear that pilot projects are exempt from the tests.
W projekcie komunikatu wyraźnie określono, że projekty pilotażowe są zwolnione z badań.
EnglishBefore drafting the communication, the Commission conducted a consultation process.
Przed sporządzeniem komunikatu Komisja przeprowadziła proces konsultacji.
EnglishIt is very important and the content of the communication is very convincing.
Jest to bardzo ważna sprawa, a treść komunikatu jest bardzo przekonująca.
EnglishIn its communication on 12 May, it proposed the coordination of economic policies.
W swoim komunikacie z 12 maja Komisja zaproponowała koordynowanie polityk gospodarczych.
EnglishThus, we should not skimp on resources for communication and cooperation.
Nie powinniśmy zatem skąpić środków na działalność informacyjną i współpracę.
EnglishI have asked all my colleagues to integrate the elections in their communication plans.
Poprosiłam wszystkich kolegów, by uwzględnili wybory w ich planach komunikacyjnych.
EnglishWe look forward to receiving this communication between now and the end of November.
Cieszymy się z perspektywy otrzymania tego komunikatu do końca listopada.
EnglishProtecting children using the Internet and other communication technologies (debate)
Ochrona dzieci korzystających z Internetu i innych technologii komunikacyjnych (debata)