« concerted » traduction en polonais

EN

« concerted » en polonais

volume_up
concert {substantif}
PL

EN concerted
volume_up
{adjectif}

1. "action, campaign"

concerted (aussi: common, conjoint, corporate, joint)
volume_up
wspólny {adj. m.}
The EU and Member States have made a concerted effort to resolve the problem.
Państwa członkowskie i UE uczyniły wspólny wysiłek mający na celu rozwiązanie problemu.
This is why we need a strategy and concerted action at a continental level.
Dlatego potrzebujemy strategii i wspólnych działań na poziomie kontynentalnym.
It makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome.
To pozwala z nadzieją przyjąć wspólne działania podjęte dzisiaj rano przez nasze banki centralne.
concerted (aussi: agreed, agreed upon, appointed)
volume_up
uzgodniony {adj. m.}
We must make an early and concerted effort to prevent the kind of discarding that results from attempts at high grading.
Musimy podjąć wczesny i uzgodniony wspólnie wysiłek, aby zapobiec odrzutom, które wynikają z selekcji wielkościowej.
We need to better organise and publicise the benefits of legal immigration in a concerted way, even in times of crisis.
Musimy lepiej zorganizować i nagłośnić korzyści płynące z legalnej imigracji we wspólnie uzgodniony sposób, nawet w czasach kryzysu.

2. "attempt, campaign"

concerted (aussi: decided, determined, explicit, robust)
This critical situation calls for a concerted European response.
Ta sytuacja kryzysowa wymaga zdecydowanego stanowiska UE.
Trafficking in human beings is a disgrace to our society and requires a strong, concerted reaction from everyone.
Handel ludźmi to hańba dla naszego społeczeństwa i wymaga zdecydowanej i wspólnej reakcji.
We make a concerted effort every year to build on that consensus, so that the international community can send a firm and united message.
Każdego roku podejmujemy wspólne wysiłki na rzecz rozbudowania tego konsensusu, tak aby społeczność międzynarodowa mogła dać zdecydowany i jednolity przekaz.

Synonymes anglais de « concerted »

concerted

Exemples d'usage pour « concerted » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThis is why we need a strategy and concerted action at a continental level.
Dlatego potrzebujemy strategii i wspólnych działań na poziomie kontynentalnym.
EnglishThat is why this programme needs a methodical, concerted and progressive approach.
Z tego względu do programu należy podejść metodycznie, w sposób skoordynowany i progresywny.
EnglishThe international nature of the issue requires concerted European action.
Międzynarodowy charakter kwestii wymaga zharmonizowanych działań na szczeblu europejskim.
EnglishIt makes concerted action by our central banks this morning all the more welcome.
To pozwala z nadzieją przyjąć wspólne działania podjęte dzisiaj rano przez nasze banki centralne.
EnglishThe Black Sea can only be protected effectively through concerted action in every area.
Morze Czarne można skutecznie chronić tylko przez skoordynowane działania w każdym obszarze.
EnglishHowever, the EU must take joint, concerted and decisive action to prevent the worst from happening.
Unia musi podjąć wspólne, zgrane i stanowcze działania, aby zapobiec najgorszemu.
EnglishI believe that, with the concerted action of all the European institutions, we can achieve more.
Uważam, że wspólnym wysiłkiem wszystkich instytucji europejskich możemy osiągnąć więcej.
EnglishThis crisis of confidence will only be overcome through urgent and concerted action.
Kryzys zaufania można będzie przezwyciężyć jedynie w drodze pilnych i wspólnie uzgodnionych działań.
EnglishTo that end, they must be given clear, relevant and concerted messages by the principal institutions.
W tym celu główne instytucje powinny przekazywać im jasne, istotne, zbiorowe wiadomości.
EnglishProblems will not be resolved by hiding the truth but by the concerted efforts of all of us.
Problemów nie rozwiąże się poprzez ukrywanie prawdy, lecz dzięki zgodnym wysiłkom nas wszystkich.
EnglishNow it is time for concerted international action to bring this type of activity to a standstill.
Nadszedł czas na skoordynowane międzynarodowe działania na rzecz zlikwidowania tego procederu.
EnglishConcerted efforts at Community level are necessary, including financial contributions.
Niezbędne jest podjęcie wspólnych działań na szczeblu Wspólnoty, które obejmować powinny środki finansowe.
EnglishIf anything, it is a reason for concerted action.
Jeśli ma on być dla czegoś uzasadnieniem, to dla podjęcia skoordynowanych działań.
EnglishWe must take immediate, concerted action to support the victims.
Musimy podjąć natychmiastowe, wspólne działania na rzecz ofiar.
EnglishThis is why I expect concerted European activity with a strong international component.
Dlatego też oczekuję skoordynowanego działania Europy, z silnym zaakcentowaniem składnika międzynarodowego.
EnglishWhat Europe needs is concerted action in the social arena.
To czego Europa potrzebuje to wspólne działania na arenie socjalnej.
EnglishMr Cramer has already demonstrated one form of concerted action.
Pan poseł Cramer wymienił już jedną formę wspólnego działania.
EnglishThis critical situation calls for a concerted European response.
Ta sytuacja kryzysowa wymaga zdecydowanego stanowiska UE.
Englishany concerted practice or category of concerted practices,
każdej praktyki uzgodnionej lub kategorii praktyk uzgodnionych,
EnglishThe European Union has taken the initiative of a concerted response.
Unia Europejska podjęła inicjatywę wspólnej reakcji.