« to conquer » traduction en polonais

EN

« to conquer » en polonais

EN to conquer
volume_up
[conquered|conquered] {verbe}

to conquer (aussi: to acquire, to carry off, to gain, to get)
volume_up
zdobyć {v. per.}
Yes, it is up to our experts to start this revolution, but the European Union - I am about to finish - must take the lead and conquer this territory of the infinitely small.
Owszem, rozpoczęcie tej rewolucji jest zadaniem dla naszych ekspertów, ale Unia Europejska - już za chwilę kończę - musi przejąć inicjatywę i zdobyć to tak małe terytorium.
to conquer
volume_up
podbić {v. per.} (zdobyć)
Alexander had a story that his mother used to tell him, and he went out to conquer the world.
Aleksander [Wielki] miał opowieść, którą opowiadała mu jego matka, i wyruszył w drogę, by podbić świat.
We've managed to adapt, and have conquered the whole planet.
Udało nam się zaadaptować i podbić całą planetę.
He emphasised that Africa 'could not remain a hunting ground or become a new territory to be conquered'.
Podkreślił, że Afryka "nie może pozostać miejscem łowów lub stać się nowym terytorium, która ma zostać podbite”.
to conquer (aussi: to subdue)
volume_up
podbijać [podbijam|podbijałbym] {v. imper.} (zdobyć)
Not to conquer the planet or space, not anymore, it has been done, but rather to improve the quality of life.
Nie aby podbijać planetę lub przestrzeń kosmiczną. ~~~ Już nie.
And notice that as the mycelium grows, it conquers territory and then it begins the net.
Zauważcie, że gdy grzybnia rośnie podbija terytorium i zaczyna tworzyć sieć.
Then the gymnosophist asked, "What are you doing?" and Alexander said, "I am conquering the world." ~~~ And they both laughed.
Potem gimnosofista zapytał: "Co robisz?" A Aleksander odpowiedział: "Podbijam świat." I oboje się zaśmiali.
to conquer (aussi: to defeat, to hurdle, to own, to subdue)
volume_up
pokonać {v. per.}
There's a medical revolution happening all around us, and it's one that's going to help us conquer some of society's most dreaded conditions, including cancer.
Wokół nas trwa medyczna rewolucja, i to taka, która pomoże nam pokonać, niektóre z najbardziej przerażających społeczeństwo chorób, w tym raka.
to conquer (aussi: to outcompete)
It is an insult to the memory of twenty million Soviets who sacrificed their lives to conquer Fascism.
To obelga dla pamięci dwudziestu milionów obywateli radzieckich, którzy poświęcili życie, by zwyciężyć faszyzm.
to conquer (aussi: to get over, to get past)
to conquer
volume_up
poskromić {v. per.}
to conquer (aussi: to overtake)
to conquer
volume_up
zawojować {v. per.}
to conquer (aussi: to pervade, to overpower, to overwhelm)
to conquer (aussi: to defeat)
volume_up
przemóc {v. per.}

Exemples d'usage pour « to conquer » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOnly access to more efficient agriculture will enable us to conquer hunger.
W walce z głodem pomoże nam tylko bardziej wydajne rolnictwa.
EnglishWe are primarily concerned with the fact that the US has used a 'divide and conquer' strategy, apparently with impunity.
Nasze główne obawy budzi to, że USA zastosowały strategię "dziel i rządź” i uchodzi im to bezkarnie.
EnglishWith it, they were hoping to capture the minds of people everywhere by being the first to conquer outer space.
Marzyli, że wynalazek ten zachwyci ludzi na całym świecie, jako pierwszy obiekt, który ruszy na podbój kosmosu.
EnglishAnd a year after that, we did conquer it.
EnglishThat is the starting point: unless you conquer the past, examine your own mistakes and look to the future, there is no way forwards.
Oto punkt wyjścia: bez stawienia czoła przeszłości, bez analizy własnych błędów i spojrzenia w przyszłość nie ma drogi do przodu.
EnglishA few years ago, nanotechnology began to conquer this branch of industry as well, and, as a result, unprecedented opportunities and prospects have now opened up.
Kilka lat temu nanotechnologia zaczęła podbój również tej gałęzi przemysłu, w efekcie czego otworzyły się bezprecedensowe możliwości i perspektywy.
EnglishI felt then and I still feel that the United States has opted for a divide and conquer strategy by proposing bilateral agreements within its Visa Waiver Program.
Uważałem wtedy i nadal uważam, że Stany Zjednoczone poprzez proponowanie umów dwustronnych w ramach programu bezwizowego optują za podzieloną i zdobywczą strategią.