EN crush
volume_up
{substantif}

Exemples d'usage pour « crush » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishIf you have difficulty swallowing, you can use the tip of a spoon to crush the tablet.
W przypadku trudności z połykaniem, tabletkę można rozkruszyć czubkiem łyżki.
EnglishPatients should be instructed not to attempt to crush or split the tablet.
Należy pouczyć pacjentów, by nie próbowali kruszyć lub dzielić tabletki.
EnglishDo not break or crush them and do not take any capsules that have broken open or split.
Nie należy przyjmować kapsułek uszkodzonych, otwartych czy podzielonych.
EnglishEven that it would please God to crush me; That he would let loose his hand, and cut me off!
Oby się Bogu podobało, żeby mię zniszczył, a żeby mię wyciął, rozpuściwszy rękę swoję!
EnglishCytotoxic Do not open, crush or chew the capsules, swallow whole.
Lek cytotoksyczny Nie otwierać, nie rozgniatać, nie żuć kapsułek, połykać w całości.
EnglishIf you have particular difficulty swallowing, you can use the tip of a spoon to crush the tablet.
W przypadku znacznych trudności z połykaniem, tabletkę można rozkruszyć czubkiem łyżki.
EnglishSo now we're going to crush them down to 60 kilometers across.
Teraz zbijmy je do 60 kilometrów średnicy. ~~~ Mogą się obracać setki razy na sekundę.
EnglishWe're talking about an object that you could crush down to half the square area of Manhattan.
Mówimy o obiekcie, który zająłby pół powierzchni Manhattanu.
EnglishAnd I built rubber around the end of the tweezer so it wouldn't crush the glass.
EnglishCellCept tablets should be handled with care Do not crush the tablets
Z tabletkami CellCept należy obchodzić się z ostrożnością Tabletki CellCept nie powinny być rozgniatane
EnglishTo make the tablets dissolve faster you can crush them.
Aby skrócić czas rozpuszczania tabletek, można je przedtem rozkruszyć.
Englishwhat mean ye that ye crush my people, and grind the face of the poor?
Przeczże trzecie lud mój, a oblicza ubogich bijecie?
EnglishAnd when all denied, Peter said, and they that were with him, Master, the multitudes press thee and crush [thee].
a gdy się wszyscy zapierali, rzekł Piotr, i ci, którzy z nim byli: Mistrzu
EnglishThe patient should not chew, divide or crush the tablet.
Pacjent nie powinien rozgryzać, dzielić ani miażdżyć tabletki.
EnglishAnd if it costs even a dime to police a user, that will crush a service with a hundred million users.
Jeśli kontrolowanie użytkownika kosztowałoby grosze, obarczy to usługodawcę stu milionami użytkowników.
EnglishIt is not recommended to chew, crush or split the tablets.
Nie zaleca się żucia, kruszenia ani dzielenia tabletek.
EnglishThen did I beat them small as the dust of the earth, I did crush them as the mire of the streets, and did spread them abroad.
I potarłem je jako proch ziemi, jako błoto na ulicach podeptawszy je, rozmiotałem je.
EnglishSuch situations may include patients with advanced atherosclerotic disease, crush injury, septicaemia or DIC.
Może to dotyczyć pacjentów z zaawansowaną miażdżycą, po wypadkach komunikacyjnych, z posocznicą lub DIC.
EnglishTo crush under foot all the prisoners of the earth,
Aby kto starł nogami swemi wszystkich więźniów w ziemi;
EnglishThat thou mayest crush [them], [dipping] thy foot in blood, That the tongue of thy dogs may have its portion from [thine] enemies.
Rzekł Pan: Wyprowadzę zaś swoich jako z Basan, wywiodę ich zaś z głębokości morskiej.