« to cut back » traduction en polonais

EN

« to cut back » en polonais

EN to cut back
volume_up
{verbe}

Czy możemy ograniczyć zbędne podróże do minimum?
We must indeed cut back government bureaucracy and promote modern transport infrastructure and systems.
Musimy naprawdę ograniczyć biurokrację rządową i promować nowoczesną infrastrukturę oraz systemy transportowe.
Passive smoking has basically been eliminated in Ireland and adults have also cut back on smoking.
Bierne palenie w Irlandii zostało praktycznie wyeliminowane i dorośli również ograniczyli palenie.
to cut back (aussi: to erode, to limit, to narrow down, to qualify)
volume_up
ograniczać {v. imper.}
We cannot cut back on the quality of our vineyards and their brand image.
Nie możemy ograniczać jakości produktów z naszych winnic, ani psuć ich dobrej marki.
Firstly, we must not, under any circumstances, cut back on training in the rail industry.
Po pierwsze, nie wolno nam pod żadnym pozorem ograniczać szkoleń w sektorze kolejnictwa.
Such bureaucracy is unacceptable and must be cut back in these times of economic crisis, not enhanced.
Taka biurokracja jest niedopuszczalna i w tym okresie kryzysu gospodarczego należy ją ograniczać, a nie poszerzać.
to cut back (aussi: to cut short, to lop, to prune, to snip)
volume_up
przyciąć {v. per.}
to cut back (aussi: to prune, to trim, to prune back, to bob)
volume_up
przycinać {v. imper.}
If the applicator tip becomes blocked, the catheter tip can be cut back in 0.5 cm increments.
W razie zablokowania zakończenia aplikatora końcówkę cewnika można przycinać w odstępach 0, 5 cm.

Exemples d'usage pour « to cut back » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishOne important element would be for it to cut back on its military budget.
Jedną ważną rzeczą, jaką może uczynić, byłoby ograniczenie jej budżetu wojskowego.
EnglishMy question is: who should now be held responsible for having cut them back so hard in 2006?
Zapytuję, kto powinien odpowiedzieć za tak ostre ich obcięcie w roku 2006?
EnglishThe Commission is seeking to cut back the amount of direct payments to farmers to less than 13%.
Komisja chce obniżyć bezpośrednie płatności dla rolników do mniej niż 13%.
EnglishIn recent times, in countries such as Poland, this kind of training has been cut back.
Ostatnio to kształcenie, w Polsce na przykład, zostało podcięte.
EnglishOf course you will say that this is not what you want and that other areas are to be cut back.
Naturalnie odpowiecie, że nie, bynajmniej, że cięcia zostaną przeprowadzone gdzie indziej.
EnglishHowever, unfortunately, funding is being cut back throughout Europe.
Niestety, w całej Europie dokonuje się jednak cięć funduszy.
EnglishPassive smoking has basically been eliminated in Ireland and adults have also cut back on smoking.
Bierne palenie w Irlandii zostało praktycznie wyeliminowane i dorośli również ograniczyli palenie.
EnglishWe want drastically to cut back on agricultural and regional aid and reduce the total budget.
Chcemy drastycznego zmniejszenia pomocy dla rolnictwa i regionalnej i ograniczenia budżetu całkowitego.
EnglishWe want to cut back on agricultural and regional aid dramatically and reduce the total budget.
Życzymy sobie stanowczych cieć w pomocy dla rolnictwa i pomocy regionalnej oraz obniżenia całkowitego budżetu.
EnglishIt is clear that governments may not cut back on public services, not even during the current crisis.
To oczywiste, że rządy nie mogą przeprowadzać cięć w usługach publicznych, nawet w obecnie trwającym kryzysie.
EnglishNor do I share the view, as expressed by a number of others, that we must now cut back in the social area.
Nie podzielam również poglądu wyrażonego przez liczną grupę, że musimy obciąć wydatki w dziedzinie społecznej.
EnglishShould we cut back on agricultural aid?
Czy powinniśmy dokonywać cięć w pomocy dla rolnictwa?
EnglishSome Member States, such as France and Great Britain, have cut back their Official Development Assistance (ODA).
Otóż niektórzy członkowie UE (na przykład Francja i Wielka Brytania) zmniejszyli swą oficjalną pomoc rozwojową (ODA).
EnglishIt is therefore essential for us in the EU to cut back bureaucracy across the board when drawing down from European funds.
Dlatego ważne jest, byśmy bez wyjątku ograniczyli w UE biurokrację związaną z korzystaniem ze środków unijnych.
EnglishI remember the constant attempts to cut back, especially on exchange programmes that are important to knowledge.
Pamiętam ciągłe próby dokonania cięć budżetowych, w szczególności w zakresie programów wymiany, które są tak ważne dla wiedzy.
EnglishIf we take the reform of the major distributive systems, for example, it is vital that we cut back if necessary.
Jeśli wprowadzimy reformę największych systemów dystrybucyjnych, na przykład, istotne jest, aby ją wycofać, jeśli to konieczne.
EnglishExcessive bureaucracy must be cut back if we are to achieve an efficient, competitive agricultural sector in Europe.
Jeżeli chcemy dojść do efektywnego, konkurencyjnego sektora rolnego w Europie, konieczna jest likwidacja nadmiernej biurokracji.
EnglishIn the case of Załožby za serbski lud (Foundation for the Sorbian People), resources have been gradually cut back over the years.
W kwestii Załožby za serbski lud (Fundacja na rzecz narodu serbskiego) środki były stopniowo zmniejszane przez lata.
EnglishThe administrative and financial pressure to cut back sugar production from 18 to 12 million tonnes is not convincingly justified.
Administracyjna i finansowa presja na ograniczanie produkcji cukru z 18 do 12 milionów ton nie jest przekonująco uzasadniana.
EnglishIt is a very difficult task under any circumstances to try to persuade growers in a given sector to cut back their production.
W każdych warunkach bardzo trudnym zadaniem jest podejmowanie prób przekonania plantatorów w danym sektorze do zmniejszenia produkcji.