EN details
volume_up
{substantif}

details (aussi: data, figures, facts)
volume_up
dane {f pl.}
National rural development programmes - contact details by country
Krajowe programy rozwoju obszarów wiejskich – dane kontaktowe
Full details on how to calculate the doses are included in the Package Leaflet.
Pełne dane informujące o tym, jak obliczać dawki, znajdują się w ulotce dla pacjenta.
The safety data and details from this program are presented in section 5.1.
Dane z tego programu dotyczące bezpieczeństwa przedstawiono w punkcie 5. 1.
details (aussi: info)
For details refer to the instruction manual of the Venta-Neb nebuliser.
Szczegółowe informacje przedstawiono w instrukcji obsługi nebulizatora Venta- Neb.
Po kliknięciu na poszczególne wydarzenia wyświetlają się szczegółowe informacje.
See the Package Leaflet provided with the other medicine for full details.
Szczegółowe informacje znajdują się w ulotce dla pacjenta.

Synonymes anglais de « details »

details
detail

Exemples d'usage pour « details » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThey're going to be willing to brainstorm, name suspects, provide details.
Chętnie weźmie udział w burzy mózgów, podsunie podejrzanych, dostarczy szczegółów.
EnglishAnd that was a personal belief, regardless of what's going on, regardless of the details.
To było osobiste przekonanie, nie ważne co się działo, bez zbędnych szczegółów.
EnglishI went home, and I know you can't read the details here; that's not important.
Poszedłem do domu, wiem, że nie widzicie szczegółów, to nie jest ważne.
EnglishYou'll also have a chance to provide your bank details if you use funds transfer.
Możliwe będzie też podanie danych dotyczących banku, jeśli korzystasz z transferu środków.
EnglishThere are of course many details that still need to be dealt with here.
Oczywiście wciąż jeszcze pozostaje wiele szczegółów, którymi należy się zająć.
EnglishI am 'in favour', but let us look at details when considering this kind of document.
Jestem "za”, ale rozpatrując tego rodzaju dokument musimy go szczegółowo przeanalizować.
EnglishWe need to spend more time on it together to work through the details.
Musimy spędzić nad nim wspólnie więcej czasu, aby opracować go w szczegółach.
EnglishGiven that negotiations are ongoing, it would not be appropriate to give you the details here.
Podawanie szczegółów jest teraz niewskazane, jako że negocjacje nadal się toczą.
EnglishThis will provide details about why your specific removal was denied.
Znajdziesz tam szczegółowe uzasadnienie odrzucenia Twojego żądania usunięcia.
EnglishYou can also verify an existing listing and add additional details about your business.
Nazwy naszych dostawców danych są wymienione w prawym dolnym rogu mapy.
English(For outcomes and other details concerning the vote: see the minutes)
(W celu zapoznania się z wynikami i szczegółami głosowania: patrz protokół)
EnglishIt helps us to also bring the right details to the lists of proposals.
I pomagają nam również uzupełnić listę wniosków właściwymi szczegółami.
EnglishRegarding sharing the effort, aside from a few details, it is identical.
Jeżeli chodzi o wspólny wysiłek redukcyjny, poza kilkoma szczegółami tekst jest identyczny.
EnglishYou can check an email's message headers to find out more details about where that email came from.
Możesz sprawdzić nagłówek e-maila, by dowiedzieć się więcej o jego pochodzeniu.
EnglishWe rarely hear arguments relating to the technical details of what this will entail.
Rzadko słyszymy argumenty odnoszące się do kwestii technicznych.
EnglishMore details on the regulation on cross-border payments in euro
Więcej informacji o przepisach dotyczących płatności transgranicznych w euro
EnglishTo learn more about the details of Social Search, click one of the links below.
Aby dowiedzieć się więcej na temat wyszukiwarki społecznościowej, kliknij jeden z poniższych linków.
EnglishWe would also like to have had more details on how tough the penalties should be.
Chcielibyśmy też mieć dostęp do większej ilości szczegółów na temat przewidywanych surowości sankcji.
EnglishTheir website gives further details about the green card system and its objectives.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na specjalnej stronie internetowej tego stowarzyszenia.
EnglishOf course, the details of policy are going to be different, because the challenge is different.
Oczywiście szczegółowe zasady tej polityki będą się różnić, ponieważ wyzwanie jest inne.