« development » traduction en polonais

EN

« development » en polonais

volume_up
development {substantif}

EN development
volume_up
{substantif}

development (aussi: advancement, progress, progression, stride)
There is a need to ensure sustainable development, but economic development is also important.
Trzeba zapewnić zrównoważony rozwój, ale równie ważny jest rozwój gospodarczy.
Investments in regional development are investments in the future and the development of the EU.
Inwestycje w rozwój regionalny są inwestycjami w przyszłość oraz rozwój UE.
And Asia could have social development before they got the economic development.
Azja doczekała się rozwoju społecznego zanim nastąpił rozwój gospodarczy.
development (aussi: buildings)
One such measure concerns the planning of housing developments for tourism purposes.
Jeden z takich środków dotyczy planowania zabudowy mieszkalnej do celów turystycznych.
And we're going to fix them by imposing back on them street and block systems and returning to the building lot as the normal increment of development.
Kilka zostanie jednak naprawionych, poprzez ponowne wprowadzanie systemu ulic i bloków zabudowy, i powracając do działki budowlanej jako normalnego elementu zagospodarowania.
development (aussi: amplification)
Firstly, in the area of migration and development, we must take steps to develop specific actions.
Po pierwsze, w obszarze migracji i rozwoju, musimy podjąć kroki mające na celu rozwinięcie konkretnych działań.
One more thing I want to talk about is, you know, just a spark of idea and development is not good enough.
Ostatnią rzeczą, którą chciałbym omówić to, to że iskierka pomysłu i rozwinięcie to za mało.
Overall, my goal remains the development of true organisation-to-organisation relationship between the European Union and NATO.
Podsumowując, moim celem pozostaje rozwinięcie prawdziwych stosunków organizacyjnych pomiędzy Unią Europejską a NATO.
development (aussi: expansion)
One framework for achieving this could be the development of cross-border cooperation based on intra-regional connections.
Jedną z ram dla realizacji tego celu mogłaby stać się rozbudowa współpracy transgranicznej w oparciu o powiązania wewnątrzregionalne.
The development of SIS II has overrun, and numerous technical hitches have already delayed the entry of new countries into the Schengen system.
Rozbudowa SIS II przedłuża się, a liczne zaniedbania techniczne już wcześniej opóźniały wejście nowych krajów do systemu Schengen.
We must give more attention to the development of rural areas, expansion of infrastructure, educational affairs and the demographic situation.
Musimy zwrócić więcej uwagi na rozwój obszarów wiejskich, rozbudowę infrastruktury, sprawy edukacji czy sytuacji demograficznej.
development

Synonymes anglais de « development »

development

Exemples d'usage pour « development » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHowever, in view of limited data, the development of tolerance cannot be excluded.
Jednakże, w świetle ograniczonych danych, nie można wykluczyć rozwoju tolerancji.
EnglishThis is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
To pozytywny obrót spraw, przy czym oczywiście konieczne są dalsze działania.
EnglishNew measures must be considered for the development of consistent European plans.
Przy opracowywaniu spójnych planów europejskich należy uwzględnić nowe instrumenty.
EnglishIt therefore needs to be closely coordinated with the Regional Development Fund.
Powinien w związku z tym być skoordynowany z Funduszem Rozwoju Regionalengo.
EnglishWill aid from the structural funds really lead to the development of these regions?
Czy pomoc z funduszy strukturalnych naprawdę prowadzi do rozwoju tych regionów?
EnglishHow does the proposal appear in the context of the development cooperation policies?
Jak prezentuje się ów projekt w kontekście polityki współpracy na rzecz rozwoju?
EnglishZOSTAVAX was more effective than placebo in preventing the development of shingles.
ZOSTAVAX okazał się skuteczniejszy od placebo w zapobieganiu rozwoju półpaśca.
EnglishThe Polish Agency for Enterprise Development (PARP) provides financial assistance.
Z kolei Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) udziela pomocy finansowej.
EnglishPatients should be monitored for the development of factor VIII inhibitors.
Pacjentów należy monitorować pod względem wytwarzania inhibitorów czynnika VIII.
EnglishThe report recognises the central importance of the Doha Development Agenda (DDA).
Przedmiotowe sprawozdanie uznaje podstawowe znaczenie dauhańskiej rundy rozwojowej.
EnglishEducation is one of the factors underpinning growth and development within the EU.
Edukacja jest jednym z czynników tworzących podwaliny wzrostu i rozwoju w UE.
EnglishWe must deliver on the commitments we have made to the Millennium Development Goals.
Musimy zrealizować zobowiązania podjęte w związku z milenijnymi celami rozwoju.
EnglishSuch a development does nothing for citizens' confidence in European Union policies.
Taka sytuacja nie pomaga budować zaufania obywateli do polityk Unii Europejskiej.
EnglishThat also means that we need to invest more money in research and development.
Oznacza to także, że musimy inwestować więcej pieniędzy w prace badawczo-rozwojowe.
EnglishIt is a vision of development of the European Union, based on the Community method.
Jest to wizja rozwoju Unii Europejskiej, oparcie się na metodzie wspólnotowej.
EnglishTrade, and not aid, is the key for sustainable economic growth and development.
Handel, a nie pomoc, jest kluczem do zrównoważonego wzrostu gospodarczego i rozwoju.
EnglishEurope must play an active role, be a factor for reform, a catalyst for development.
Europa musi pełnić aktywną rolę, być czynnikiem reformy i katalizatorem rozwoju
EnglishI would like to speak on two topics: climate change, and research and development.
Chciałbym odnieść się do dwóch zagadnień: zmian klimatu oraz badań i rozwoju.
EnglishOfficial Development Assistance currently represents more than USD 120 billion.
Oficjalna pomoc rozwojowa zamyka się aktualnie w kwocie ponad 120 miliardów dolarów.
EnglishGet a significant professional development benefit, and give your business a
Uzyskaj znaczne korzyści profesjonalnego rozwoju oraz zafunduj swojej firmie cenną