EN

to drive [drove|driven] {verbe}

volume_up
Are we to continue to produce cars that no one in the world wants to drive?
Czy mamy zamiar w dalszym ciągu produkować samochody, którymi nikt na świecie nie chce jeździć?
And I swear to God, I walked out of his office, "I will drive.
. ~~~ "Będę jeździć, będę jeździć.
Lepsze drogi powodowały, że mógł szybciej jeździć.
If you are feeling tired or unwell after receiving Remicade, do not drive or use any tools or machines.
Nie wolno kierować pojazdami ani obsługiwać maszyn, jeśli leczenie lekiem Remicade wywołuje zmęczenie lub senność.
Your child should not use any tools, machines, ride or drive if affected in this way.
Jeżeli dziecko będzie senne, nie powinno korzystać z narzędzi, maszyn ani jeździć lub kierować pojazdami.
This affects the ability to drive or use machines (see section 4.7).
Ogranicza to zdolność kierowania i obsługi maszyn (patrz punkt 4. 7).
(Video) Man: You know, rather than drive today, I'm going to walk.
Wideo: Mężczyzna: Wiesz, przejdę się dzisiaj zamiast jechać samochodem.
So you could drive up into the mountains freely blasting The Police on the new Sony Walkman.
Zatem można było jechać w góry z nowym Walkmanem Sony, w którym huczało The Police.
(Techno music inside a car) So, ask yourself: Is this person ever going to drive at a steady 28 miles per hour?
(Muzyka techno) Zadajmy sobie pytanie: czy ta osoba zamierza jechać ze stałą prędkością 45km/h?
I was the first person to actually drive a car to the spot.
Pierwszy w historii wjechałem tam samochodem.
Portions can be opened, so you can now actually have motorcycles drive directly into the performance, or you can even just have an open-air performance, or for intermissions.
Poszczególne części można otwierać, tak by motocykle mogły wjechać prosto w przedstawienie, lub nawet wystawić sztukę na wolnym powietrzu, lub w antraktach.
The car on the left drove into the steel pillar.
Samochód po lewej wjechał w zwykły stalowy słup.
Investment in research, innovation and education must drive growth and employment.
Inwestycje w badania naukowe, innowacje oraz edukację muszą napędzać wzrost gospodarczy i podnosić poziom zatrudnienia.
Research and innovation are vital to drive the competitiveness of our economies.
Badania i innowacje mają podstawowe znaczenie dla napędzania konkurencyjności naszych gospodarek.
Our investments in the green economy will create new job opportunities and drive growth in the decades ahead.
Nasze inwestycje w gospodarkę ekologiczną stworzą nowe możliwości zatrudnienia i będą napędzać wzrost w nadchodzących dziesięcioleciach.
doprowadzać kogoś do szaleństwa
doprowadzać kogoś do szału
doprowadzać kogoś do szału
What NFB wanted was not a vehicle that can drive a blind person around, but a vehicle where a blind person can make active decisions and drive.
Samochód obmyślony przez NFB nie miał po prostu wozić osoby niewidomej, ale umożliwiać jej świadome, aktywne prowadzenie.
They open doors, they drive my car, they massage me, they will throw tennis balls, they will cook for me and serve the food.
Otwierają drzwi, wożą mnie samochodem, masują, rzucają mi piłeczki, gotują dla mnie i podają jedzenie.
One need only go for a drive on the roads of Belgium or the Netherlands to realise that the system has reached its limits.
Wystarczy przejechać się po drogach Belgii czy Holandii, aby zdać sobie sprawę, że system osiągnął swój kres.
to drive (aussi: to screw in)
volume_up
wkręcić {v} (kręcąc umocować)
You drive along. ~~~ You get out. ~~~ You drive on to a proboscis. ~~~ You get out. ~~~ It lifts you up.
Wjeżdżasz na trąbę, wysiadasz, auto zostaje podniesione.
Imagine driving into your garage -- we've built a system to do this -- you drive into your garage, and the car charges itself, because there is a mat on the floor that's plugged into the wall.
Wyobraźcie sobie, że wjeżdżacie do garażu - zbudowaliśmy taki system - wjeżdżacie, a samochód sam się ładuje.
to drive (aussi: to screw in)
volume_up
wkręcać {v. imper.} (kręcąc umocować)
to drive
Driving and using machines Do not drive if this medicine affects your ability to drive.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Jeżeli lek wpływa na koncentrację, nie należy prowadzić pojazdów.
Do not drive if you experience dizziness or sleepiness.
Nie prowadzić pojazdów mechanicznych, jeśli występują zawroty głowy i senność.
Driving and using machines Do not drive during treatment.
Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn Nie prowadzić pojazdów w trakcie leczenia.

Exemples d'usage pour « to drive » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishHydrogen fuel cells are one of the promising experimental vehicle drive systems.
Wodorowe ogniwa paliwowe są jednym z obiecujących systemów napędowych pojazdu.
EnglishWe have to examine the reasons and the drive that bring these people into Europe.
Musimy zbadać przyczyny i siłę napędową, która przyciąga tych ludzi do Europy.
EnglishIn the next few years, we are going to gradually drive back these emissions to zero.
W najbliższych paru latach mamy zamiar stopniowo zredukować tę emisję do zera.
EnglishThey will discourage excessive consumption, and they will drive efficiency.
Zniechęcają one do nadmiernej konsumpcji, a jednocześnie są motorem efektywności.
EnglishPatheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham Swindon, Wilts SN3 5BZ United Kingdom
Patheon UK Limited Kingfisher Drive Covingham Swindon, Wilts SN3 5BZ Wielka Brytania
EnglishIrbesartan BMS is unlikely to affect your ability to drive or use machines.
Irbesartan BMS nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn.
EnglishAnd here you have just the number of songs that can be stored on a hard drive.
A tutaj widzicie liczbę piosenek, które mogą być zapisane na twardym dysku.
EnglishNo studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.
do Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów
EnglishNo studies on the effects on the ability to drive and use machines have been performed.
Brak danych dotyczących wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishThe effect of Kepivance on the ability to drive or use machinery is not known.
Nie jest znany wpływ leku Kepivance na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.
EnglishIt is tragic that poverty and desperation should drive people to sell their organs.
To straszne, że bieda i desperacja skłaniają ludzi do sprzedawania własnych narządów.
EnglishThe necessary change will grow out of this struggle and its drive towards progress.
Z walki tej powstanie konieczna odpowiedź i dążenie do koniecznego postępu.
EnglishAnd then, finally, all suited up for the 90-minute drive to Copper Mountain.
I ostatnie, w pełnym rysztunku przygotowany na 90-minutową drogę do Copper Mountain.
EnglishThis may affect your ability to drive or operate any tools or machinery.
Może to wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi narzędzi lub maszyn.
EnglishIt is not known whether Cyanokit affects the ability to drive or use machines.
Nie wiadomo, czy lek Cyanokit wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
EnglishNo studies on the effect on the ability to drive and use machines have been performed.
Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na prowadzenie pojazdów i obsługę maszyn.
EnglishIn Denmark, we will drive all the cars in Denmark from windmills, not from oil.
W Danii energia dla samochodów będzie pochodzić z wiatraków, nie z ropy.
EnglishAnd Cape Cod, there are idyllic roads, and all of us can drive in this room.
Cape Code ma naprawdę bajeczne drogi - wszyscy w tej sali mają prawo jazdy.
EnglishWe can only drive it underground. ~~~ We can't make our kids passive again.
Nie powstrzymamy działalności dzieci, możemy ją tylko zepchnąć do podziemia.
EnglishThat is why it also makes a difference whether I drive a large car or a small car.
Z tego samego powodu inaczej jest, jeśli jeżdżę dużym i małym samochodem.