« each » traduction en polonais

EN

« each » en polonais

EN each
volume_up
{adjectif}

each (aussi: every, everybody, everyone, any)
volume_up
każdy {pron.}
At the end of the tour there was a draw and the lucky ones each won a language course.
Na zakończenie imprezy wylosowano czterech zwycięzców, z których każdy otrzymał kurs językowy.
Each of them is in a romantic relationship and each has a rich repertoire of friends.
Każdy z nich jest z kimś w związku i każdy z nich ma szeroki krąg przyjaciół.
not looking each of you to his own things, but each of you also to the things of others.
Nie upatrujcie każdy tylko, co jest jego, ale każdy też, co jest drugich.
each (aussi: every)
volume_up
każda {adj. f.}
Yet each of them, each of their families deserves a lengthy speech.
Mimo to, każda z tych osób, każda z ich rodzin zasługuje na długą przemowę.
Each vial contains fosaprepitant dimeglumine equivalent to 115 mg fosaprepitant.
Każda fiolka zawiera fosaprepitant dimegluminy co odpowiada 115 mg fosaprepitantu.
Each war, each conflict accentuates the fragility of the states.
Każda wojna, każdy konflikt uwypukla słabość państw.
each (aussi: every)
volume_up
każde {adj.}
Each Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
Każde Państwo Członkowskie i Komisja mianują po dwóch członków Komitetu.
Each field is to be illuminated once only at each treatment.
Każde pole powinno być naświetlane tylko jeden raz w jednym cyklu leczenia.
Each pack contains either 1 or 3 plastic bottles each with a screw-cap.
Każde opakowanie zawiera 1 lub 3 butelki plastikowe z zakrętkami.
each (aussi: every-time)
Each time, all factors related to the operation of a business in the market are analysed.
Każdorazowo przeprowadzana jest analiza ogółu czynników funkcjonowania przedsiębiorcy na rynku.
Each dose must be taken with 100 mg ritonavir and food.
Każdorazowo lek należy przyjmować w z rytonawirem w dawce 100 mg i z posiłkiem.
A separate unused filter needle must be used to withdraw each vial of reconstituted CEPROTIN.
Do pobierania roztworu CEPROTIN z fiolki należy każdorazowo używać nowej igły z filtrem.

Synonymes anglais de « each »

each

Exemples d'usage pour « each » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThese criteria should be tailored to the specifics of each restrictive measure.
Te kryteria powinny być dostosowane do specyfiki każdego środka ograniczającego.
EnglishBut we see, mistakenly, each of these issues as individual problems to be solved.
Błędnie rozpatrujemy te kwestie jako niezależne problemy, które trzeba rozwiązać.
Englishdose contains − 25x109 bacteria* of each of the following V. cholerae O1 strains:
dawka zawiera − 25x109 bakterii * każdego z następujących szczepów V. cholerae O1:
EnglishIt is recommended that one tablet should be placed in each side of the mouth.
Zaleca się, by po każdej stronie jamy ustnej umieszczona została jedna tabletka.
English(LT) The crisis must force each one of us to change our behaviour and thinking.
(LT) Kryzys powinien zmusić każdego z nas do zmiany zachowania i sposobu myślenia.
EnglishMr President, religious freedom is a natural human right for each and every person.
Panie przewodniczący! Wolność wyznania jest naturalnym prawem każdego człowieka.
EnglishSo for each person we can establish an average, which is the center of the diagram.
Tak więc dla każdej osoby możemy ustalić średnią, która stanowi środek schematu.
EnglishAs we heard earlier, 650 000 people die each year from the effects of smoking.
Jak wcześniej usłyszeliśmy, co roku w wyniku palenia tytoniu umiera 650 000 osób.
EnglishEach gram of cream contains 115 mg eflornithine (as hydrochloride monohydrate).
Jeden gram kremu zawiera 115 mg eflornityny (w postaci jednowodnego chlorowodorku).
EnglishThen add about 60 ml of water to each dosing cup (60 mls is about 4 tablespoons)
Następnie do każdej miarki dodać około 60 ml wody (około 4 łyżek stołowych).
Englishcapsules Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.
kapsułek Część opakowania wielokrotnego zawierającego 2 opakowania po 98 kapsułek.
EnglishAfter each use, wipe the nozzle and the inside of the cap – see pictures e and f.
Po każdym użyciu wytrzeć dozownik i wewnętrzną część nasadki – patrz rysunki e i f.
EnglishThe intramuscular injection site should be varied each week (see section 5.3).
Miejsce wstrzyknięcia domięśniowego należy zmieniać co tydzień (patrz punkt 5. 3).
EnglishPopulation growth's important, but it's also about how much each person consumes.
Wzrost populacji jest ważny, ale równie ważny jest poziom konsumpcji każdego z nas.
EnglishWith regards to the content, each of us likes and dislikes certain aspects of it.
Co się zaś tyczy treści, każdemu z nas pewne aspekty odpowiadają, a inne nie.
EnglishThe dosage and administration schedule should be individualised for each patient.
Schemat dawkowania i podawania należy dostosować indywidualnie dla każdego pacjenta.
Englished each month during treatment, and for the 4 months after treatment is stopped.
wykonywanego przed rozpoczęciem leczenia, w każdym miesiącu jego trwania oraz w ciągu
EnglishLactose: this medicinal product contains 241 mg of lactose in each 1 mg daily dose.
Laktoza: ten produkt leczniczy zawiera 241 mg laktozy w każdym 1 mg dobowej dawki.
EnglishMinutes shall be made of each hearing and signed by the President and the Registrar.
Z każdej rozprawy sporządza się protokół, podpisywany przez prezesa i sekretarza.
EnglishThe EU Treaties require Parliament to hold 12 sessions in Strasbourg each year.
Traktaty UE wymagają, aby co roku Parlament przeprowadzał 12 posiedzeń w Strasburgu.