« economic situation » traduction en polonais

EN

« economic situation » en polonais

EN economic situation
volume_up
{substantif}

1. Économie

economic situation (aussi: total economic situation)
One example is the deteriorating economic situation.
Pierwszy - słabnąca koniunktura gospodarcza.
Does the Council have any data providing evidence that the current economic situation is exacerbating the problem of early school leaving in the Member States which are affected by it?
Czy Rada dysponuje danymi wykazującymi, że koniunktura gospodarcza zaostrza problem wczesnego porzucania nauki szkolnej w borykających się z nim państwach członkowskich?
Vocational education and training make it possible to move around freely within the labour market, according to the changing economic situation and the demands of a particular economic sector.
Edukacja, szkolenia i kształcenie zawodowe umożliwiają swobodne przemieszczanie się na rynku pracy wraz ze zmieniającą się koniunkturą i zapotrzebowaniem w danym sektorze gospodarki.

Traductions similaires pour « economic situation » en polonais

economic adjectif
situation substantif

Exemples d'usage pour « economic situation » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishI believe that the construction sector broadly reflects the economic situation.
Uważam, że sektor budownictwa jest w dużej mierze odbiciem stanu gospodarki.
EnglishThis is even more important given the current economic and financial situation.
Cel ten jest jeszcze ważniejszy w obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i finansowej.
EnglishIt is not enough just to focus cooperation on improving the economic situation.
Nie wystarczy koncentrować się we współpracy tylko na poprawie sytuacji gospodarczej.
EnglishThe impact of this would be catastrophic with the economic situation the way it is.
Skutki wprowadzenia tego systemu byłyby katastrofalne przy obecnym stanie gospodarki.
EnglishThis issue is of particular importance in the current economic situation of course.
Ta sprawa, w oczywisty sposób, jest szczególnie ważna w bieżącej sytuacji gospodarczej.
EnglishThis may influence Europe's whole economic situation and competitiveness.
Mogłoby to zaważyć na całej sytuacji gospodarczej i konkurencyjności Europy.
EnglishLast week's meeting was also about the economic and financial situation.
Ubiegłotygodniowe posiedzenie dotyczyło również sytuacji gospodarczej i finansowej.
EnglishIn the current economic situation, increases in these budgets cannot be absorbed.
W obecnej sytuacji gospodarczej nie da się zamortyzować wzrostu tych wydatków budżetowych.
EnglishThis matter is all the more relevant in the current economic and social situation.
Kwestia ta staje się coraz bardziej istotna w obecnej sytuacji gospodarczej i społecznej.
EnglishI believe that the financial and economic situation is much more serious than he described.
Sądzę, że sytuacja finansowa i gospodarcza jest znacznie poważniejsza niż opisał.
EnglishThis vision gains new importance in today's troubled political and economic situation.
Ta wizja zyskuje nowe znaczenie w obecnej trudnej sytuacji politycznej i gospodarczej.
EnglishLet me say a few more words about the economic situation, which you mentioned.
Pozwolę sobie powiedzieć kilka słów na temat sytuacji gospodarczej, o której pan wspomniał.
EnglishThese states tend to have a healthier economic, social and pension situation.
Kraje te mają zdrowszą sytuację gospodarczą, społeczną i emerytalną.
EnglishDifficult monetary, economic and social situation of Eurozone countries (debate)
Sytuacja państw strefy euro, które przechodzą trudności (debata)
EnglishAnd then there is the situation today with the uncertainty in the general economic situation.
Dochodzi też obecny stan rzeczy, czyli ogólnie niepewna sytuacja gospodarcza.
EnglishThis is a very interesting development and essential at this time in the economic situation.
Jest to bardzo ważna inicjatywa o ogromnym znaczeniu w obecnej sytuacji gospodarczej.
EnglishThe economic and financial situation will dominate the work of the European Council.
Prace Rady Europejskiej zdominuje sytuacja gospodarcza i finansowa.
EnglishWe are only trying to adapt it to the current economy and the global economic situation.
Staramy się jedynie dostosować ją do aktualnej ekonomii i globalnej sytuacji gospodarczej.
EnglishThe world crisis has shown just how fragile the economic situation of rich countries can be.
Światowy kryzys pokazuje, jak krucha może być sytuacja ekonomiczna w krajach bogatych.
EnglishThe parliamentary decisions which we are discussing today are relevant to the economic situation.
Decyzje Parlamentu, o których dziś rozmawiamy, mają związek z sytuacją gospodarczą.