« effort » traduction en polonais

EN

« effort » en polonais

volume_up
effort {substantif}
EN

effort {substantif}

volume_up
A heroic effort is a collective effort, number one.
Bohaterski wysiłek to wspólny wysiłek, po pierwsze.
However, I think an extra effort by the Member States would also be useful.
Myślę jednak, że przydatny byłby także dodatkowy wysiłek państw członkowskich.
Imagine the effort that will be needed for this, particularly in budgetary terms.
Proszę sobie wyobrazić, jak wielki to będzie wysiłek, zwłaszcza dla budżetu.
It is high time that the appeals by Parliament, the efforts of the Commission and the endeavours of the visa-discriminated Member States produced results.
Najwyższy czas, aby wezwania Parlamentu, starania Komisji i zabiegi dyskryminowanych wizowo państw członkowskich przyniosły rezultaty.
This has landed us in terrible trouble in Ireland, and every effort must go to ensure that fraud is stopped.
Wpakowaliśmy się przez to w Irlandii w okropne kłopoty i musimy podejmować wszelkie wysiłki, aby położyć kres nadużyciom.
Efforts to ensure health and safety in the workplace are also very important.
Niezmiernie ważne jest również staranie o zapewnienie higieny i bezpieczeństwa w miejscach pracy.

Exemples d'usage pour « effort » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishEvery effort must therefore be made to protect a child's right to a family life.
Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by chronić prawo dziecka do życia w rodzinie.
EnglishSo far, EU governments have pumped more than €1.6 trillion into the rescue effort.
Rządy UE przeznaczyły do tej pory na działania ratunkowe ponad 1,6 bln euro.
EnglishMuch has been said about the lack of progress in Turkey regarding its reform effort.
Wiele powiedziano o braku postępów w zakresie wysiłków reformatorskich Turcji.
Englishfeeling sleepy, fatigue, muscle weakness (fatigue of muscle during effort)
uczucie senności, zmęczenie, osłabienie mięśni (zmęczenie mięśni podczas wysiłku)
EnglishIt will be a major effort to create a policy that applies to the Community as a whole.
Stworzenie polityki, którą stosuje Wspólnota jako całość, będzie dużym wysiłkiem.
EnglishThat would provide an excuse for the negative elements not to make any effort.
Stanowiłoby to wymówkę dla elementów wywrotowych, by nie podejmować żadnych wysiłków.
EnglishYou reward every little bit of effort -- a little bit of gold, a little bit of credit.
Troszkę złota, troszkę doświadczenia... Wszystko składa się na drobne wzmocnienia.
EnglishThis is why the Council will make a special effort with new technologies.
Właśnie dlatego Rada dołoży wszelkich starań, aby wykorzystać nowe technologie.
EnglishFinally, we will also have to make a greater effort to combat the gangs of forgers.
I wreszcie musimy także dokładać większych starań w celu zwalczania gangów fałszerzy.
EnglishI welcome the rapporteur's effort to make consumer rights more transparent.
Pochwalam dążenie sprawozdawczyni do poprawy przejrzystości kwestii praw konsumenta.
EnglishEvery effort was made, no cost was spared; perhaps we just ran out of steam.
Dołożono wszelkich starań, nie szczędzono kosztów, może po prostu straciliśmy energię.
EnglishShe makes a great personal effort to be present at almost all the Commission meetings.
Dokłada wszelkich starań, by być obecną na wszystkich posiedzeniach Komisji.
EnglishThe European Union should make every effort to succeed in combating this phenomenon.
Unia Europejska powinna dołożyć wszelkich starań do skutecznej walki z tym zjawiskiem.
EnglishThe European Union is making every effort to end this economic crisis.
Unia Europejska nie szczędzi wysiłków, by położyć kres kryzysowi gospodarczemu.
EnglishPutting a stop to violence will require a coordinated and multi-faceted effort.
Położenie kresu przemocy będzie wymagało skoordynowanego i wielopłaszczyznowego podejścia.
EnglishWe will make every effort to ensure that this matter is decided on as quickly as possible.
Podejmiemy wszelkie środki aby zapewnić jak najszybsze rozstrzygnięcie tej sprawy.
EnglishIf we succeed in this effort, I think we will move in the right direction.
Jeżeli nam się to uda, to moim zdaniem zrobimy krok we właściwym kierunku.
EnglishI also feel that greater political effort is required with regard to our citizens.
Moim zdaniem niezbędne są też ambitniejsze działania polityczne ukierunkowane na obywateli.
EnglishThis is the unfortunate truth and this issue requires a great deal of effort on our side.
Taka jest, niestety, prawda, a kwestia ta wymaga wzmożonego wysiłku z naszej strony.
EnglishI believe the people of China will recognise our effort and thank us for it.
I to będzie czytelne, i uważam, że Chińczycy będą to uznawali i będą nam za to wdzięczni.