« efforts » traduction en polonais

EN

« efforts » en polonais

volume_up
effort {substantif}

EN efforts
volume_up
{pluriel}

efforts
These efforts will obviously be made using a combination of multiple instruments.
Oczywiście wysiłki te zostaną podjęte z wykorzystaniem zestawu różnych instrumentów.
These politicians would, of course, need to be handsomely rewarded for their efforts.
Polityków tych należałoby, oczywiście, odpowiednio wynagrodzić za ich wysiłki.
These efforts will be completely undone by this draft bilateral agreement.
Przedmiotowy projekt umowy dwustronnej całkowicie zniweczy podjęte wysiłki.
Are our certainly well-intentioned efforts still leading to the right results?
Czy nasze życzliwe starania nadal prowadzą do pożądanych rezultatów?
I would like to express particular thanks for the efforts it has made.
Chciałabym wyrazić szczególne podziękowania za jej starania.
We should therefore recognise our merits and the efforts that we have made.
Powinniśmy zatem uznać nasze zasługi i podjęte starania.
efforts (aussi: samples, shots, bids, trials)
volume_up
próby {f pl.}
The government's efforts against the Pakistani Taliban represent a positive move.
Podejmowane przez rząd próby zwalczania pakistańskich talibów to pozytywna zmiana.
We believe that such sustained diplomatic efforts are essential to calm down the two countries.
Wierzymy, że tak podtrzymywane próby dyplomatyczne są podstawą do uspokojenia tych dwóch krajów.
Now shared car services are also springing up around the world, and these efforts, I think, are great.
. ~~~ I te próby w moim odczuciu są wspaniałe.
efforts
volume_up
trudy {f pl.}

Exemples d'usage pour « efforts » en polonais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

EnglishThanks to their efforts we are a little closer to a common European rail market.
Dzięki ich wysiłkom jesteśmy nieco bliżej wspólnego europejskiego rynku kolejowego.
EnglishRecently we did an evaluation of the first 18 months of our efforts in Rwanda.
Niedawno dokonaliśmy ewaluacji pierwszych 18 miesięcy naszej pracy w Ruandzie.
EnglishThe EU currently has to confront new challenges that require greater efforts.
UE musi obecnie stanąć przed nowymi wyzwaniami, które wymagają dużych wysiłków.
EnglishIn addition, the country must make more decisive efforts to combat corruption.
Ponadto kraj musi podjąć bardziej zdecydowane działania w celu zwalczania korupcji.
EnglishThey both refer to an evaluation of the anti-corruption efforts in the Member States.
W obydwu przedstawiono ocenę działań antykorupcyjnych w państwach członkowskich.
EnglishHe hopes that once the results of his efforts are visible, the spreads will decrease.
Ma on nadzieję, że gdy wyniki jego starań staną się widoczne, plotki przycichną.
EnglishWe therefore call upon our governments to step up their efforts and set an example.
Wzywamy zatem nasze rządy do zintensyfikowania wysiłków i danie dobrego przykładu.
EnglishWe are pleased with ASEAN's active role in coordinating international efforts.
Cieszymy się z aktywnej roli ASEAN w koordynowaniu wysiłków międzynarodowych.
EnglishOf course, we support the Presidency wholeheartedly in its efforts to that end.
Oczywiście całym sercem wspieramy prezydencję w jej wysiłkach w dążeniu do tego celu.
EnglishAll efforts should be geared to increasing the safety of crude oil extraction.
Należy dołożyć starań, aby zwiększyć bezpieczeństwo wydobycia ropy naftowej.
EnglishThis is one of the processes in which we share our efforts with the Member States.
Jest to jeden z procesów, w których współdziałamy z państwami członkowskimi.
EnglishI am sure the European Parliament will be a strong ally in support of these efforts.
Jestem pewna, że Parlament Europejski będzie nas silnie wspierał w tych wysiłkach.
EnglishHowever, fulfilling the criteria for EU accession demands considerable efforts.
Wypełnienie kryteriów przystąpienia do UE wymaga jednak ogromnego wysiłku.
EnglishSo I absolutely agree and the efforts we are making are in this direction.
Całkowicie się z tym zgadzam i popieram działania podejmowane w tej dziedzinie.
EnglishI would plead for three concrete European relief efforts for Iraqi Christians.
Apeluję o trzy konkretne europejskie akcje pomocy dla irackich chrześcijan.
EnglishInclusion requires efforts by everyone concerned, including the Roma themselves.
Integracja wymaga wysiłków ze strony wszystkich zainteresowanych, również samych Romów.
EnglishIt is also intended to steer efforts by the Member States in the right direction.
Mają one także na celu skierowanie działań państw członkowskich we właściwym kierunku.
EnglishThe European Union will continue to support Ukraine in these important efforts.
Unia Europejska będzie nadal wspierać Ukrainę w tych istotnych staraniach.
EnglishWhat if, despite all our efforts, the big companies keep applying the brakes?
A co, jeśli mimo naszych wysiłków duże spółki nadal będą hamować te zmiany?
EnglishWe should continue with the efforts to involve those countries more intimately.
Nadal powinniśmy jednak starać się zacieśniać współpracę z tymi krajami.